Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 13. ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ, ЇХ ВЗАЄМОДІЯ § 1. Поняття попиту і чинники впливу на попит : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 13. ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ, ЇХ ВЗАЄМОДІЯ § 1. Поняття попиту і чинники впливу на попит


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

В ринковій економіці попит є основним фактором, який визначає, що і як виро-бляти. Термін «попит» для економістів має специфічне значення. Людині властиве природне бажання споживати, проте економічна наука має справу лише з тими по-требами, які утілюються в платоспроможному попиті. Платоспроможний попит по-годжує бажання споживачів з їх об’єктивними можливостями в купівлі тих або інших товарів. Отже, попит можна визначити як бажання і готовність суб’єктів купити то-вар.

Обсягом попиту на який-небудь товар називається максимальна кількість цього товару, що згідна купити окрема особа, група людей або населення в цілому за оди-ницю часу (день, місяць, рік) за певних умов. До числа цих умов відносяться: ціна даного товару, ціни інших товарів, величина грошових доходів, смаки і переваги спо-живачів, накопичене майно і інше. Залежність обсягу попиту від визначаючих його чинників називається функцією попиту.

Перш за все обсяг попиту на товар визначається його ціною. Зрозуміло, що люди завжди прагнуть купити товари подешевше. Це не означає, що вони готові купувати неякісні товари і лише дешеві. Але який би якісний, технічно складний або дорогий товар людина не купувала, все одно зберігається зворотна залежність між ціною то-вару і величиною попиту на нього. Тобто за інших рівних умов попит на товар тим більший, чим нижча ціна на нього (і навпаки). Ця залежність називається законом попиту.

Якщо інші фактори, що впливають на обсяг попиту, прийняти за незмінні вели-чини, то вказана залежність набуває вид функції попиту від ціни:

Qdx = f(Px),

де Qdx — обсяг попиту на товар «x»; Px — ціна товару «x».

Функція попиту від ціни може задаватися трьома способами: 1. За допомогою таблиці:

Таблиця 13.1

Функція попиту від ціни

 

P (ціна в грн) Q (обсяг попиту, в од.)

5          50

4          60

3          80

2          110

1          160

2. Графічним:

Частина ІІ. Мікроекономіка

p     ▲

 

20        40        60        80        100       120       140       160 Рис. 13.1. Крива попиту

Крива попиту (D) показує, яку кількість товарів (Q) можуть придбати споживачі при різних рівнях ціни. Крива D демонструє дію закону попиту: чим вище ціна (Р) на товар за інших рівних умов, тим менше обсяг попиту (Q), і навпаки.

Властивості кривої D: 1) убуваюча; 2) тангенс кута нахилу негативний; 3) відо-бражає зворотну залежність між Р і Q.

3. Аналітичним:

Odx = a — b-P (наприклад: Od =7 — 2Р).

Крива попиту показує, як змінюється обсяг попиту споживача (споживачів) за-лежно від рівня ціни на товар. Зміна обсягу попиту залежно від зміни ціни на товар є рухом вздовж кривої попиту.

До числа інших чинників, що визначають обсяг попиту, відносяться:

—        розмір доходу споживача (I, income);

—        смаки покупців (Т, tastes);

—        ціни на інші товари (Р ... Р , prices);

 а         z

—        загальне число покупців, розмір ринку (X);

—        накопичене майно (W, wealth);

—        інфляційні очікування (IE, inflationary expectations);

—        інші чинники.

В загальному вигляді функція попиту записується так:

Odx = f(P , I, Т, Р ... Р , X, W, IE і так далі).

В більшості випадках існує зворотна залежність між ціною і величиною попиту, тому крива попиту має негативний нахил. По своїй конфігурації ця лінія може бути як увігнутою (Dj), так і опуклою (D2). Недивлячись на те, що обидві криві відображають дію закону попиту, контури кривої мають принципове значення. Як видно з рис. 13.2, якщо зміна попиту відбувається по увігнутій кривій D„ то із зменшенням ціни ( Д P = const), абсолютні прирости обсягу попиту збільшуються ( Д О < Д Q < Д ОД

 

 

Розділ 13. Попит та пропозиція, їх взаємодія

P A

Рис. 13.2. Криві попиту (увігнута та опукла)

Зміна попиту по опуклій кривій D2 відбувається в зворотній залежності. При цьо-му слід звернути увагу, що для окремого покупця характерна опукла крива попиту, оскільки у міру насичення потреби на попиті індивідуума вже буде мало позначатися зниження ціни на товар. Для великого числа покупців з різним рівнем доходу типова увігнута лінія їх сукупного попиту, оскільки при зниженні ціни на ринку даного това-ру з’являться додаткові покупці з більш низьким рівнем доходу, що відразу піднімає попит. Разом з тим пониження ціни викличе перемикання попиту саме на цей товар.

