Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Контрольні запитання

1.         В чому сутність закону попиту?

2.         В чому сутність закону пропозиції?

3.         Розкрийте взаємозв’язок попиту та пропозиції.

4.         Наведіть фактори, які впливають на попит.

5.         Наведіть фактори, які впливають на пропозицію.

6.         Розкрийте значення цінової еластичності для характеристики кількісної дина-міки ринкового попиту та ринкової пропозиції.

7.         Наведіть фактори, які впливають на еластичність попиту.

8.         Чим зумовлюються напрям і нахил графічних кривих ринкового попиту та ринкової пропозиції?

9.         Яка роль ціни рівноваги в економічній системі?

10. Визначте суть та призначення ціни в сучасній ринковій економіці.

Контрольні тести

1.         Збільшення попиту на товар Х означає:

а)         покупці бажають придбати більшу кількість товару Х за кожною ціною;

б)         в результаті підвищення ціни обсяг попиту збільшився;

в)         крива попиту товару Х змістилася вліво;

г)         крива попиту не змінює свого положення, натомість відбувається рух вздовж

кривої.

2.         Який з перелічених нижче факторів буде чинником скорочення пропозиції чаю?

а)         зменшення ціни на чай;

б)         зменшення пропозиції кави;

в)         скорочення реклами чаю на телебаченні;

г)         скорочення його виробництва.

3.         Закон пропозиції стверджує, що:

а)         попит і пропозиція взаємопов’язані;

б)         збільшення пропозиції товару буде мати наслідком зниження ціни на нього;

в)         зростання доходів населення матиме наслідком збільшення пропозиції;

г)         за інших рівних умов зростання ціни на товар матиме наслідком збільшення

обсягів пропозиції товару.

4.         Закон попиту передбачає, що:

а)         перевищення пропозиції над попитом матиме наслідком зниження ціни;

б)         якщо доходи споживачів зростають, вони, як правило, збільшують обсяги

закупок;

в)         крива попиту має, як правило, додатній нахил;

г)         за зниження ціни товару обсяг запланованих закупок зростає.

5.         Що відбудеться з лінією попиту на автопокришки за підвищення ціни на бензин?

а)         не змінить свого положення;

б)         зміститься вліво;

Розділ 13. Попит та пропозиція, їх взаємодія

в)         зміститься вправо;

г)         всі відповіді є невірними.

6.         Цінова еластичність попиту буде більшою:

а)         на товари першої необхідності, ніж на предмети розкоші;

б)         для тих випадків, коли споживачі використовують товар з більшою для себе

користю;

в)         за умов збільшення альтернативних витрат на товар;

г)         чим менше товар необхідний споживачу.

7.         Якщо одновідсоткове скорочення ціни на товар призводить до двохвідсотково-

го збільшення обсягів попиту на нього, то цей попит:

а)         нееластичний;

б)         еластичний;

в)         одиничної еластичності;

г)         абсолютно нееластичний.

8.         Крива абсолютно нееластичного попиту представляє собою:

а)         вертикальну лінію;

б)         горизонтальну лінію;

в)         криву лінію;

г)         пряму лінію з від’ємним нахилом..

9.         Якщо пропозиція товару є нееластичною, а попит на нього скорочується, то за-

гальна виручка продавця:

а)         скорочується;

б)         росте;

в)         скорочується у випадку еластичного попиту;

г)         скорочується у випадку нееластичного попиту.

Задачі

Задача 1. Відомо, що функція попиту на товар має вигляд QD= 150 — 2P, де QD — обсяг попиту, од; P — ціна товару, грн/од.

За якої ціни товару загальна величина виручки виробників буде максимальною? Розрахуйте її величину.

Задача 2. За даними таблиці визначити вид функції попиту та пропозиції, запи-сати їх формули та побудувати їх графіки. Аналітичне і графічно знайти рівноважні ціни і обсяг продажу. Заповнити порожні колонки.

 

Ціна за од., грн          Обсяг попиту, тис. од.         Обсяг пропозиції, тис. од.   Надлишок товару, тис. од.            Дефіцит товару, тис. од.

