Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 2. Поняття пропозиції і чинники впливу на пропозицію : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 2. Поняття пропозиції і чинники впливу на пропозицію


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

На ринку попиту є певна пропозиція товарів. Під пропозицією економісти розу-міють будь-яку готовність продати товар. Основними постачальниками товарів на ринок є виробники. їх збутова і цінова політика підкоряється декільком цілям, голо-вна з якої — максимізація прибутку. Обсяг прибутку, що вони одержують після реа-лізації продукції, напряму залежить від її ціни. Дуже висока ціна зупинить потенцій-них покупців, а дуже низька — або принесе збитки власнику товару, або послужить підставою для звинувачення в несумлінній конкуренції.

Якщо ринкова ціна на товар має тенденцію до підвищення, то виробники будуть зацікавлені в розширенні обсягів виробництва. I навпаки, стійка тенденція до зни-ження цін спонукає підприємців скорочувати об’єми поставок або навіть шукати іншу — більш вигідну сферу діяльності.

Окрім ціни, на рівень пропозиції якого-небудь товару роблять вплив наступні фактори: наявність виробничих потужностей і природних ресурсів, робочої сили (R, resources); характер технології (К); податки і дотації (TS, tax and subsidy); природно-кліматичні умови (С, conditions); ціни на ресурси і інші товари (від Р до Р ); і так далі.

Отже, обсяг пропозиції — ця максимальна кількість якогось товару, яку згоден ви-ставити на продаж продавець або група продавців в одиницю часу за певних умов, пе-рерахованих вище. Залежність обсягу пропозиції від визначаючих його факторів на-зивається функцією пропозиції. В загальному вигляді функція пропозиції має вигляд:

OS = f(P , Р ...Р , R, До.С, TS і ін.).

Х^       х          х7        а          z          7

Якщо всі фактори, окрім ціни даного товару, прийняти за незмінні, то функція відображатиме залежність кількості пропонованої продукції тільки від її ціни:

OS = f(P ),

*<*     X          X

де QSx — обсяг пропозиції товару «х», Р — ціна товару «х».

х

Як і функція попиту, функція пропозиції показує не тільки ту кількість товару, яка виробники готові запропонувати за якоюсь певною ціною, але і кількості, які вони готові представити на ринку за кожної можливої ціни.

Залежність обсягу пропозиції від ціни може бути різною, проте найтиповішої є наступна: чим вище ринкова ціна, тим більше обсяг пропозиції, і навпаки (тобто має місце пряма залежність).

Функція пропозиції від ціни також може задаватися трьома способами:

1. Аналітичним:

OS = -a + bxP (наприклад: OS = -2 + 2Р).

*<*   х Х         >с   х

Частина ІІ. Мікроекономіка

 

2. За допомогою таблиці:

 

Функція пропозиції

 

Таблиця 13.2

 

 

P (ціна в грн) Q (обсяг пропозиції, од.)

5          110

4          100

3          80

2          50

1          10

 

3. Графічним: Р

 

Ь

 

4

2

O

20

40

60

 

           

80

100       120       140       160

Q

Рис. 13.4. Крива пропозиції

Отримана лінія називається кривою пропозиції. Має звичайно позитивний на-хил і опукла у бік об’єму (лінія попиту, як правило, опукла до початку координат). Як окремий випадок може використовуватися лінійний характер функцій попиту і пропозиції (прямі лінії).

Звернемося тепер до нецінових факторів, що впливають на обсяг пропозиції. До них відносяться:

—        ціни на початкові ресурси;

—        технологічні можливості виробника;

—        ціни на інші товари;

—        податки і дотації;

—        число продавців на ринку;

—        очікування виробників.

Ціни на початкові ресурси. Чим нижче ціна за витрати виробника на початкову сировину, матеріали, паливо, а також робочу силу, тим більшу кількість продукції за більш низькою ціною підприємець зможе запропонувати на ринок. Таким чином крива пропозиції зміститься управо і вниз.

Розділ 13. Попит та пропозиція, їх взаємодія

Технологічні можливості виробників залежать від розвитку науково-технічного прогресу. Чим вищий рівень прогресу, тим ефективнішим стає виробництво, тобто на кожну одиницю ресурсів, що затрачують, виробляється все більше кінцевої про-дукції. Крива пропозиції, отже, зміщується управо і вниз.

Ціни на інші товари. Товари можуть знаходитися між собою відносно взаємо-замінності і взаємодоповнюваності як в споживанні, так і у виробництві. Зокрема, зниження ціни на яловичину може спонукати фермерів більше вирощувати і пропо-нувати до продажу м’ясо птиці. I навпаки, підвищення ціни на яловичину приведе до скорочення пропозиції м’яса птиці. Отже, зміна цін на інші товари здатна зміщувати криву пропозиції.

Число продавців. Чим більше виробників випускають даний вид товару, тим більше ринкова пропозиція зміщує криву управо. У міру зменшення числа виробни-ків в галузі крива пропозиції зміщуватиметься вліво і вгору.

Очікування виробників. Якщо в певній ситуації, наприклад, виробники зерна не хочуть продавати його ні державі, ні населенню, оскільки чекають, що надалі ціни на зерно підвищаться, і вони більш вигідно його реалізують, то крива пропозиції зерна в даний момент зміститься вліво і вгору. Але може виникнути і зворотна ситуація, коли виробники чекають падіння цін на зерно. Тоді вони старатимуться швидше його реалізувати, і на якийсь час пропозиція цього товару на ринку збільшиться, що зсуне криву пропозиції управо і вниз.

Податки і дотації. Більшість підприємств розглядає податки як витрати свого ви-робництва. Тому підвищення податків збільшуватиме витрати виробника і скорочу-ватиме пропозицію, що у свою чергу викличе зсув кривої пропозиції вліво і вгору. Водночас дотації вважаються як би податком навпаки. Державні дотації фактично знижують витрати на виробництво продукції, тим самим збільшуючи пропозицію і зміщуючи його криву управо і вниз.

При формуванні пропозиції велике значення має тип ринку (досконалої або не-досконалої конкуренції). На експортних ринках важливу роль у визначенні обсягів пропонованої продукції грає курс національної валюти.