Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЧАСТИНА І. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ § 1. Предмет економічної теорії : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЧАСТИНА І. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ § 1. Предмет економічної теорії


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Економічна теорія — це суспільна наука, яка вивчає закони розвитку економіч-них систем, діяльність економічних суб’єктів, спрямовану на ефективне господарю-вання в умовах обмежених ресурсів, з метою задоволення своїх безмежних потреб.

Економічна теорія в широкому розумінні включає такі розділи: основи економіч-ної теорії (політекономія), мікроекономіка, мезоекономіка, макроекономіка, мегаеко-номіка (міжнародна економіка).

Загальна економічна теорія

 

Основи

економічної

теорії

(політекономія)

 

Мікро-економіка

 

Мезо-економіка

 

Макро-економіка

 

Мега-

економіка

(міжнародна

економіка)

 

Рис. 1.1. Структура загальної економічної теорії

Основи економічної теорії (політекономія) — це фундаментальна, методологічна частина економічної науки, яка розкриває сутність економічних категорій, законів та закономірностей функціонування і розвитку економічних систем у різні історичні епохи.

Мікроекономіка вивчає поведінку економічних суб’єктів первинної ланки: домо-господарства, підприємства, фірми. Вона аналізує ціни окремих товарів, витрати на їхнє виробництво, прибуток, заробітну плату, попит і пропозицію на товари та ін.

Макроекономіка вивчає закономірності функціонування господарства в цілому, тобто на рівні національної економіки. Об’єктом її дослідження є валовий національ-ний продукт, національний дохід, національне багатство, рівень життя населення, проблеми безробіття, інфляція та її причини, грошовий обіг, рух відсотка, податкова політика, кредитно-банківська система та ін.

Мезоекономіка вивчає окремі галузі й підсистеми національної економіки (аг-ропромисловий комплекс, військово-промисловий комплекс, торговельно-промис-ловий комплекс, територіально-економічні комплекси, вільні економічні зони та ін.).

Розділ 1. Предмет і метод економічної теорії

Мегаекономіка (міжнародна економіка) вивчає закономірності функціонування і розвитку світової економіки в цілому, тобто на глобально-планетарному рівні.

Зауважимо, що загальна економічна теорія не є механічною сумою її складових. Усі її частини перебувають у нерозривній єдності та органічному взаємозв’язку, що забезпечує цілісне сприйняття економіки як самодостатньої та динамічної системи, яка функціонує на національному і загальносвітовому рівнях.

Економічна теорія залежно від функціональної мети поділяється на позитивну та нормативну економічну теорію.

Позитивна економічна теорія ставить за мету всебічне пізнання економічних про-цесів та явищ, розкриває їхні взаємозв’язки та взаємозалежності, які зумовлюються реальною дійсністю. Вона відповідає на запитання: які вони є?

Нормативна економічна теорія з’ясовує об’єктивні процеси, дає їм оцінку, робить висновки та розробляє рекомендації щодо вдосконалення економічної системи, пере-ходу її на вищий ступінь розвитку. Вона відповідає на запитання: як повинно бути?

Розвиток економіки (суспільного виробництва) не є випадковим процесом, а від-бувається по певних закономірностях.

Закон — це внутрішньо необхідний, сталий й істотний зв’язок між протилежними сторонами, властивостями явищ, процесів, елементів матеріальної системи. Кожен закон пронизаний внутрішньою суперечністю.

Суперечність — це суттєве відношення між протилежними сторонами, законо-мірне відношення. Економічні закони, як і закони природи мають об’єктивний ха-рактер, але вони відрізняються від природних тим, що виникають, розвиваються та функціонують лише в процесі економічної діяльності людини — у виробництві, роз-поділі, обміні та споживанні.

Виділяють декілька типів економічних законів:

1.         Всезагальні економічні закони, тобто закони, властиві всім без винятку еко-номічним системам (закон зростання продуктивності праці, закон економії робочого часу). Загальні економічні закони відображають внутрішні, необхідні, сталі й суттєві зв’язки, властиві технологічному способу виробництва, процесу взаємодії людини з природою, між різними елементами в процесі праці, однаковими для всіх суспільних форм.

2.         Загальні економічні закони, що діють в декількох економічних системах (закон вартості, закон попиту та пропозиції). Такі закони відображають внутрішні, необхід-ні, сталі й суттєві зв’язки, властиві декільком технологічним способам виробництва в їх взаємодії з деякими однаковими елементами різних суспільних форм в однотип-них економічних системах.

3.         Специфічні економічні закони, тобто такі закони, що діють лише в межах од-нієї економічної системи. Найголовніший з них основний економічний закон, який виражає найбільш глибинні зв’язки між продуктивними силами і виробничими від-носинами, відносинами власності у взаємодії з розвитком продуктивних сил.

4.         Стадійні закони, що діють лише на одній стадії суспільного способу виробни-цтва (закон породження монополії концентрацією виробництва, який діє на вищій стадії розвитку капіталізму).

Пізнавання суті економічних процесів та явищ відбувається шляхом абстрагу-вання (відокремлення) від випадкових поверхневих ознак і на цій основі виявлення основоположних ознак економічного явища, процесу, які відображають найбільш

Частина І. Вступ до економічної теорії

суттєві їх сторони. Такий підхід до вивчення економічних явищ і процесів дає мож-ливість сформулювати певні категорії.

Економічні категорії — це теоретичний вираз, мислені форми виробничих від-носин, економічних явищ і процесів, які реально існують. Вони теоретично відобра-жають не лише окрему сторону виробничих відносин, а й її зв’язок з відповідною сто-роною системи продуктивних сил. У кожній економічній категорії відображається діалектична взаємодія соціально-економічних зв’язків і відносин між людьми (від-носини власності, суспільної форми праці) з техніко-економічними зв’язками й від-носинами, з речовою формою процесу праці, з відносинами людини та природи. На-приклад, товар, гроші, ринок тощо.