15        0,2       2,6                  

14,5     0,4       2,4                  

14        0,6       2,2                  

13,5     0,8       2                     

13        1          1,8                  

12,5     1,2       1,6                  

Частина ІІ. Мікроекономіка

Продовження табл.

 

12        1,4       1,4                  

11,5     1,6       1,2                  

11        1,8       1                     

10,5     2          0,8                  

10        2,2       0,6                  

9,5       2,4       0,4                  

9          2,6       0,2                  

Яким буде дефіцит товару, якщо держава встановить верхню межу ціни — 9,5 грн/од?

Задача 3. Функції попиту та пропозиції товару мають вигляд: QD = 250 — 20Р, QS = 100 + 10P, де QD, QS — обсяги попиту і пропозиції відповідно, тис. од; P — ціна одиниці товару, грн. Визначити параметри рівноваги на ринку даного товару.

З’ясувати аналітично і графічно, якими будуть нові рівноважні ціни та обсяг то-вару, якщо зміна технології виробництва призведе до збільшення обсягу виробни-цтва і продажу продукції на 20 одиниць за кожної ціни.

Задача 4. Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції продукту дорівнює 2,5. Що буде з обсягом пропозиції, якщо ціна товару збільшиться на 20%; обсяг пропозиції збільшиться на 10%? Чи може бути від’ємним значення коефіцієнта цінової еластич-ності пропозиції? Чому?

Задача 5. На ринку діють 2 підприємства, функції пропозиції яких мають вигляд: QS1 = 5 + 2Р; QS2 = 2 + 1,5Р. Запишіть функцію ринкової пропозиції товару. Побудуй-те криві пропозиції кожного з підприємств та ринкової пропозиції товару. Визначте та порівняйте значення коефіцієнту цінової еластичності пропозиції кожного під-приємства і галузі в цілому, використовуючи формулу середньої точки (наприклад, при зміні ціни від 2 до 3 грн/од.).

Задача 6. Відомо, що при ціні 10 грн за 1 кг товару денний попит складав 800 кг, а після зниження ціни до 8 грн. за кг він склав 1000 кг. Чому дорівнює цінова еластич-ність попиту на товар в точці? Чому дорівнює дугова еластичність попиту на товар? Якщо ціна на продукцію знову зросте до 10 грн за кг, а денний попит буде становити 800 кг, чи будуть зберігатися значення дугової еластичності та еластичності в точці?

Задача 7. На основі наведених нижче табличних даних знайти перехресну елас-тичність попиту на товар Б до ціни товару А та перехресну еластичність попиту на товар Г до ціни товару В.

 

Товар  Обсяг попиту, од.     Ціна, грн

 

            До зміни         Після зміни    До зміни         Після зміни

А                                            12

Б          300      500                 

В                                             15

Г          400      400                 

Розділ 13. Попит та пропозиція, їх взаємодія

Зробіть висновки про взаємозалежність товарів.

Задача 8. В таблиці містяться дані про рівень деяких ринкових параметрів (в умовних одиницях) щодо проекції садівництва:

 

Ціни    Попит Пропозиція

50        14        48

48        18        47

47        25        40

45        30        30

44        31        27

42        35        20

Визначити коефіцієнти еластичності попиту та пропозиції сто совно кожного ви-падку зміни ціни. Дати графічну інтерпретацію даних. Еластичний чи нееластичний попит в цілому?

Задача 9. Нехай попит на плоди визначається рівнянням: P = 12 — 5QD, а пропо-зиція рівнянням P = 2 + 3QS, де P — ціна, QD і QS — відповідно величини попиту та пропозиції. Визначити рівноважне значення ціни та кількості проекції (в умовних одиницях), коли величина попиту відповідає величині пропозиції. Відповідь допо-внити графічною ілюстрацією.

Задача 10. Припустимо, що коли фірма збільшує використання капіталу зі 120 до 150 од., працю з 500 до 625 од., то випуск продукції з 200 до 220 од. Який ефект масш-табу існує в даному випадку? А у випадку, коли К1 = 100, К2 = 150, L1 = 500, L2 = 750, Q1 = 200, Q2 = 300.

Частина ІІ. Мікроекономіка