§ 4. Короткострокова та довгострокова рівновага фірми в умовах монополістичної конкуренції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

Загрузка...

Монополістична конкуренція схожа на ситуацію монополії та досконалої конку-ренції одночасно і тому вона ввібрала їхні окремі характеристики.

По-перше, оскільки підприємства в умовах монополістичної конкуренції випус-кають диференційований продукт і мають здатність контролювати ціну своїх товарів, то крива попиту підприємств є спадною, а самі підприємства є «диктаторами ціни».

По-друге, крива попиту, з якої зіштовхується окремий продавець в умовах мо-нополістичної конкуренції, є більш еластичною, ніж крива попиту підприємства-

Частина ІІ. Мікроекономіка

монополіста, але менш еластичною, ніж крива попиту конкурентного підприємства. Це пояснюється тим, що підприємство в умовах монополістичної конкуренції зазнає сильнішої конкуренції, ніж в умовах чистої монополії, але в той же час — меншою кількістю конкурентів, ніж в умовах досконалої конкуренції.

По-третє, спадна крива попиту пояснюється характером продажів в умовах мо-нополістичної конкуренції. Для того щоб продати додаткову одиницю товару, під-приємство повинне знизити ціну. Внаслідок цього крива попиту в умовах монополіс-тичної конкуренції перебуває вище кривої граничного доходу, отже, ціна перевищує граничний дохід (Р > МR).

Таким чином, у короткостроковому періоді фірма в умовах монополістичної кон-куренції, прагнучи максимізувати прибуток, може підняти ціну без особливого ризи-ку втратити всіх своїх покупців, оскільки вони воліють придбати продукцію саме цієї фірми і готові платити за неї навіть підвищену ціну. У цьому сенсі в короткостроко-вому періоді вона поводиться як монополіст і рівень випуску визначається рівністю граничного доходу та граничних витрат за ціною, що перевищує цю точку рівноваги (мал. 17.5). Підприємство в умовах монополістичної конкуренції в короткостроко-вому періоді може як отримувати прибуток (якщо Р > АТС), так і зазнавати збитків (якщо Р <АТС).

У довгостроковому періоді виникає ситуація, відмінна від випадків монополії та досконалої конкуренції.

 

P, C P

mk

ATC

 

 

-пж

Q

 

ATC D Q

 

Рис. 17.5. Короткострокова рівновага підприємства в умовах монополістичної конкуренції

Відкритість ринку монополістичної конкуренції призводить до того, що переваги окремого виробника зрівнюються з іншими і рівновага наступає, коли економічний прибуток дорівнює нулю (рис. 17.6). Це головна відмінність від монополії. Але в умо-вах монополістичної конкуренції в довгостроковому періоді продукція виробляється не з мінімальними середніми витратами. Це основна відмінність від довгострокової рівноваги на ринку досконалої конкуренції.

Функціонування ринку в умовах монополістичної конкуренції припускає:

—        неповне використання ресурсів для виробництва товарів, внаслідок чого є над-лишкові виробничі потужності, а необхідна суспільству продукція не виробля-ється;

—        споживачі не одержують продукцію за найменшою ціною;

Розділ 17. Олігополія та ринок монополістичної конкуренції

 

 

p ▲     ATC    MC

p

1                     

                                   LAT

p,                               

 

           

            Ул/г               D                      ►

Q

Qi   Q2

 

Рис. 17.6. Довгострокова рівновага при монополістичній конкуренції

—        пристосування продукту до споживчого попиту, що викликає необхідність ди-ференціації продукції (чим вище ступінь диференціації продукту, тим значні-ше відхилення ціни та випуску продукції від їх найбільш ефективних значень);

—        пристосування споживчого попиту до продукту, що призводить до більших ви-трат коштів на рекламу.

Таким чином, в умовах монополістичної конкуренції не досягається максималь-на виробнича ефективність, тим самим зменшується добробут споживачів. Але це є своєрідною платою за найповніше задоволення їх потреб.

Частина ІІ. Мікроекономіка