Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 2. Макроаналіз сукупної пропозиції : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 2. Макроаналіз сукупної пропозиції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

Загрузка...

Сукупна пропозиція (AS) — це такий реальний обсяг національного продукту, який економіка пропонує для продажу з метою отримання прибутку; це шкала, графічно пред-ставлена у вигляді кривої, що показує рівень реального національного продукту, який буде вироблено за кожного можливого рівня цін, за незмінності усіх інших факторів.

Форма кривої сукупної пропозиції залежить від того, який проміжок часу аналізу-ється — короткостроковий чи довгостроковий. Згідно з цим поглядом, у короткостро-ковому періоді взаємодія між сукупним попитом і сукупною пропозицією визначає обсяг національного продукту, рівень зайнятості, ступінь завантаження виробничих потужностей, а також індукує інфляційні імпульси. У короткостроковому періоді кри-ва AS має висхідну траєкторію. У довгостроковому періоді обсяг виробництва товарів і послуг у національній економіці залежить від обсягу капіталу і кількості праці та від наявної виробничої функції. Інакше кажучи, у цьому періоді величина економічних ресурсів у національній економіці, а також рівень технології визначатимуть обсяг на-ціонального продукту, і цей обсяг не залежатиме від рівня цін. Тому крива сукупної пропозиції в довгостроковому періоді є вертикальною (рис. 20.3).

P

AS

ВВП

Рис. 20.3. Довгострокова крива сукупної пропозиції (AS)

Відмінність між сукупною пропозицією у короткостроковому та довго строковому періодах дуже суттєва для макроекономічного аналізу. Крива довгострокової сукуп-ної пропозиції показує обсяг виробництва, який називають природним рівнем вироб-ництва. Цей рівень досягається за повної зайнятості.

Тому всі чинники, які змінюють природний рівень виробництва, переміщувати-муть криву довгострокової сукупної пропозиції вправо або вліво. По-перше, це еко-номічні процеси або заходи економічної політики, які змінюють обсяг виробництва за тієї самої природної норми безробіття. По-друге, це економічні процеси або заходи державної політики, що змінюють природну норму безробіття. Крива короткостро-кової сукупної пропозиції має три відрізки — кейнсіанський (1), проміжний (2) та класичний (3) (рис. 20.4).

Кейнсіанський відрізок відбиває ситуацію, коли економіка перебуває у стані спа-ду і значна частка виробничих потужностей та робочої сили не використовується. На цьому відрізкові фактичний обсяг виробництва менший за природний. Залучення у виробництво невикористовуваних ресурсів — як матеріальних, так і трудових — не генерує значного тиску в напрямі зростання цін. Проміжний, або висхідний, відрізок кривої сукупної пропозиції характеризується тим, що розширення виробництва су-проводжується зростанням цін. Національна економіка містить незліченну кількість

Частина ІІІ. Макроекономіка

ринків продуктів і ринків ресурсів, а повна зайнятість не досягається одночасно в різних секторах та галузях.

P

 

 

ВВПр

 

ВВПн

 

Рис. 20.4. Крива короткострокової сукупної пропозиції (AS)

Одні галузі можуть натрапити на нестачу кваліфікованих працівників, тоді як в інших ще може існувати значне безробіття. Так само в деяких галузях можуть відчу-ватися брак сировини або інші слабини. Із розширенням виробництва і наближенням до повного використання своїх потужностей деякі фірми змушені утримувати старі-ше й менш ефективне устаткування, а також недостатньо кваліфікованих працівни-ків. Унаслідок цих та інших обставин витрати на одиницю продукції збільшуються. Щоб виробництво залишалося прибутковим, фірми встановлюють вищі ціни на свою продукцію. На цьому відрізкові кривої AS збільшення реального обсягу продукту су-проводжується зростанням цін. Після досягнення обсягу ВВП за повної зайнятості (лінія 4) подальше зростання цін упродовж деякого часу може забезпечувати приріст реального обсягу продукту. Реальний ВВП, як відомо, може перевищувати його при-родний рівень. Проте економіка досягає своєї абсолютної максимальної потужності, і дальше зростання обсягу національного продукту є вже неможливим. Окремі фірми можуть намагатися збільшити виробництво, переманюючи ресурси інших фірм. Про-те ці нові ресурси і приріст обсягу продукції в одних фірмах означатимуть відповідні втрати ресурсів і обсягів продукції іншими фірмами. Це супроводжується зростанням цін ресурсів і витрат і, зрештою, цін продуктів, але реальний обсяг виробництва по-мітно не зміниться. Короткострокова крива AS стає дедалі крутішою, а це означає, що економіка перебуває на майже вертикальному, або класичному, відрізкові кривої AS.

Цінові фактори, що визначають сукупну пропозицію:

•          зміна відсоткової ставки.

•          зміна рівня цін.

Нецінові фактори, що визначають сукупну пропозицію:

 

=> Зміна цін на ресурси:

а)         наявність власних ресурсів;

б)         ціни на імпортні ресурси;

в)         співвідношення на ринку національних та

імпортних ресурсів.

 

=^> Зміни економіко-правових норм:

а)         податки з підприємств та субсидії;

б)         державне регулювання.

 

=> Зміни в продуктивності праці

Розділ 20. Макроаналіз сукупного попиту та сукупної пропозиції