Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Контрольні запитання

1.         Дайте визначення міжнародного поділу праці, назвіть причини його виникнен-ня і форми прояву.

2.         Що таке інтернаціоналізація господарського життя та які головні форми її про-яву?

3.         Дайте визначення поняття «світове господарство».

4.         Які фактори зумовлюють цілісність сучасного світу, а які — відцентрові сили? Чому так відбувається? Які наслідки цих процесів?

5.         Сформулюйте найважливіші суперечності сучасного світового господарства.

6.         Що таке ІЛР (індекс людського розвитку)? Яка його кількісна визначеність для найрозвиненіших країн світу і для України?

7.         Дайте визначення міжнародних економічних відносин (МЕВ), охарактеризуй-те їхню структуру.

8.         Чому МЕВ не залишаються незмінними? Як відбувається їхня трансформа-ція? Чим вона зумовлена?

9.         Дайте коротку характеристику суті, форм і напрямів вивозу капіталу.

 

10.       Що таке прямі і портфельні інвестиції? Коли, які з них є більш бажаними для приймаючої країни? Чому? Аргументуйте.

11.       Що таке науково-технічне співробітництво, яких форм воно набуває?

12.       Дайте визначення міжнародної економічної інте грації (МЕІ), з’ясуйте її при-чини, форми, тенденції розвитку.

13.       Чим відрізняється світовий ринок від національного?

14.       Чим зумовлена еволюція теорій зовнішньої торгівлі?

15.       Які особливості притаманні світовому ринку послуг порівняно з ринком товарів?

16.       Назвіть принципи складання платіжного балансу країни.

17.       Що таке торговельний баланс? Які його складові? Що означає позитивне і від’ємне сальдо торговельного балансу?

18.       Які особливості відображені в платіжному балансі: руху капіталів? руху пере-казів? руху доходів від інвестицій?

19.       У чому полягає різниця між платіжним і розрахунковим балансами?

20.       Визначте суть і структуру національної валютної системи.

21.       Що таке міжнародна валютна система, які її структурні складові?

22.       Що таке валютний курс, які режими встановлення валютних курсів ви знаєте?

23.       Розкрийте суть і покажіть особливості етапів розвитку МВС.

24.       Що таке конвертованість валюти, які режими конвертованості ви знаєте?

25.       Визначте причини і розкрийте форми міжнародної міграції робочої сили.

26.       Які тенденції властиві сучасному періоду міжнародної міграції робочої сили?

Контрольні тести

1. Світове господарство — це:

а)         сукупність галузей та сфер виробництва;

б)         сукупність національних економік, пов’язаних між собою системою міжна-

родних економічних відносин;

Розділ 10. Сучасне світове господарство

в)         економічна єдність світу;

г)         територіальний розподіл світу між окремими державами.

2.         Основними суб’єктами світового господарства є:

а)         ТНК;

б)         національні господарства;

в)         міжнародні організації;

г)         галузі національних економік;

д)         малі підприємства.

3.         Міжнародний поділ праці — це:

а)         економічний фундамент, на якому заснована система світогосподарських

зв’язків;

б)         форма поділу суспільної праці, що переросла межі національних економік і

веде до спеціалізації окремих країн;

в)         складна багаторівнева система світогосподарських зв’язків;

г)         ефективне використання природних ресурсів;

д)         високий рівень розвитку продуктивних сил країни;

е)         спрямованість на забезпечення зростання суспільної продуктивності праці

та економії робочої сили;

є) рівень інтернаціоналізації продуктивних сил суспільства;

ж)        наявність міждержавної торгівлі.

4.         Найбільш складною формою економічної інтеграції є:

а)         митний союз;

б)         економічний союз;

в)         валютний союз;

г)         спільний ринок;

д)         торговельна інтеграція.

5.         Зосередження виробництва певної продукції в окремих країнах означає:

а)         міжнародну кооперацію;

б)         економічну інтеграцію;

в)         міжнародну спеціалізацію;

г)         глобалізацію господарського життя.

