ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

Загрузка...

Контрольні запитання

1.         Що таке монополія?

2.         Які умови існування монополії?

3.         Які види монополій існують?

4.         Чим відрізняються відкрита та закрита монополія?

5.         Який вигляд має крива пропозиції підприємства-монополіста?

6.         Чим відрізняються індивідуальна та ринкова крива попиту на продукцію чис-того монополіста?

7.         Чи завжди призводить розширення попиту на продукцію підприємства-монополіста до збільшення обсягу пропозиції?

8.         Чому підприємству-монополісту недоцільно знижувати ціну на нееластично-му відрізку кривої попиту?

9.         За якої еластичності попиту в короткостроковому періоді виторг монополіста є максимальним?

 

10.       Чому повинен дорівнювати граничний дохід підприємства-монополіста в ко-роткостроковому періоді для максимізації його прибутку?

11.       Для чого визначають індекс Лайнера?

12.       Що показує індекс Герфендаля?

13.       Яке оптимальне значення середніх довгострокових витрат підприємства-монополіста?

14.       Що таке цінова дискримінація?

15.       Які умови виникнення цінової дискримінації?

16.       Які існують види цінової дискримінації?

17.       Які основні переваги та недоліки монополії?

Контрольні тести

1.         Які з наступних припущень не відповідають теорії чистої монополії?

а)         дуже високі бар’єри на вході;

б)         тільки один продавець;

в)         продавець реалізує товар, що немає близьких замінників;

г)         продавець реалізує диференційовану продукцію.

2.         Продукція фірми має криву попиту з постійною ціновою еластичністю, яка до-

рівнює одиниці у кожній точці кривої попиту. Це означає, що гранична виручка:

а)         завжди додатна;

б)         завжди від’ємна;

в)         додатна, а потім від’ємна;

г)         завжди дорівнює нулеві.

3.         Крива попиту на продукцію монополіста:

а)         має негативний нахил;

б)         має позитивний нахил;

в)         є вертикальною лінією;

г)         є горизонтальною лінією.

Розділ 16. Монополія

4.         Яке з наступних тверджень є помилковим?

а)         монополіст зіштовхується зі спадною кривою попиту;

б)         для монополіста граничний дохід більше ціни;

в)         крива граничного доходу монополіста лежить нижче його кривої попиту;

г)         монополіст є «диктатором ціни».

5.         Чи може підприємство-монополіст, що максимізує прибуток, збільшити одно-

часно і обсяги виробництва товару і його ціну:

а)         ні, оскільки підприємство завжди зобов’язане зменшити ціну товару для під-

вищення обсягів реалізації;

б)         може, якщо зміниться попит на товар і він стане еластичним;

в)         не зможе, оскільки крива попиту монополіста спадна;

г)         це визначається конфігурацією кривою середніх загальних витрат, адже

коли дана крива знаходиться нижче кривої граничного доходу, підприєм-

ство зможе одночасно збільшувати і обсяги і ціну.

6.         Чи можливо побудувати криву пропозиції підприємства-монополіста в довго-

строковому періоді:

а)         можливо, але тільки в тому випадку коли підприємство реалізує позитив-

ний ефект масштабу;

б)         ні, адже і в довгостроковому періоді неможливо встановити однозначну від-

повідність між ціною товару та обсягом його пропозиції;

в)         можливо, оскільки в довгостроковому періоді буде діяти закон спадної від-

дачі ресурсів;

г)         не можна, оскільки підприємство-монополіст може встановити у довгостро-

ковому періоді будь-яку ціну товару.

7.         Якщо монополіст має прибуток, то:

а)         ціна більша, ніж середні загальні витрати;

б)         ціна більша, ніж граничний дохід;

в)         ціна більша, ніж середні змінні витрати;

г)         жодна з відповідей.

