Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Контрольні запитання

1.         Що відноситься до факторів виробництва?

2.         Чому попит на фактори виробництва називають похідним?

3.         Чим відрізняються граничний продукт ресурсу та гранична прибутковість ре-сурсу?

4.         Що таке ринок праці?

5.         Чи можуть збігатися індивідуальна та ринкова пропозиція праці? Чому?

6.         Що таке мінімальна ціна пропозиції праці?

7.         Чим розрізняються ефект заміщення та ефект доходу?

8.         За яких умов досягається рівновага на конкурентному ринку праці?

9.         За яких умов досягається рівновага на монопсонічному ринку праці?

 

10.       За яких умов досягається рівновага на монополізованому з боку пропозиції ринку праці?

11.       У якому проміжку буде коливатися ставка заробітної плати за умов двосторон-ньої монополізації ринку праці?

12.       Що відноситься до капіталу?

13.       Яка мета інвестування?

14.       Чим відрізняються майбутня та теперішня вартість грошей?

Контрольні тести

1.         Граничний продукт фактору виробництва в грошовому виразі дорівнює:

а)         ціні продажу останньої одиниці продукції;

б)         зміні загального обсягу виручки за умов використання додаткової одиниці

фактору виробництва;

в)         зміні обсягу виробництва за умов використання додаткової одиниці вироб-

ничого фактору;

г)         всі відповіді є вірними.

2.         Якщо конкурентна фірма максимізує прибуток, продаючи продукцію за ціною

2 грошових од. за шт., і використовує ресурс вартістю 10 грошових од, то грошовий

вираз граничного продукту даного ресурсу дорівнює:

а)         2 гр. од.;

б)         5 гр. од;

в)         10 гр. од.;

г)         20 грош. од.

3.         Попит на ресурс залежить від:

а)         ціна продукту, який виробляється за його допомогою;

б)         ціни на ресурси-субститути;

в)         ціни на ресурси-комплементи;

г)         всі перелічені відповіді вірні.

4.         За збільшення ставок заробітної плати:

а) відбудеться скорочення зайнятості, якщо попит на працю є еластичним;

Частина ІІ. Мікроекономіка

б)         відбудеться скорочення зайнятості, якщо попит на працю є абсолютно не-

еластичним;

в)         відбудеться розширення зайнятості, якщо попит на працю є еластичним;

г)         відбудеться скорочення зайнятості, якщо попит на працю є нееластичним.

5.         Для фірми, яка максимізує прибуток, ставка заробітної плати не буде дорівню-

вати грошовому виразу граничного продукту праці за умови, коли:

а)         фірма є монополістом на ринку продукту;

б)         фірма є монопсоністом на ринку праці;

в)         працівники є членами профспілки;

г)         робітники не є членами профспілки.

6.         У відповідності до теорії граничної продуктивності крива попиту на працю на

конкурентному ринку:

а)         співпадає з кривою граничних витрат на оплату праці;

б)         співпадає з кривою граничного продукту праці;

в)         співпадає з кривою граничного продукту праці в грошовому виразі;

г)         не залежить від вартості кінцевого продукту.

7.         Крива пропозиції праці для фірми:

а)         не перетинається з кривою попиту на працю;

б)         має додатній нахил;

в)         є вираженням абсолютно нееластичного попиту;

г)         є вираженням абсолютно еластичного попиту.

8.         Рівноважна процентна ставка вирівнює:

а)         номінальну та реальну процентні ставки;

б)         обсяг попиту та пропозиції позикових коштів;

в)         споживання та накопичення;

г)         всі вказані вище величини.

9.         Фірма може взяти позику на реконструкцію виробництва під 16% річних. Очі-

кувана норма прибутку складатиме 18% на рік. За цих умов фірма:

а)         не буде починати реконструкцію;

б)         буде починати реконструкцію;

в)         незважаючи на збитки, буде починати реконструкцію;

г)         не зможе прийняти рішення про початок реконструкції.

10. При прийнятті рішення щодо інвестицій фірми приймають до уваги:

а)         номінальну процентну ставку;

б)         реальну процентну ставку;

в)         різницю номінальної та реальної процентних ставок;

г)         різницю реальної та номінальної процентних ставок.

Задачі

Задача 1. Площа доступних земельних угідь складає 120 га. Попит на землю опи-сується рівнянням Dr = 180 — 3R. Визначте рівноважну ставку, ренту та ціну одного га. землі.

Розділ 18. Ринок факторів виробництва

Задача 2. Функція пропозиції праці має вигляд SL = w — 200, а функція попиту на працю DL = 280 — 0,53w. Накреслить графік попиту і пропозиції робочої сили і визна-чте розмір економічної ренти за умови, що ринок праці є абсолютно конкурентним.

Задача 3. Підприємство є монополістом на ринку продукції і функціонує в умо-вах досконалої конкуренції на ринку капіталу. Ціна одиниці капіталу 60 грн. Збіль-шення обсягів виробництва внаслідок додаткового залучення капіталу при постійній кількості праці, що використовується, а також динаміка доходів наведені в таблиці.

 

Одиниці капіталу      4          5          6          7          8          9          10

Одиниці продукції    10        16        21        25        28        30        31

Валовий дохід, грн   300      350      395      435      470      500      525

Визначте обсяг попиту підприємства на капітал.

Задача 4. Функція галузевого попиту на продукцію підприємства має вигляд QD = 24 — Р, технологія виробництва відображається функцією Q = 4L, а пропозиція праці відповідає функції SL = 0,5 — w. Визначити обсяги реалізації та ціни на кожно-му з ринків у випадку, коли підприємство, що максимізує прибуток, є монополістом на товарному ринку і монополістом на ринку праці.

Задача 5. Крива ринкового попиту на працю має вигляд DL = 92 — 2w, а кри-ва ринкової пропозиції SL = w — 10. Яка може бути встановлена ціна на працю при об’єднанні працівників у профспілку?

Задача 6. Купівля устаткування принесе фірмі за рік прибуток на суму 20 тис., за другий — 30 тис., третій — 30 тис. Чи вигідно фірмі його купувати, якщо вартість устаткування 40 тис., ринковий процент — 10%?

Задача 7. Визначте ефективний варіант інвестиції, якщо за першим варіантом прибуток складає 300 тис. грн: 150 тис. грн у цей рік і 150 — через рік; за другим варі-антом прибуток складає 350 тис. грн: 50 тис. грн у цей рік і по 150 тис. грн в наступні 2 роки при ставці 5%.

Задача 8. Оцініть вигоду придбання фірмою нового верстату за наступних умов: верстат коштує 16000 грн і приносить 4000 грн щорічного доходу протягом 4 років. По закінченні цього терміну верстат можна продати за 8000 грн. Норма проценту — 10% річних. Чи буде вигідною ця покупка за умов:

а)         12% річних;

б)         18% річних?

Задача 9. Припустимо, що Вам пообіцяли виплатити 10000 грн через 3 роки. Ви-ходячи з того, що ставка позичкового проценту, яку Ви можете одержати, складає 12%, підрахуйте поточну вартість цих 10000 грн.