Таким чином, від перерахованих і деяких інших чинників залежить не тільки ви-бір покупця (що, який товар придбати), але також і кількість товару, що купується.

Якщо ми хочемо досліджувати вплив на величину попиту на товар того або іншо-го чинника, то повинні всі інші чинники, і перш за все ціну на сам товар, прийняти фіксованими, незмінними. Що, наприклад, відбудеться, якщо підвищаться доходи населення? Якщо всі інші чинники залишаться незмінними, то вочевидь відбудеться зміна обсягу попиту на кожному ціновому рівні. При колишніх цінах споживачі ста-нуть більше купувати їжі, одягу, товарів тривалого користування і так далі.

Інакше кажучи, прийнято розрізняти зміну обсягу попиту і зміну функції попи-ту. Зміна обсягу попиту виникає при зміні ціни даного товару і при фіксованих зна-ченнях інших факторів. В цьому випадку має місце рух уздовж лінії попиту. Якщо ж зміняться інші фактори, то відбудеться зсув лінії попиту вправо або вліво (рис. 13.3, а). Тоді говорять про зміну функції попиту. Зсув кривої попиту вправо і вгору відпо-відає збільшенню попиту. Це означає, що в одиницю часу більша кількість товару за більш високою ціною буде запитана покупцями. І навпаки, якщо крива попиту зсо-вується вліво і вниз, це свідчить про зменшення обсягу попиту. Відзначимо також, що одному і тому ж обсягу попиту при зсуві кривої попиту відповідають різні ціни попиту (на рис. 13.3, б — це ціни P і P1, відповідні обсягу Q).

Отже, до нецінових факторів, що зсувають криву попиту, відносяться такі, як сма-ки і переваги споживачів, ціни на інші товари, кількість покупців, доходи населення

Частина ІІ. Мікроекономіка

та розміри накопиченого майна, інфляційні очікування. Зупинимося на них більш детально.

 

 

P

o

D

Q

P

P

O

P

Q

Qi

Q

Рис. 13.3. Вплив факторів на зміну попиту

Смаки і переваги споживачів. Цілком очевидно, що зміни в смаках, перевагах, моді істотно позначаються на величині попиту на товар або послугу. Вік і стать, сімей-ний і соціальний стан, а також деякі інші моменти формують смаки і запити покупців. Іноді смаки міняються швидко (наприклад, щодо популярної музики, одягу тощо). В цьому випадку крива попиту здійснює зсуви дуже швидко як у бік збільшення, так і у зворотний бік. В інших випадках зміна смаків відбувається поволі, але постійно.

Ціни на інші товари. По характеру дії на попит розмежовують зміни цін на 3 види товарів: а) товари-замінники; б) товари-взаємодоповнюючі; в) товари, відносно неза-лежні один від одного.

Розглянемо, наприклад, ситуацію з двома товарами-конкурентами — пиво «Обо-лонь» і «Чернігівське». При збільшенні ціни на будь-якій з них, попит частини спо-живачів переорієнтується на споживання більшої кількості товару, що не подорож-чав. Зворотне явище відбудеться, якщо один з товарів-конкурентів подешевшає. Для взаємодоповнюючих товарів ситуація інша. Візьмемо, наприклад, бензин і автомобі-лі. Різке подорожчання бензину здатне істотно знизити попит на автомобілі, і навпа-ки. Вплив зміни цін на відносно незалежні товари опосередкований і виявити його складно.

Розмір ринку. Чим більше покупців, тим більший сукупний попит вони пред’яв-ляють.

Доходи населення і розміри накопиченого майна. Чим багатше населення, тим більше попит, і крива рухається управо і вгору. Якщо доходи зменшуються, то рух кривої відбувається у зворотному напрямі. Причому слід зазначити, що із зростан-ням доходів збільшується попит не на всі товари, а, головним чином, на товари більш високої якості. Hа товари низької якості попит в цьому випадку знижується.

Розділ 13. Попит та пропозиція, їх взаємодія

Інфляційні очікування. Досить часто збільшення попиту на товар, унаслідок очі-кування швидкого зростання цін на нього, приймають за порушення закону попиту, хоча в даному випадку йдеться про зміну функції попиту (зсув кривої попиту упра-во — вгору).