Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Контрольні запитання

1.         Доведіть на конкретних прикладах, що домогосподарства є суб’єктами ринко-вих відносин.

2.         Чи можуть домогосподарства бути товаровиробниками? Обґрунтуйте відпо-відь.

3.         Визначте різницю між поняттями «домогосподарство» і «сім’я». Поясніть, чому ці поняття не тотожні.

4.         Які функції виконують домогосподарства в економічному розвитку країни? Обґрунтуйте їх значення і особливості.

5.         Назвіть джерела формування доходів та напрями їх витрат домогосподарст-вами.

6.         Яким чином ви можете обґрунтувати наявність споживчого надлишку?

7.         Назвіть недоліки та переваги власного діла, партнерства, корпорації.

8.         Що таке підприємство і чому саме воно виступає як первинна ланка економіки?

9.         Які види підприємств ви можете назвати і що лежить в основі їхньої класифі-кації?

 

10.       Що таке підприємництво і кого ви можете віднести до суб’єктів підприємниць-кої діяльності?

11.       Назвіть основні, принципи підприємництва й прокоментуйте їх.

12.       Викладіть концепції різних шкіл про роль держави в економіці та реалізацію її функцій.

13.       Визначте основні причини, які формують державу як суб’єкт господарювання.

14.       Розкрийте вади ринкового саморегулювання та обґрунтуйте причини необхід-ності економічного втручання держави.

15.       Проаналізуйте основні інструменти державного регулювання економіки.

Контрольні тести

1.         Домогосподарство — це:

а)         особа або група осіб, об’єднаних з метою забезпечення всім необхідним для

життя, тобто об’єднаних спільним веденням господарства;

б)         господарююча одиниця;

в)         сукупність осіб, що живуть разом, пов’язані родинністю та спільним бюдже-

том;

г)         поєднання чинників виробництва;

д)         сукупність форм і методів державного регулювання економіки.

2.         Особистий розподіл доходів — це:

а)         спосіб, за допомогою якого сукупний дохід суспільства розподіляється се-

ред окремих домогосподарств;

б)         спосіб, за допомогою якого сукупний дохід суспільства розподіляється від-

повідно до функцій, які виконують отримувачі доходів;

в)         економічний механізм формування фондів особистого споживання та інвес-

тицій.

Розділ 9. Су’бєкти ринкової економіки

3.         Домогосподарство виконує такі функції:

а)         основного постачальника ресурсів;

б)         постачальника грошових ресурсів;

в)         покупця акцій та облігацій;

г)         основну витратну одиницю в національному господарстві.

4.         Домогосподарства здійснюють заощадження за рахунок:

а)         сукупного доходу;

б)         частини одержаного ними доходу;

в)         заробітної плати;

г)         прибутку;

д)         усі відповіді хибні.

5.         Розподіл доходів між домогосподарствами в умовах ринкової економіки є:

а)         функціональним;

б)         дискримінаційним;

в)         особистим;

г)         науково обґрунтованим;

д)         під керівництвом держави.

6.         Споживчий надлишок — це:

а)         те, що споживається особою понад міру;

б)         різниця між загальною корисністю блага і його ринковою вартістю;

в)         наслідок дії закону граничної корисності;

г)         додаткова вигода для домогосподарств.

7.         Заощадження доходів домогосподарствами — це:

а)         захист доходів;

б)         бажання покращити фінансову забезпеченість домогосподарства;

в)         спекуляція на біржі (придбання цінних паперів);

г)         прагнення забезпечити себе на «чорний день».

8.         Економічні функції держави у розвинутих країнах — це:

а)         забезпечення правової бази та суспільної атмосфери, що сприяють ефектив-

ному функціонуванню економіки;

б)         захист конкуренції;

в)         перерозподіл доходу і національного багатства;

г)         стабілізація економіки, тобто стимулювання економічного розвитку, конт-

роль за рівнем зайнятості та інфляції;

д)         виправлення вад ринкової системи.

9.         Хто фінансує виробництво суспільних благ:

а)         підприємства;

б)         банки та інші організації кредитно-фінансової сфери;

в)         держава;

г)         домогосподарства;

д)         великі корпорації: монополії та олігополії.

10. Основними функціями держави є:

а) регіональні функції, функції об’єднань, політичні, ідеологічні;

Частина І. Вступ до економічної теорії

б)         загальні функції, змішані функції, економічні функції;

в)         політичні функції, соціальні, ідеологічні, міжнародні, економічні.

11.       Прямими способами державного перерозподілу доходів є:

а)         регулювання цін на соціально важливу продукцію;

б)         трансфертні платежі;

в)         зміна ставки відсотка за вкладами.

12.       Способами непрямого перерозподілу доходів державою є:

а)         регулювання цін на соціально важливу продукцію;

б)         індексація фіксованих доходів;

в)         законодавче визначення обов’язкового мінімуму заробітної плати як бази

оплати праці на всіх підприємствах;

г)         надання дотацій певним категоріям громадян.

Розділ 10. Сучасне світове господарство