ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

Загрузка...

Контрольні запитання

1.         Визначте основні етапи розвитку економічної теорії.

2.         Які сучасні економічні теорії ви знаєте і в чому полягає принципова відмін-ність між ними?

3.         Дайте визначення предмета економічної теорії та охарактеризуйте еволюцію його трактування.

4.         Назвіть коло проблем, які вивчає економічна теорія, мікро- і макроекономіка.

5.         Дайте визначення суті економічного закону і назвіть основні види їх.

6.         Чим відрізняються економічні закони від законів природи?

7.         Які ви знаєте методи пізнання економічних процесів? Охарактеризуйте основ-ні види їх.

8.         Розкрийте функції економічної теорії.

9.         Яке місце економічної теорії у системі економічних наук?

 

10.       Чому, на вашу думку, необхідно вивчати курс економічної теорії?

11.       Яке практичне значення має економічна теорія?

12.       За яких умов забезпечується наукова обґрунтованість економічної політики держави?

Контрольні тести

1.         Термін «економіка» вперше був введений в науковий обіг:

а)         Аристотелем;

б)         Ксенофонтом;

в)         А. Монкрентьєном;

г)         Кейнсом.

2.         Термін «політична економія» вперше був введений в науковий обіг:

а)         А. Смітом;

б)         К. Марксом;

в)         А. Монкретьєном;

г)         Д. Рікардо.

3.         Економічні закони, які діють в межах окремої суспільно-економічної формації,

відносяться до:

а)         всезагальних економічних законів;

б)         загальних економічних законів;

в)         специфічних економічних законів;

г)         стадійних економічних законів.

4.         Економічні інтереси — це:

а)         прагнення людства реалізувати свою мету;

б)         прагнення людства задовольнити матеріальні потреби;

в)         усвідомлені економічні потреби окремих людей, соціальних верств, груп та

класів, суспільства;

г)         засоби задоволення людських потреб.

Частина І. Вступ до економічної теорії

5.         Яке з положень розкриває суть поняття «економічна категорія»:

а)         це літературний аналог фізичного явища;

б)         це причинно-наслідкові зв’язки економічних процесів та явищ;

в)         це абстрактний, теоретичний вираз певних економічних явищ та процесів;

г)         це взаємозв’язок між економічними явищами та процесами.

6.         Стійкі, постійно повторювані зв’язки в системі економічних відносин — це:

а)         економічна категорія;

б)         економічний закон;

в)         продуктивні сили;

г)         економічні принципи.

7.         Хто вперше ввів в обіг термін «політекономія»?

а)         Монкретьєн у 1615 році;

б)         К. Маркс у 1867 році;

в)         Д. Рікардо у 1817 році;

г)         Ф. Енгельс у 1874 році.

8.         Виберіть найбільш повне і конкретне визначення предмета економічної теорії:

а)         економіка вивчає гроші, банківську систему, багатство, капітал;

б)         економіка вивчає змінні величини, поведінка яких справляє вплив на стан

національної економіки (ціни, виробництво, зайнятість тощо);

в)         економіка вивчає діяльність, котра охоплює виробництво і обмін товарами;

г)         економіка вивчає те, як суспільство використовує обмежені ресурси, необхід-

ні для виробництва різних товарів з метою задоволення потреб його членів.

9.         Який з розділів економічної теорії вивчає окремі галузі в підсистемі національ-

ної економіки:

а)         макроекономіка;

б)         мезоекономіка;

в)         мікроекономіка;

г)         політекономія.

10.       Економічна теорія, яка виражала інтереси торгівельної буржуазії епохи первіс-

ного нагромадження капіталу — це:

а)         фетишизм;

б)         меркантилізм;

в)         теорія фізіократів;

г)         маржиналізм.

11.       Які проблеми економічної теорії не вивчає макроекономіка?

а)         індивідуальний попит;

б)         ділові цикли;

в)         економічне зростання;

г)         темпи інфляції.

12.       Який з розділів економічної теорії вивчає окремі галузі в підсистемі національ-

ної економіки:

а) макроекономіка;

Розділ 1. Предмет і метод економічної теорії

б)         мезоекономіка;

в)         мікроекономіка;

г)         політекономія.

13.       Що означає економіка?

а)         послідовність економічних процесів;

б)         мистецтво ведення домогосподарства;

в)         економічні відносини;

г)         підприємницька діяльність.

14.       Теоретичні узагальнення, які містять певні допущення, що відображають за-

гальні тенденції розвитку економічної системи це:

а)         економічні закони;

б)         економічні категорії;

в)         економічні принципи;

г)         економічні явища.

Частина І. Вступ до економічної теорії