8.         Підприємство в умовах досконалої конкуренції призначає ціну             , у

той час як монополіст призначає ціну        :

а)         рівну граничному доходу, рівну граничним витратам;

б)         рівну граничним витратам, більшу, ніж граничні витрати;

в)         рівну граничному доходу, більшу, ніж граничний дохід;

г)         «б» і «в».

9.         Яке з наведених висловлень є невірним?

а)         монополіст завжди призначає ціну вищу величини граничних витрат;

б)         для монополіста, що виробляє позитивний обсяг випуску, граничний дохід

вище ціни;

в)         монополія являє собою крайній випадок недосконалої конкуренції;

г)         фірми, що володіють владою над ринком, зазвичай прибігають до практики

цінової дискримінації.

10.       Виторг монополіста є максимальним в умовах:

а) еластичного попиту на продукцію монополіста;

Частина ІІ. Мікроекономіка

б)         нееластичного попиту на продукцію монополіста;

в)         одиничної еластичності попиту на продукцію монополіста;

г)         жодна з відповідей.

Задачі

Задача 1. Нехай функція витрат монополіста має вигляд: ТС = 50 + Q2 (тобто постійні витрати ТFС становлять 50 грош. од., а змінні — Q2). Попит на продукцію монополіста задано як QD = 40 — Q.

Знайти, яку кількість товару буде виробляти монополіст, щоб максимізувати прибуток.

Задача 2. Фірма, що є монополістом на ринку продукту і монопсоністом на ринку праці, має виробничу функцію Q = 5L і функцію попиту на свою продукцію Qd = 100 — Р. На ринку праця пропонується за формулою Ls = 0,2W — 4. Визначити, за якою ціною фірма буде продавати продукцію за умови досягнення максимуму прибутку.

Задача 3. Монополіст продає 10 од. товару за ціною 100 грош. од.; продаж 11 од. викличе зниження ціни до 99,5 грош. од. Чому буде дорівнювати граничний виторг за збільшення обсягу реалізації?

Задача 4. Визначити ціну квітка до кінотеатру для пенсіонерів та інших глядачів, якщо еластичність їхнього попиту складає відповідно — 5 і — 3, а гранична вартість МС для монополіста–власника кінотеатру дорівнює 3 грн. Які заходи слід вжити власникові, щоб запровадити таку цінову дискримінацію?

Задача 5. Попит на продукцію Qd = 84 — Р, загальні витрати фірми ТС = Q2. Ви-значити максимальний прибуток фірми. Який буде мати прибуток при ціновій дис-кримінації першого ступеня?

Задача 6. Монополіст підрахував, що його рівень виробництва відповідає відріз-ку попиту з еластичністю Ер + 2. Що йому необхідно зробити для максимізації при-бутку.

Задача 7. Визначити цінову еластичність попиту на продукцію монополіста, якщо при величіні граничних витрат 100 грн ним буде встановлено ціну на рівні 140 грн.

Задача 8. Підприємство, постійні витрати якого складають 200 грн, а середні змінні витрати на виробництво продукції — 4 грн., вирішило розширити сферу свого впливу за рахунок збільшення обсягу реалізації з 100 до 200 од. Розрахуйте, яку ве-личину монопольної влади має підприємство та яку ціну встановить для споживачів, якщо еластичність попиту на його продукцію становить 2.

Задача 9. Функція витрат підприємства має вигляд ТС = Q2 + 200Q + 700. Зна-йдіть оптимальний обсяг випуску і прибуток підприємства, якщо функція валової виручки має вигляд ТR = 250 Q. Чи можна сказати, що підприємство функціонує як монополіст?

Задача 10. Функціонуючи в умовах монополії, підприємство визначило функцію загальних витрат ТС = 110000 + 0,2Q2. Який розмір економічного прибутку розра-ховує отримати підприємство, якщо в межах довгострокового періоду оптимальний випуск продукції складатиме 2.5 тис. од., а підприємство реалізує свою продукцію по ціні 544 грн за одиницю.

Розділ 17. Олігополія та ринок монополістичної конкуренції