ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

Загрузка...

Контрольні запитання

1.         Що таке олігополія?

2.         Чи залежать олігополісти один від одного?

3.         Які вхідні бар’єри існують на олігополістичному ринку?

4.         В чому полягає дилема олігополіста?

5.         Які основні припущення моделі Курно?

6.         За моделлю Курно яким буде рівноважний обсяг виробленої продукції кожно-го олігополіста?

7.         В чому полягає сутність моделі ламаної кривої попиту?

8.         Які основні етапи створення картелю?

9.         Коли можливо та доцільно застосовувати модель цінового лідера?

 

10.       В чому полягає основний недолік ціноутворення за моделлю «витрати плюс».

11.       Які основні недоліки олігополістичної структури ринку?

12.       Які основні ознаки монополістичної конкуренції?

13.       Що таке «нецінова конкуренція»?

14.       Яка умова максимізації прибутку фірми в короткостроковому періоді в умовах монополістичної конкуренції?

15.       Чим відрізняється довгострокова рівновага фірми в умовах монополістичної конкуренції від довгострокової рівноваги фірми в умовах монополії та доско-налої конкуренції?

16.       Які основні недоліки та переваги ринку монополістичної конкуренції?

Контрольні тести

1.         Олігополія — це ринкова структура, де функціонують:

а)         велика кількість конкуруючих фірм, що виробляють однорідну продукцію;

б)         велика кількість конкуруючих фірм, що виробляють диференційовану про-

дукцію;

в)         невелика кількість конкуруючих фірм;

г)         немає вірної відповіді.

2.         Модель дуополії припускає:

а)         на ринку є дві фірми, що виробляють однорідну продукцію, при цьому діють

незалежно одна від одної;

б)         на ринку є одна фірма, що виробляє «унікальну» продукцію;

в)         на ринку є дві фірми, що виробляють однорідну продукцію, при цьому вони

вступають у змову;

г)         на ринку є безліч дрібних фірм, що виробляють диференційовану продук-

цію.

3.         «Ламана» крива попиту в умовах олігополії означає:

а)         розрив кривої граничного доходу;

б)         розрив кривої граничних витрат;

в)         що ціна не повинна бути вище граничного доходу;

г)         формальна змова олігополістів у встановленні ціни.

Розділ 17. Олігополія та ринок монополістичної конкуренції

4.         У моделі «цінового лідера»:

а)         всі підприємства, що не домінують, є «такими, що диктують ціну»;

б)         всі підприємства, що не домінують, «погоджуються із ціною»;

в)         домінуючі, підприємства «погоджуються із ціною»;

г)         «а» і «б».

5.         Якщо підприємства галузі створюють картель, то:

а)         вони будуть колективно збільшувати випуск продукції і, таким чином, збіль-

шувати свої прибутки;

б)         вони скоротять випуск продукції та піднімуть ціну на свою продукцію, щоб

збільшити свої прибутки;

в)         вони збережуть постійним випуск продукції, але збільшать ціну, щоб збіль-

шити свої прибутки;

г)         вони збережуть постійним рівень цін, але збільшать випуск продукції, щоб

збільшити свої прибутки.

6.         Монополістична конкуренція — це ринкова структура, де функціонують:

а)         велика кількість конкуруючих фірм, що виробляють однорідну продукцію;

б)         велика кількість конкуруючих фірм, що виробляють диференційовану про-

дукцію;

в)         невелика кількість конкуруючих фірм;

г)         тільки одна велика фірма.

7.         Підприємство в галузі з монополістичною конкуренцією:

а)         представлено спадною кривою попиту і тому воно диктує ціну;

б)         представлено горизонтальною кривою попиту і тому воно погоджується з

ціною;

в)         представлено спадною кривою попиту і тому воно погоджується із ціною;

г)         представлено горизонтальною кривою попиту і тому воно диктує ціну.

8.         Підприємство в галузі з монополістичною конкуренцією максимізує прибуток

за умови:

а)         рівності ціни і граничних витрат;

б)         рівності граничного доходу і граничних витрат;

в)         рівності ціни і граничного доходу;

г)         рівності ціни і середніх загальних витрат.

9.         Підприємство в галузі з досконалою конкуренцією встановлює ціну    ,

у той час як підприємство в галузі з монополістичною конкуренцією встановлює ціну

             :

а)         рівну граничним витратам; більшу, ніж граничні витрати;

б)         рівну граничному доходу; рівну граничним витратам;

в)         рівну граничному доходу; більшу, ніж граничний дохід;

г)         рівну граничним витратам; рівну граничному доходу.

10. Відмінність короткострокової рівноваги галузі з монополістичною конкурен-цією від короткострокової рівноваги галузі з досконалою конкуренцією полягає в на-ступному:

а)         ціна не збігається з мінімумом довгострокових середніх загальних витрат;

б)         ціна дорівнює граничним витратам;

Частина ІІ. Мікроекономіка

в)         ціна дорівнює граничному доходу;

г)         ціна не збігається з мінімумом середніх загальних витрат.

Задачі

Задача 1. На олігополістичному ринку оперують дві фірми, що випускають одно-рідний товар. Обидві фірми володіють рівними долями ринку і встановлюють одна-кові ціни на товар. Нижче наведена інформація про попит на товар і витрати кожної фірми (таблиця):

 

Ціна (грн)       Обсяг попиту (од.)    Обсяг випуску (од.)  Валові витрати (грн)

10        5          5          45

9          6          6          47

8          7          7          50

7          8          8          55

6          9          9          65

а)         яка ціна буде встановлена на ринку, якщо припустити, що кожна фірма, яка ви-

значає ціну на свій товар, впевнена, що її конкурент вибере таку ж ціну?

