Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Контрольні запитання

1.         В чому полягає відмінність між короткостроковим та довгостроковим періо-дом?

2.         Що таке виробнича функція?

3.         В чому полягає закон спадної віддачі факторів виробництва?

4.         В чому відмінність між граничним та середнім продуктом?

5.         Що являє собою ізокванта?

6.         Які властивості граничної норми технологічного заміщення?

7.         Що таке ізокоста?

8.         Які властивості має ізокоста?

9.         Що таке ефект масштабу?

 

10.       Як визначити оптимальне положення виробника?

11.       Які існують види витрат в короткостроковому періоді?

12.       Чи розглядаються постійні витрати в довгостроковому періоді?

13.       Як побудувати криву довгострокових середніх витрат?

14.       Що таке сукупний дохід?

15.       Які існують види прибутку?

Контрольні тести

1.         Короткостроковим періодом називається:

а)         період часу, протягом якого всі фактори виробництва розглядаються як

змінні;

б)         період часу, протягом якого всі фактори виробництва розглядаються як по-

стійні;

в)         період часу, протягом якого одна частина факторів виробництва постійна, а

інша — змінна;

г)         період часу, протягом якого попит на фактори виробництва надзвичайно ви-

сокий.

2.         Виробнича функція показує:

а)         які витрати потрібно здійснити на той або інший обсяг випуску;

б)         найбільш вигідний для підприємства випуск при даних цінах на ресурси;

в)         максимальна кількість продукту, яку можна одержати, використовуючи різ-

ні сполучення ресурсів;

г)         мінімальну кількість продукції, яку можна одержати, використовуючи дане

сполучення ресурсів.

3.         Які з перерахованих властивостей не характеризують ізокванту?

а)         ізокванти мають спадний нахил;

б)         дві ізокванти не перетинаються;

в)         ізокванта, розташована вище іншої ізокванти, відповідає меншому обсягу

випуску продукції;

г)         ізокванти опуклі до початку координат.

Частина ІІ. Мікроекономіка

4.         Ізокоста — це лінія, що вказує:

а)         безліч комбінацій цін на ресурси;

б)         безліч комбінацій ресурсів, які могли б бути придбані підприємством при

певній сумі видатків;

в)         безліч комбінацій ресурсів, які можуть бути використані у виробництві од-

ного продукту;

г)         безліч всіх комбінацій ресурсів, які забезпечують однаковий випуск продукції.

5.         Рівновага виробника на графіку перебуває в точці:

а)         перетину ізокванти та ізокости;

б)         дотику ізокости до ізокванти;

в)         дотику двох сусідніх ізоквант;

г)         дотику двох сусідніх ізокост.

6.         Економічні витрати необхідно визначати як:

а)         витрати фірми на придбання сировини та трудових ресурсів;

б)         компенсацію, що повинна бути виплачена власникам сировинних ресурсів,

щоб спонукати останніх пропонувати ресурси й у майбутньому;

в)         оплату будь-яких зобов’язань фірми, що приводять до зняття з її рахунку

коштів;

г)         витрати на модернізацію капітального устаткування.

7.         Принципове значення явних і неявних витрат полягає в тому, що:

а)         явні витрати не враховують, а неявні враховують видатки на капітальне

устаткування;

б)         явні витрати пов’язані з виплатами грошей за ресурси з рахунку фірми у

банку, а неявні ні;

в)         неявні витрати не можуть бути вимірювані в грошовій формі;

г)         явні витрати виміряються з погляду втраченої можливості альтернативно

одержувати реальний фізичний продукт, а неявні — з погляду втраченої вар-

тості цього реального продукту.

8.         Витрати, які змінюються зі зростанням випуску продукції, називаються:

а)         граничними витратами;

б)         середніми витратами;

в)         постійними витратами;

г)         змінними витратами.

9.         Петров хоче знати, наскільки зростуть його загальні витрати, якщо він збіль-

шить виробництво на одну одиницю. Йому необхідно знати:

а)         середні постійні витрати;

б)         витрати на одиницю продукції;

в)         граничні витрати;

г)         середні загальні витрати.

10. У довгостроковому періоді:

а)         всі витрати — змінні;

б)         змінними витратами є загальні витрати;

в)         немає постійних витрат;

г)         «а» і «б».

Розділ 14. Теорія фірми: виробництво та вартість

Задачі

Задача 1. Фірма нарощує обсяги виробництва устаткування від 0 до 5 од. на тиж-день. Її постійні витрати складають 50 тис. грн, а змінні представлені в таблиці:

 

Обсяги продукції, год./тижд.           0          1          2          3          4          5

Змінні витрати, тис. грн      0          32        48        82        140      228

Обчисліть сукупні витрати фірми (ТС), граничні витрати (МС), а також всі види середніх витрат (АVC, АFC, АТС) і заповніть наведену нижче таблицю.