6.         Термін «інтернаціоналізація господарського життя» означає:

а)         участь країн у світовому господарстві;

б)         зближення економік країн, що виявляється у зростанні виробничої взаємо-

залежності, міжнародного товарообороту, русі капіталів та робочої сили;

в)         поглиблення міжнародного поділу праці, інтернаціоналізації виробництва і

капіталу;

г)         утворення ТНК та ТНБ;

д)         усі відповіді правильні.

7.         Транснаціональна компанія — це:

а)         підприємство, що домінує в певній галузі національної економіки;

б)         група підприємств, національних за капіталом, але міжнародних за сферою

діяльності;

Частина І. Вступ до економічної теорії

в)         група підприємств, інтернаціональних як за капіталом, так і за сферою ді-

яльності;

г)         підприємство, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

8.         Доповніть перелік основних форм економічної інтеграції та розмістіть їх у ло-

гічній послідовності:

а)         економічний союз;

б)         …;

в)         зона вільної торгівлі;

г)         …

9.         Сучасний етап розвитку світового господарства перебуває під впливом:

а)         науково-технічної революції;

б)         зростаючої взаємозалежності національних господарств;

в)         поглиблення суперечностей між країнами світової спільності;

г)         радикальної перебудови в постсоціалістичних країнах.

10.       Основними способами налагодження коопераційних зв’язків між країнами є:

а)         здійснення спільних програм;

б)         договірна спеціалізація;

в)         міжнародна торгівля;

г)         інтегрована кооперація;

д)         усі відповіді правильні.

11.       Складова платіжного балансу країни — рахунок поточних платежів — не вклю-

чає:

а)         товарний експорт;

б)         чисті доходи від інвестицій;

в)         транспортні послуги іноземним державам;

г)         зміни в активах країни за кордоном;

д)         односторонні трансфертні платежі.

12.       Яка форма вивозу капіталу забезпечує контроль експортера над підприємством:

а)         вивіз підприємницького капіталу;

б)         вивіз позичкового капіталу;

в)         міжнародна економічна допомога;

г)         портфельні інвестиції;

д)         прямі інвестиції.

13.       Провідними міжнародними валютно-фінансовими організаціями є:

а)         Міжнародний Валютний Фонд;

б)         Світовий Банк;

в)         Європейський Банк Реконструкції та Розвитку;

г)         Європейський Союз.

14.       Роль світових грошей у сучасних умовах виконує:

а)         золото;

б)         резервні валюти;

в)         національні грошові одиниці всіх країн світу;

г)         колективні валюти;

Розділ 10. Сучасне світове господарство

д)         євро;

е)         долар;

є) спеціальні права запозичення.

15.       Статутом Світового Банку передбачено, що його кредити спрямовуються ви-

ключно на розвиток:

а)         виробництва;

б)         приватного сектору економіки;

в)         малого бізнесу;

г)         на підтримку міжнародних зусиль з охорони довкілля;

д)         державного сектору.

16.       Традиційними світовими центрами тяжіння робочої сили вважаються:

а)         США;

б)         Канада;

в)         Латинська Америка;

г)         Австралія;

д)         Західна Європа.

17.       Принцип порівняльних переваг уперше сформулював:

а)         В. Петті;

б)         А. Сміт;

в)         П. Самуельсон;

г)         Д. Рікардо;

д)         А. Маршалл.

18.       Період утворення єдиного світового ринку:

а)         ХVІ–ХVІІ ст.;

б)         ХІХ ст.;

в)         на рубежі ХІХ–ХХ ст.;

г)         друга половина ХХ ст.

19.       Основними видами міжнародної торгівлі є:

а)         традиційна;

б)         у рамках кооперації;

в)         зустрічна;

г)         політика вільної торгівлі;

д)         протекціонізм.

20.       Рисами міжнародної міграції капіталів є:

а)         підвищення ролі держави у вивозі капіталу;

б)         посилення міграції приватного капіталу між промислово розвинутими краї-

нами;

в)         збільшення частки прямих інвестицій;

г)         активна участь країн у світовій торгівлі.

Частина І. Вступ до економічної теорії