б)         Якщо зберігається дана пропозиція, то який обсяг випуску вибере кожна фірма?

в)         Чи з’являться на ринку в довгостроковій перспективі нові фірми?

г)         Чи є у кожної з цих двох фірм стимул назначати ціну на свій товар нижче ціни

конкурента? Якщо так, то який він?

Задача 2. Підприємство виробляє чоловічі костюми і діє на ринку монополістич-ної конкуренції. Гранична виручка підприємства описується формулою: MR = 20 — Q, а зростаючий відрізок кривої граничних витрат — формулою: MC = 3Q — 10. якщо мінімальне значення довгострокових середніх витрат (LAC) дорівнює 11 грн, то який буде надлишок виробничих потужностей у підприємства?

Задача 3. Валові витрати підприємства, що функціонує в умовах монополістич-ної конкуренції, представлені функцією ТС = 0,83 Q2 — 4Q +10, де Q — обсяг вироб-ництва продукції, тис. од. Функція споживчого попиту на продукцію підприємства у короткостроковому періоді має вигляд QD = 30 — 1,5P, де P — ціна одиниці продукції, грн/од. Прибутковість виробництва продукції протягом короткострокового періоду зумовила входження нових підприємств у галузь, після чого функція попиту на про-дукцію підприємства дещо змінилась і здобула вигляд QD = 25 — 2,5Р. Визначте, чи має підприємство в нових умовах функціону вання економічний прибуток. Якщо так, то якою є його величина? Як змінилась прибутковість підприємства після входження нових підприємств у галузь (розрахувати старий та новий рівні рентабельності ви-робництва)?

Задача 4. Підприємство оперує в умовах монополістичної конкуренції та виго-товляє диференційовану продукцію. Протягом довгострокового періоду підприєм-ство виготовляє 225 одиниць продукції, причому даний випуск максимізує його при-буток, і реалізує товар за ціною Р = 7,5 грн/од. Якби підприємство функціонувало в умовах досконалої конкуренції і виготовляло продукцію з мінімальними середніми витратами, їх величина складала б 7,25 грн./од. Визначити розмір «плати за різно-Розділ 17. Олігополія та ринок монополістичної конкуренції

манітність» на ринку диференційованого товару, якщо в галузі функціонують 30 під-приємств з аналогічними умовами виробництва.

Задача 5. Галузевий попит, функція якого мас вигляд QD = 900 — 75Р, де QD — обсяг попиту, тис. од.; Р — ціна одиниці продукції, грн./од., задовольняється 30 під-приємствами, валові витрати на виробництво кожного з них представлені рівнянням ТС = Q2 — 4Q + 35. Визначити абсолютну величину зміни прибутку кожного під-приємства внаслідок входження в галузь ще 5-ти аналогічних підприємств. Зробіть відповідні висновки.

Задача 6. У галузі функціонує 80 дрібних фірм з однаковою функцією витрат ТС = 2 + 8Q2 і одна велика фірма з функцією витрат ТС = 20 + 0,27Q2 Галузевий попит має функцію QD = 256 — 3Р. Яка ціна буде встановлена на ринку і як він буде поділений між лідером і аутсайдерами?

Задача 7. Функції граничних витрат та граничної виручки підприємства на ринку монополістичної конкуренції описуються рівняннями: МС = 8Q — 16; MR = 40 — 12Q відповідно. Визначить, чи з’являться на ринку в довгостроковій перспективі нові підприємства, що матимуть такі ж умови функціонування. Якщо при рівноважному випуску середні витрати підприємства становитимуть 2,3 грн? 2,5 грн? 2,0 грн? Від-повідь обґрунтуйте.

Задача 8. На регіональному ринку ділових чоловічих костюмів діють три під-приємства, приблизно однакові за розміром. Граничні витрати кожного підприємства незмінні, однакові та дорівнюють 300 грош. од.

Ринковий попит на продукцію галузі представлено у таблиці:

 

Ціна за одиницю, грош. од. 1200    900      600      300

Обсяг випуску, тис. од.        300      600      900      1200

Якщо підприємства створять картель і розподілять ринок порівну, якою буде рів-новажна ціна та яку кількість продукції стане виробляти кожне підприємство?

Задача 9. Дослідження дуопольного ринку певного типу верстатів виявило, що функції реагування кожного підприємства-виробника мають такий вигляд:

Q1 = 400 — 2Q2;

Q2 = 400 — 2Q1;

де Q1, Q2 — обсяги виробництва першого та другого підприємства. Наведіть графічно функції реагування підприємств і розрахуйте пропорції розділу ринку між ними.

Задача 10. Умови діяльності підприємства — монополістичного конкурента у короткостроковому періоді характеризуються функцією попиту на його продукцію, функціями граничної виручки, граничних та середніх втрат. Підприємство обирає обсяг випуску, максимізує випуск та встановлює відповідну ціну на продукцію. По-будувати графік, що відповідає такій ситуації. Визначте на ньому схематично, як може змінитися ситуація в довгостроковій перспективі.

Частина ІІ. Мікроекономіка