Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Контрольні запитання

1.         За яких умов виникає ринок?

2.         Назвіть риси сучасної ринкової економіки й розкрийте їхній зміст.

3.         Що таке економічна свобода? В яких формах вона проявляється?

4.         Назвіть принципи функціонування ринкової економіки та розкрийте їхній зміст.

5.         Дайте характеристику структури ринку за різними критеріями.

6.         Назвіть функції ринку і розкрийте їхній зміст.

7.         Що спільного та відмінного, з вашого погляду, в поняттях «потреба» і «по-пит»?

8.         Що означає переміщення точки по кривій попиту?

9.         Зв’язок яких явищ виражає закон попиту?

 

10.       Дайте визначення категорії «пропозиція». Який вигляд має функція пропози-ції?

11.       Що означає переміщення точки по кривій пропозиції?

12.       Порівняйте криву попиту і криву пропозиції. Що між ними спільного і відмін-ного?

13.       Що таке рівноважна ціна? Які функції вона виконує?

14.       Як відхилення ціни від рівноважного стану впливає на рівновагу?

15.       За яких умов виникає дефіцит товарів, а за яких — надлишок?

16.       Чим зумовлена необхідність державного регулювання ринку?

17.       Яка мета регулювання ринку?

18.       Назвіть методи державного регулювання ринку.

19.       Які ви знаєте моделі ринкової економіки? Охарактеризуйте соціальне ринкове господарство.

20.       У чому особливості формування соціально орієнтованої економіки України?

21.       Як ви розумієте економічну конкуренцію? Охарактеризуйте закон конкурен-ції.

22.       Назвіть функції конкуренції.

23.       Які види конкуренції характерні для ринкової економіки?

24.       Що таке монополія і як вона виникає?

25.       Дайте характеристику основних форм монополій.

26.       Які цілі переслідує антимонопольна політика держави?

27.       Коли виникло антимонопольне законодавство? Що Ви знаєте про антимоно-польне законодавство України?

28.       Охарактеризуйте сутність біржі та її місце в ринковій економіці.

29.       Які етапи характеризують розвиток біржової справи в Україні?

30.       У чому сутність товарної біржі та які особливості її діяльності?

31.       Назвіть функції товарної біржі.

32.       За якими критеріями класифікують товарні біржі?

33.       Охарактеризуйте сутність фондової біржі та її функції.

34.       Що таке ринок цінних паперів? Які його види Ви знаєте?

35.       Як функціонує УФБ? Які види цінних паперів існують в Україні?

Частина І. Вступ до економічної теорії

36.       У чому специфіка діяльності валютної біржі? Які функції виконує УМВБ?

37.       У чому сутність біржі праці? Які функції вона виконує?

38.       Як функціонує служба зайнятості в Україні?

Контрольні тести

1.         Яке визначення найточніше розкриває сутність ринку?

а)         ринок — це місце, де люди здійснюють обмін продуктами праці відповідно

до законів товарного виробництва;

б)         ринок — це інститут або механізм, який зводить покупців і продавців окре-

мих товарів і послуг;

в)         ринок — це особлива соціально-економічна структура, основними функція-

ми якої є обмін продуктами між відособленими товаровиробниками і реалі-

зація зворотного зв’язку між виробництвом і споживанням;

г)         ринок — це відносини, що виникають між людьми у сфері обігу і здійсню-

ються відповідно до законів товарного виробництва.

2.         Яке визначення попиту є правильним і найбільш повним?

а)         попит — це потреба у якомусь продукті;

б)         попит — це нужда;

в)         попит — це поєднання (комбінація) ціни і кількості деякого продукту, яке

зображується окремою точкою на кривій попиту;

г)         попит — це платоспроможна потреба.

3.         Якщо на вільному ринку дійсна ціна тимчасово перевищує рівень рівноважної

ціни, то:

а)         з’являється нестача товару;

б)         виникає надлишок товару;

в)         зменшуються ціни факторів виробництва цього товару;

г)         дійсна ціна виявляє тенденцію до зростання.

4.         Для характеристики української економіки у 90-х роках найкраще підходить

прикметник:

а)         командна;

б)         ринкова;

в)         перехідна;

г)         традиційна.

5.         Чому наявність різноманітних форм власності є найважливішою умовою функ-

ціонування ринку?

а)         вона формує нормальне конкурентне середовище;

б)         вона закладає демократичні засади життєдіяльності суспільства;

в)         вона закладає в основу економічної діяльності принцип соціальної справед-

ливості;

г)         немає правильних відповідей;

6.         Дайте характеристику основних елементів ринкового механізму:

а)         попит і пропозиція;

б)         ринкова ціна;

Розділ 7. Ринок, його суть та функції. Конкуренція і монополія

в)         економічна конкуренція;

г)         монополія.

7.         Яке завдання виконує інфраструктура ринку?

а)         формує ринковий попит;

б)         здійснює відбір найефективніших підприємницьких структур;

в)         обслуговує ринок, забезпечує організаційно-економічні умови функціону-

вання його механізму;

г)         всі відповіді вірні.

8.         Чим торгують на фондовій біржі?

а)         опціонними угодами;

б)         векселями;

в)         акціями;

г)         золотом.

9.         Ринкова економіка обумовлена:

а)         розвитком продуктивних сил;

б)         бажанням товаровиробників;

в)         суспільним поділом праці;

г)         різноманітністю форм власності.

10. Вкажіть найбільш вірну відповідь. Конкуренція ...

а)         підпорядковує індивідуальні інтереси суспільним;

б)         примушує знижувати витрати виробництва;

в)         примушує підвищувати якість товару;

г)         сприяє розвитку продуктивних сил.

Частина І. Вступ до економічної теорії