Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 2. Основні методологічні принципи побудови СНР : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 2. Основні методологічні принципи побудови СНР


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

1.         Продуктивною є будь-яка економічна діяльність, що приносить доход суб’єктам цієї діяльності. Тобто критерієм продуктивності праці є одержання доходу.

2.         В основі СНР лежить концепція про тотожність між витратами на виробництво сукупного продукту і доходом, одержаним від його продажу.

3.         Інституційні одиниці групуються у сектори економіки.

4.         Має місце розмежування між рухом товарів та послуг та потоками доходів (за-робітна плата, рентні та процентні доходи, прибуток).

5.         Розмежовуються потоки і запаси.

Потоки — показники, які дають кількісну характеристику виробництва, закупі-вель, виплат тощо. Запаси — показники, що характеризують наявність ресурсів на ту чи іншу дату. Наприклад, наявність основного капіталу на кінець року.

Взаємозв’язок між цими показниками проявляється в тому, що величина запасу на кінець періоду дорівнює величині запасу на початок періоду плюс потік, що ха-рактеризує надходження даного ресурсу в запа си мінус вилучення цього ресурсу із запасів:

 

Запас ресурсу на кінець року

 

Запас

ресурсу на

початок

 

+

 

Надходження ресурсу в

запас

 

Вилучення

ресурсу із

запасу

 

6.         Розмежовується кінцева і проміжна продукція. Це розмежування необхідне для визначення результатів економічної діяльності без повторного рахунку. Роз-межування продукції на кінцеву і проміжну здійснюється не на основі фізичного змісту продукції, а на основі способу використання. Наприклад, борошно, яке до-могосподарка купила для випічки пирогів для своєї родини — кінцевий продукт. Борошно, яке купує хлібокомбінат для випічки хліба — проміжний. Кінцева про-дукція — продукція, призначена для кінцевого споживання, інвестицій або експор-ту. Проміжна продукція — продукція, яка використовується для виробничого спо-живання.

7.         Розмежування між доходами, отриманими від виробництва та реалізації това-рів і послуг, тобто первинними доходами, та доходами, отриманими від перерозподі-лу. Цей принцип важливий також для уникнення подвійного рахунку.

8.         Розмежування доходів та витрат на поточні та капітальні і відображення їх у різних рахунках. Додавати чи віднімати ці види затрат неправомірно.

Поточні доходи — отримання заробітної плати, прибутку, трансфертів (пенсії, стипендії, допомоги тощо). Поточні витрати — затрати на купівлю споживчих това-рів, перерозподільні поточні платежі (сплата податків, внесків тощо). Капітальні до-ходи — це трансферти одноразового характеру, які фінансують витрати на придбан-ня основного і оборотного капіталу та заощадження. Капітальні витрати — витрати, пов’язані з придбанням основного капіталу та приростом запасів.

9.         Розмежовуються податки на продукти та податки на виробництво.

Податки на продукти встановлюють пропорційно вартості або обсягу виробленої і

реалізованої продукції (це ПДВ, акцизи, податок з продажу і т. ін.).

Розділ 19. Система національних рахунків — нормативна база макроекономічного рахівництва

Інші податки на виробництво встановлюють пропорційно факторам виробництва (податок на землю, будівлі, основний капітал, фонди заробітної плати). СНР розгля-дає субсидії як від’ємні податки, їх також поділяють на субсидії на продукти та інші субсидії на виробництво.

Субсидії на продукти встановлюють пропорційно обсягам вироблених і розпо-ділених продуктів. Інші субсидії на виробництво розподіляють прямо пропорційно факторам виробництва, використання яких субсидують.

СНР виходить із того, що економіка знаходиться в постійному кругообігу, а кругообіг — це безперервний потік «витрати-доходи». Традиційно виділяють три моделі.

 

                        ресурси                                  Ринок ресурсів                      ресурси                     

                        витрати         

            доходи                      

            '                      

            1         

           

           

                                               1         

Фірми                        

 

                        Домогосподарства

            ^                                                                     k

            1

то                    Ринок товарів            витрати         

           

           

            вари і послуги          

            ^                     

                                                                                  товари і послуги                  

Рис. 19.1. Двосекторна модель колопотоку у закритій приватній економіці

 

ресурси

витрати

 

Ринок ресурсів

 

ресурси

доходи

 

 

 

витрати

 

ресурси

 

 

 

Фірми

 

1

3

 

Уряд

 

2

4

 

Домогосподарства

 

 

 

 

Ринок товарів і послуг

витрати доходи

товари і послуги

 

товари і послуги витрати

товари і послуги

 

 

1, 2 — чисті податки; 3, 4 — товари та послуги

Рис. 19. 2. Модель колопотоку у закритій змішаній економіці

Частина ІІІ. Макроекономіка

 

ресурси

витрати

 

Ринок ресурсів

 

ресурси

доходи

 

 

 

 

ресурси

Уряд

Ринок товарів і послуг

витрати 1

3

Фірми

витрати

доходи

товари і послуги

 

 

2

4

"  г

Домогосподарства

--

товари і послуги витрати

товари і послуги

 

 

 

 

імпорт

■4-

експорт

Закордонний сектор

 

втрата ресурсів

надходження

 

Рис. 19.3. Модель колопотоку у відкритій змішаній економіці.

Ключові поняття методології СНР:

—        повна вартість (валовий випуск) — частина валового внутрішнього продукту, що остаточно виходить за межі поточного виробництва, кінцеві товари і по-слуги, які купують для споживання, нагромадження, експорту, заміщення ви-трачених засобів виробництва.

—        проміжне споживання — товари та послуги, які використовуються для подаль-шого оброблення чи перероблення, тобто для виробництва інших товарів чи для перепродажу.

—        додана вартість — характеризує внесок конкретної сукупності факторів виробни-цтва у створення вартості в масштабах економіки в цілому. Додана вартість як внесок кожного окремого виробника розглядається в СНР стосовно виробника, а не продукту. Визначається як різниця повної вартості та проміжного споживання.