Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 4. Еластичність попиту та пропозиції : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 4. Еластичність попиту та пропозиції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Здатність попиту і пропозиції адаптуватися до ринкових умов, що змінилися, на-зивається еластичністю.

Очевидно, що швидкість і інтенсивність реакції на умови, що змінилися, може бути різною. По-різному можуть реагувати, наприклад, на зміну ринкової ціни на товар різні покупці і виробники. Хтось сильніше, а хтось слабше. Різна інтенсивність реакції може спостерігатися при зміні ціни на товар і при зміні доходу, при зміні моди і при зміні цінових очікувань. Вивчення реакції типових споживачів і типових виробників (про-давців) на зміну тих або інших умов дозволяє прогнозувати реакцію ринку в цілому.

Почнемо з попиту і перш за все — з його реакції на зміну ціни на товар. Залеж-ність об’єму попиту на товар від зміни ціни на нього називається еластичністю попи-ту за ціною, або інакше прямою еластичністю. Якщо покупець швидко і однозначно реагує на зміну ціни, то говорять, що попит еластичний. І, навпаки, якщо він реагує слабо, мляво, то, значить, його попит нееластичний. Якщо зміна ціни спричиняє за собою таку ж (в процентному відношенні) зміну обсягу попиту, то, значить, елас-тичність попиту рівна 1 («одинична еластичність»). Таким чином, розрізняють три види еластичності попиту: еластичний, нееластичний, з одиничною еластичністю. Можуть зустрічатися ситуації, коли попит виявляється абсолютно нееластичним до будь-якої найбільшої зміни ціни, або, навпаки, володіє нескінченною еластичністю. Наприклад, подорожчання сірників з 1 коп. до 5 коп. (тобто в 5 разів!) свого часу не викликало скорочення попиту на цей товар. З іншого боку, при фіксованих цінах їх адміністративне підвищення на 20–30% було здатне на якийсь час практично паралі-зувати попит на товар, що подорожчав.

Графічно різна цінова еластичність попиту на товар може бути виражений через різний нахил ліній попиту. Попит з абсолютною еластичністю графічно виглядатиме

Частина ІІ. Мікроекономіка

як горизонтальна лінія, а абсолютно нееластичний попит — як вертикальна лінія (рис. 13.7).

 

АР^

P

О

 

АО,

 

Q

 

d

 

Рис. 13.7. Види еластичності попиту

Ступінь еластичності попиту за ціною економісти виміряють за допомогою кое-фіцієнта прямої еластичності (E, price elasticity):

 

Ed

 

відсоткова зміна об'єму попиту    ДQ   ЛP    (Qt-Q2)  (Pt ~P2

Q1      P1

Q

відсоткова зміна ціни

 

або

л<2 Р\   (Qi-Q2) Pi

Оскільки між обсягом попиту і зміною ціни залежність зворотна, остільки кое-фіцієнт прямої еластичності попиту буде негативною величиною. Проте для оцінки ступеня еластичності попиту за ціною важливий не знак перед коефіцієнтом, а його абсолютна величина (|Е|).

Застосування відсотків при розрахунках коефіцієнтів еластичності дозволяє ви-ключити вплив одиниць вимірювання (тонн, літрів, гривень і так далі) на величину еластичності.

Окрім еластичності попиту за ціною товару існують, як вже згадувалося, інші види еластичності попиту, тобто залежність його від інших факторів. До них перш за все відноситься еластичність попиту за доходом. Вона відображає залежність зміни попиту окремого споживача, галузі, ринку в цілому від зростання або зменшення ін-дивідуального або сукупного грошового доходу. Формула коефіцієнта еластичності попиту за доходом виглядає так:

Розділ 13. Попит та пропозиція, їх взаємодія

EdI = Д Qd/Qd : A1/1= A Qd/ AI x I/Qd,

де Qd i I — первинні рівні обсяги попиту і доходу.

Чисельне значення коефіцієнта еластичності попиту за доходом використовуєть-ся для класифікації товарів за якістю. Якщо EdI > 0, товар вважається нормальним. Збільшення доходу, як правило, веде до зростання попиту на такі товари, тобто дохід і попит змінюються в одному і тому ж напрямі. Товар є низькоякісним при EdI < 0, коли у міру збільшення доходу попит на подібні товари зменшується. В цьому випад-ку дохід і попит змінюються в протилежних напрямах. Крім того, серед нормальних товарів можна виділити товари першої необхідності (0 < EdI < 1), другої необхідності (EdI = 1), і предмети розкоші (EdI > 1).