 

Обсяг

виробництва

Q         Постійні

витрати

FC       Змінні

витрати

VC      Сукупні

витрати

TC       Граничні

витрати

MC      Середні витрати

 

           

           

           

           

            AVC    AFC    ATC

1          2          3          4          5          6          7          8

1.         За даними таблиці побудуйте графіки: а) кривих FC, VC, ТС; б) кривих МС, АVC, АFC, АТС;

2.         Проаналізуйте зв’язок між динамікою кривих МС та АТС і АVC.

3.         На якому обсязі виробництва середні витрати АVC і АТС досягають мінімаль-них значень?

4.         В межах яких обсягів може працювати прибутково фірма, якщо ринкова ціна на її продукцію дорівнює 55 грн?

5.         На якому обсязі фірма буде максимізувати прибуток за ціною 55 грн?

Задача 2. Фірма несе постійні витрати (FC) на виробництво продукції в розмірі 45 тис. грн. В таблиці наведені дані про динаміку середніх змінних витрат (AVC) на одиницю продукції при нарощуванні фірмою обсягу виробництва від 0 до 6 одиниць в тиждень:

 

Обсяг виробництва, од./тижд.        0          1          2          3          4          5          6

Середні змінні витрати, грн./од.     0          17        15        14        15        19        29

1.         Обчисліть величину сукупних (ТС) та граничних (МС) витрат виробництва.

2.         Обчисліть середні сукупні (АТС) та середні постійні (AFC) витрати на одини-цю продукції.

3.         Накресліть графіки сукупних витрат: FC, VC, ТС, та середніх витрат на одини-цю продукції (АVC, АFC, АТС), а також граничних витрат (МС).

Задача 3. Для виробництва продукту підприємство використовує 20 одиниць ка-піталу та 16 одиниць праці. Яка гранична продуктивність праці, якщо гранична про-дуктивність капіталу дорівнює 4 (ефект масштабу при цьому має сталий характер)?

Задача 4. На предметно-замкнутій ділянці механічного цеху підприємства ви-готовляються комплектуючі. Співвідношення між затратами праці та щоденним ви-пуском подано в таблиці. Обчисліть середній та граничний продукт.

 

Витрати праці           Сукупний продукт    Середній продукт     Граничний продукт

0          0                     

1          1                     

2          15                   

Частина ІІ. Мікроекономіка

 

3          30                   

4          40                   

5          48                   

6          54                   

7          56                   

8          56                   

Задача 5. В таблиці наведені дані про величину валового продукту ТР, ресурсів праця — L, капітал — К. Обидва ресурси є змінними. Ціна одиниці ресурсу праця складає 2 гривні, ресурсу капітал — 3 гривні, одиниці товару (продукту) — 50 коп.

 

Обсяг

ресурсу

праця, QL      TP.

L          МР

L          АР

L          Обсяг

ресурсу

капітал, QК    ТРК     МРК   АРК

1          10                               1          21                   

2          18                               2          39                   

3          24                               3          54                   

4          29                               4          66                   

5          33                               5          75                   

6          36                               6          81                   

7          38                               7          84                   

а)         Скільки одиниць праці і капіталу повинна використати фірма, щоб виробити з

мінімальними витратами 99 одиниць продукції (товару), та яка величина цих витрат?

б)         Скільки одиниць праці і капіталу повинна використати фірма, щоб одержати

максимальний прибуток?

в)         Загальний обсяг продукту (ТР), при якому фірма одержить максимальний

прибуток, валовий дохід (ТR) при цьому, валові витрати (ТС) та величину макси-

мального прибутку.

Задача 6. В короткостроковому періоді фірма виробляє 500 одиниць продукції. Середні змінні витрати складають 2 грн, середні постійні — 0,5 грн. Визначте сукупні витрати фірми.

Задача 7. Орендна платня становить 20000 грн на рік, зарплата працівників 100000 грн, їхні граничні продукти дорівнюють МРК = 0,5, МРL = 1. Знайти опти-мальне сполучення ресурсів.

Задача 8. При виготовлені 3 тис. столів на місяць граничні витрати зрівнялися з середніми змінними витратами. Як будуть змінюватися сукупні середні витрати зі збільшенням обсягу випуску?

Задача 9. Яким повинен бути річний випуск продукту, щоб відповідати рівню беззбитковості, якщо АТС = 5 + (Q — 5)2, а ціна товару 8 грн.

Задача 10. Граничний продукт праці складає 40 грн, капіталу — 60 грн. Ціна оди-ниці праці — 20 грн, капіталу — 30 грн. Чи забезпечується підприємством у даному випадку таке співвідношення ресурсів, яке дає йому максимальний прибуток? Міні-мальні витрати?

Розділ 15. Ринок досконалої конкуренції