Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 4. Методи пізнання економічних процесів і явищ та їхня класифікація : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 4. Методи пізнання економічних процесів і явищ та їхня класифікація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Економічна теорія використовує широкий спектр прийомів і способів досліджен-ня свого предмета, які й визначають зміст її методу.

Метод економічної теорії — це сукупність прийомів, засобів і принципів, за допо-могою яких досліджуються категорії і закони функціонування та розвитку економіч-них систем.

Економічна теорія застосовує як загальнонаукові, так і специфічні для даної на-уки методи пізнання економічних явищ і процесів (рис. 1.7).

Діалектика як метод — загальний для всіх наук метод пізнання, у тому числі і для економічної теорії. Він базується на використанні законів і принципів філософії, сутність яких полягає у пізнанні економічних явищ і процесів у їхньому зв’язку та взаємозалежності, у стані безперервного розвитку, у розумінні того, що накопичення кількісних змін зумовлює зміни якісного стану, що джерелом розвитку є єдність і боротьба протилежностей.

Наукова абстракція як метод полягає в поглибленому пізнанні реальних еконо-мічних процесів шляхом виокремлення основних, найсуттєвіших ознак сторін пев-ного явища, очищених (абстрагованих) від всього випадкового, неістотного. Резуль-татами застосування методу наукової абстракції є формування понять, економічних категорій, виявлення і формування законів.

Аналіз і синтез як метод дослідження застосовується в єдності двох його складових.

При аналізі об’єкт дослідження розкладається на складові частини, кожна з яких вивчається окремо; при синтезі відбувається об’єднання різних елементів, сторін об’єкта в єдине ціле з урахуванням взаємозв’язків між ними.

 

Розділ 1. Предмет і метод економічної теорії

 

Рис. 1.7. Основні методи економічної теорії

Індукція і дедукція. Індукція — це метод пізнання від окремого до загального, від знання нижчого ступеня до знання вищого ступеня. Дедукція — метод пізнання від загального до одиничного. Метод індукції і дедукції забезпечує діалектичний зв’язок одиничного, особливого і всезагального.

Історичний і логічний методи використовуються економічною теорією для до-слідження економічних процесів у єдності.

Історичний метод вивчає ці процеси у тій історичній послідовності, в якій вони виникали, розвивалися і змінювалися один за одним у житті.

Логічний метод досліджує економічні процеси в їхній логічній послідовності, прямуючи від простого до складного, звільняючись при цьому від історичних випад-ковостей, зигзагів і подробиць, не властивих цьому процесові.

Економічне моделювання — це формалізований опис економічних процесів і явищ (за допомогою математики й економетрики), структура якого абстрактно відт-ворює реальну картину економічного життя. Економічна модель дає можливість на-очно і глибше дослідити основні риси й закономірності розвитку реального об’єкта пізнання. Може бути виділена наступна класифікація економічних моделей:

—        за способом представлення досліджуваного процесу або явища моделі розріз-няють логічні, графічні, економіко-математичні, табличні;

—        за тривалістю процесів, що аналізуються — на короткотермінові та довготер-мінові;

—        за кількістю залучених до аналізу суб’єктів — на прості моделі (домогосподар-ство та фірма) і повні моделі за участю держави;

—        за ступенем залучення іноземного сектору — на закриті, тобто представлена лише національна економіка, і відкриті, представлений вплив іноземного сек-тору;

Частина І. Вступ до економічної теорії

—        за характером відображення фактора часу — на статичні та динамічні.

—        залежно від припущення на якому ґрунтується модель: рівноважні (природна властивість системи полягає в рівновазі); нерівноважні (рівновага не є природ-ною властивістю системи); структурні (рівновага є результатом перерозподілу доходів).

—        за метою дослідження — пояснювальні (прагнуть пояснити наявну ситуацію в економіці); прогностичні (прагнуть передбачити явище чи процес у майбут-ньому); управлінські (виявляють засоби впливу на досягнення поставленої мети).

Економічний експеримент — штучне відтворення економічних процесів і явищ з метою вивчення їх за оптимально сприятливих умов та подальшого практичного впровадження. Економічний експеримент дає змогу на практиці перевірити обґрун-тованість наукових гіпотез і рекомендацій, щоб попередити помилки і провали в еко-номічній політиці держави.

Розділ 1. Предмет і метод економічної теорії