Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 3. Ринок капіталу : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 3. Ринок капіталу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

Загрузка...

Капітал — це створений людиною виробничий ресурс тривалого користування, що використовується у виробництві інших благ. У загальному розумінні капітал — це все, що використовується у виробництві, але не є землею і працею. Як фактор ви-робництва капітал — це засоби, застосування яких дозволяє збільшити ефективність людської праці.

Коли говорять про капітал як об’єкт купівлі-продажу на ринку, мають на увазі не весь капітал як блага довгострокового користування, створені людьми для виробни-цтва товарів або послуг, а потік нового капіталу, який з’являється у даний період часу у виробництві.

Попит на капітал — це попит на кошти, які можуть бути вкладені на придбання капітальних благ, тобто в інвестиції.

Джерелом інвестицій є заощадження домогосподарств. Капітал як фактор вироб-ництва створює свій дохід у вигляді проценту, який є винагородою його володарю. Процент — це чистий дохід (прибуток), який отримує власник капіталу внаслідок їх використання протягом певного часу.

Інвестування — це процес поповнення капітальних фондів або приплив нового капіталу. Інвестиції дозволяють фірмі збільшувати прибуток.

При здійсненні інвестицій фірма вирішує питання: чи буде збільшення прибутку, принесений інвестиціями, більше вартості витрат на них. Для відповіді на це питання необхідно розрахувати:

—        граничну прибутковість, або, як її ще називають, внутрішню норму окупності інвестицій. Вона є чистим доходом від кожної додатково інвестованої гривни, вираженим у відсотках;

—        альтернативну вартість інвестування (граничні витрати на ресурс), що визнача-ється ринковою ставкою відсотка, оскільки фірма прибігає до запозичення коштів.

Розділ 18. Ринок факторів виробництва

Однак очікувана гранична прибутковість від використання капіталу складається з щорічних надходжень протягом тривалого часу (терміну експлуатації устаткуван-ня, часу функціонування підприємства тощо). Платити ж за придбане устаткування при здійсненні інвестиційного проекту доводиться відразу. Тому, ухвалюючи рішен-ня щодо доцільності інвестування підприємство повинне порівняти величину капі-тальних вкладень, які йому необхідно здійснити зараз, з очікуваним доходом, який йому принесе вкладений капітал у майбутньому. Виникає потреба у приведенні капі-таловкладень та прибутку до єдиного розрахункового періоду, тобто у дисконтуванні коштів.

В процесі порівняння вартості грошових засобів при їх інве стуванні і повернені прийнято використовувати два основних поняття — майбутня вартість грошей та їх теперішня вартість.

Майбутня вартість грошей представляє собою суму інвесто ваних на даний мо-мент засобів, в яку вони перетворяться через певний період часу з урахуванням пев-ної ставки відсотка. Визначення майбутньої вартості грошей пов’язано з процесом нарощення цієї вартості, яке представляє собою поетапне збільшення суми вкладу шляхом приєднання до початкового його розміру суми відсотка (відсоткових плате-жів). Ця сума розраховується за так званою відсотковою ставкою. В інвестицій них розрахунках відсоткова ставка застосовується не тільки як інстру мент нарощення вартості грошових засобів, а і в більш широкому сенсі — як вимірник ступені доход-ності інвестиційних операцій. Якщо розглядати річний проміжок часу, то майбутня цінність (FV) суми грошей М, визначається як:

FV = М (1 + r).

Тут (1 + r) показує певну можливу прибутковість грошей, а величина r називаєть-ся ставкою дисконтування. Як ставка дисконтування, як правило, використовується, ринкова процентна ставка, тобто ціна, що сплачується власникам капіталу за вико-ристання їхніх позикових коштів протягом певного періоду часу. В особливих ви-падках можуть застосовуватися або дисконтна ставка, або відсоток на довгострокові (безризикові) державні облігації.

Теперішня вартість грошей представляє собою суму майбутніх грошових над-ходжень, приведених з урахуванням певної ставки відсотку (так званої «дисконтної ставки») до теперішнього періоду. Визначення теперішньої вартості грошей пов’язано з процесом дисконтування цієї вартості, що представляє собою операцію, зворотну нарощенню при обумовленому кінцевому розмірі грошових засобів. В цьому випадку сума відсотку (дисконту) віднімається з кінцевої суми (майбутньої вартості) грошо-вих засобів. Така ситуація виникає в тих випадках, коли необхідно визначити скільки засобів необхідно інвестувати сьогодні для того, щоб через певний період часу отри-мати заздалегідь обумовлену їх суму. Оцінити поточну цінність (РV) суми грошей М, яка очікується через рік можна таким чином:

РV = М / (1 + r).

Реальна процентна ставка — це процентна ставка, виражена в незмінних грошо-вих одиницях або з поправкою на інфляцію. Розраховується вона як різниця між но-мінальною процентною ставкою, тобто ставкою, вираженої в поточних цінах, і очіку-ваним рівнем інфляції.

Частина ІІ. Мікроекономіка

Ціна капіталу та рівень ринкової процентної ставки залежить від попиту та про-позиції позикових коштів, тобто від попиту на інвестиції і від величини заощаджень. Попит на інвестиції визначається: по-перше, прагненням до придбання більшої кіль-кості споживчих благ; по-друге, рішеннями виробників збільшити випуск за рахунок додаткових капіталовкладень. Пропозиція на ринку капіталу визначається схильніс-тю одержувачів доходів до заощадження певної їхньої частини. Отже, суб’єктами по-питу на капітал (інвестиції) є підприємці, а суб’єктами пропозиції капіталу висту-пають домашні господарства за посередництвом комерційних банків, інвестиційних фондів і т.п. Ринкова норма відсотка, у якій і буде досягнута рівновага, встановлюєть-ся в точці перетину кривих попиту на позикові кошти і їхньої пропозиції.

Крива попиту на капітал є кривою його граничного доходу, тому що попит на ін-вестиції залежить, в першу чергу, від внутрішньої норми їхньої окупності, а значить, від кривої дисконтованої вартості. Спадний нахил кривої попиту на капітал показує, що граничний дохід ресурсу знижується зі збільшенням обсягу інвестицій (дія зако-ну спадної продуктивності). Рівноважний стан конкурентного ринку інвестиційних ресурсів та окремої фірми на ньому проілюстровано на рис 18.7.

 

г

 

k ик     к                      г          ,

                        ►       

■          k

            ►

Q

Qi

Qi        Q

a) ринкова рівновага            б) рівновага фірми

Рис. 18.7. Рівновага конкурентного ринку капіталу

Крива пропозиції капіталу виступає як крива граничних витрат на капітал. Для окремої фірми на конкурентному ринку капіталу вона абсолютно еластична (рис. 18.7, б). Ринкова крива пропозиції має зростаючий характер, тому що чим біль-ша пропозиція капіталу, тим вище його альтернативна вартість або граничні витрати втрачених можливостей (рис. 18.7, а).

Фірма, що прагне максимізувати прибуток, буде інвестувати кошти доки гранич-на прибутковість ресурсу (внутрішня норма віддачі від інвестицій) не зрівняється з граничними витратами на ресурс (процентною ставкою):

MRP, = MRC,.

k          k

Різниця між граничною прибутковістю капіталу і граничними витратами на капі-тал називається чистою граничною окупністю інвестицій.

Розділ 18. Ринок факторів виробництва