Наступний вид еластичності попиту — перехресна еластичність. Коефіцієнт пере-хресної еластичності попиту показує залежність процентної зміни попиту на якийсь товар «а» від процентної зміни ціни на якийсь інший товар «Ь»:

Edab = A Qda/Qda : A Pb/Pb = Д Qda/ Д Pb х Pb/Qda.

Характер зміни попиту на товар «а» від зміни ціни на товар «Ь» залежить від того, в якому відношенні один до одного знаходяться товари «a» і «Ь»:

—        якщо Edab > 0, TO «a» і «Ь» швидше за все взаємозамінні товари (наприклад, різні прохолодні напої);

—        якщо Edab < 0, то товари «а» і «Ь» є взаємодоповнюючими (автомобіль і бен-зин і т.п.);

—        якщо Edab = 0, то товари «a» і «Ь» практично не залежать один від одного (на-приклад, хліб і цемент).

На еластичність попиту надають вплив також інші чинники:

1.         Наявність на ринку товарів-замінників. Чим їх більше, чим ближче їх корис-ні властивості до властивостей і характеристик спостережуваного товару, тим вище еластичність попиту на даний товар, і навпаки (два протилежні приклади: напої і сіль).

2.         Універсальність використання товару. Чим специфічніше характеристики то-вару, тим нижча еластичність попиту на нього.

3.         Чинник часу. Попит тим більше еластичний, чим більший період спостереження.

4.         Частка витрат в бюджеті на даний товар. Чим вона вище, тим сильніше елас-тичність попиту. Якщо покупець витрачає на якийсь товар незначну частину свого бюджету, то зміна цін на цей товар звичайно мало впливає на споживацький попит.

5.         Рівень доходів споживача. Еластичність попиту на один і той же товар у спо-живачів з різним рівнем доходів різна.

6.         Консерватизм споживачів. Еластичність індивідуального попиту нижче всього у тих товарів, які з погляду даного споживача є для нього найнеобхіднішими.

7.         «Невідкладеність» в задоволенні конкретної потреби. Еластичність попиту на товари, споживання яких не може бути відкладеним на інший термін, украй низька (квіти до святкових днів, ліки від хвороби І Т.П.).

Як і попит, кількість пропонованого на ринку товару знаходиться в певній за-лежності від багатьох змінних і перш за все — від ринкової ціни товару. Еластичність пропозиції, як і еластичність попиту, коливається в межах від 0 до безкінечності. При тих же самих обмовках різний ступінь еластичності пропозиції можна проілюструва-ти різним нахилом лінії пропозиції (рис. 13.8).

Частина ІІ. Мікроекономіка

 

P

ДР

о

о

■^

AQ2

Рис. 13.8. Види еластичності пропозиції

Вертикальна лінія відповідає абсолютно нееластичній пропозиції, горизонталь-на, навпаки, — абсолютно еластичному. Інші положення лінії пропозиції характери-зуватимуть або еластичну (при ES > 1), або нееластичну (при ES < 1) пропозицію.

Як і у випадку з попитом для характеристики еластичності пропозиції, важли-ві не стільки абсолютні зміни ціни і об’єму пропозиції, скільки їх процентні зміни. Одиничну еластичність пропозиції відображатиме лінійна функція пропозиції, що проходить через початок координат, незалежно від нахилу до осей. У принципі ж на верхній ділянці кривої пропозиції еластичність менше 1, але більше 0. На нижньому, навпаки, еластичність більше 1 (рис. 13.9).

 

 

P

о

 

Q

 

 

 

Розділ 13. Попит та пропозиція, їх взаємодія

Крім ціни на еластичність пропозиції впливають інші чинники:

1.         Ціни інших товарів (у тому числі ресурсів). Йдеться про перехресну еластич-ність пропозиції.

2.         Здатність товарів до тривалого зберігання і вартість їх зберігання.

3.         Чинник часу. Існування довготривалих тенденцій в зміні цін приводить до зростання еластичності пропозиції (більш детально цей чинник розглядається в по-передньому питанні).

4.         Рівень досягнутого використання ресурсів. Якщо резервів (людських, матері-альних і інших) немає, то можливості реагування пропозиції вельми обмежені.

5.         Ступінь монополізації галузі і можливості переливу капіталу з інших галузей.

6.         Технологічні особливості наладки виробництва певного товару.

Здатність ринку за допомогою механізму попиту і пропозиції повертатися у

втрачений раніше рівноважний стан називається стійкістю рівноваги. Це означає, що будь-який зсув, будь-які зміни ринкових умов викличуть до життя сили, що під-штовхують ринок до відновлення рівноважного стану. Стійкість ринкової рівноваги значною мірою визначається типом ринку. В найменшій мірі стійкістю рівноваги во-лодіють монополізовані ринки.

Частина ІІ. Мікроекономіка