Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Контрольні запитання

1.         Проаналізуйте роль економічних форм у функціонуванні суспільного вироб-ництва

2.         Як ви уявляєте натуральне виробництво? Дайте характеристику його основ-них рис.

3.         Як ви розумієте товарні (мінові) відносини між людьми — це явище біологічне чи суспільне?

4.         Що ви розумієте під товарним виробництвом? Які основні умови його виник-нення можете назвати?

5.         Які основні риси характеризують товарне виробництво і в чому його відмін-ність від натурального виробництва?

6.         Згадайте характерні особливості розвитку товарного виробництва в умовах ра-бовласницького й феодального ладу.

7.         У чому ви бачите єдність і відмінність між простим і капіталістичним товар-ним виробництвом? Які з цього можна зробити висновки?

8.         У чому полягає основна суперечність товарного виробництва й до яких соці-ально-економічних наслідків приводить її розвиток?

9.         Як ви вважаєте, чи є обов’язковою умовою приватна власність на засоби ви-робництва для існування товарного виробництва (ринкової економіки)?

 

10.       Чи обов’язковою умовою функціонування товарного виробництва (ринкової економіки) є капіталістична система господарювання?

11.       Що таке товар і в чому полягає його споживна вартість? Як ви розумієте дві сторони споживної вартості?

12.       Мінова вартість і вартість товару. В якому зв’язку вони знаходяться?

13.       Як ви розумієте суспільний характер вартості?

14.       Чому споживна вартість — категорія вічна, а вартість — категорія історично минула?

15.       У чому полягає двоїстий характер праці, втіленої в товарі?

16.       Як вимірюється величина вартості товару?

17.       Продуктивна сила праці, інтенсивність і величина вартості товару. Проаналі-зуйте зв’язок між ними.

Контрольні тести

1.         Натуральне виробництво — це:

а)         виробництво, призначене для задоволення власних потреб виробника;

б)         виробництво, засноване на суспільному поділі праці;

в)         виробництво, засноване на особистій праці та виготовленні продукції на

продаж;

г)         всі відповіді правильні.

2.         Товарне виробництво — це:

а) процес перетворення людиною речовини природи з метою отримання необ-

хідних життєвих засобів;

Розділ 6. Основні форми економічного розвитку. Товар і гроші

б)         організація суспільного господарства, в якому відокремлені виробники ви-

робляють продукти і послуги на продаж;

в)         самостійне ведення господарства і споживання створеного продукту;

г)         організація виробництва для самозабезпечення.

3.         Виробництво продуктів не для власного споживання, а для обміну є характер-

ною ознакою:

а)         натурального виробництва;

б)         простої кооперації праці;

в)         товарного виробництва;

г)         суспільного виробництва.

4.         Причиною виникнення товарного виробництва є:

а)         розвиток продуктивних сил;

б)         розвиток виробничих відносин;

в)         суспільний поділ праці;

г)         всі відповіді правильні.

5.         Першим крупним суспільним поділом праці є:

а)         відокремлення ремісництва в самостійну галузь суспільного виробництва;

б)         відокремлення скотарства від землеробства і розвиток їх як самостійних га-

лузей;

в)         розвиток торгового капіталу;

г)         немає правильної відповіді.

6.         Другим крупним суспільним поділом праці є:

а)         відокремлення ремісництва в самостійну галузь суспільного виробництва;

б)         відокремлення скотарства від землеробства і розвиток їх як самостійних га-

лузей;

в)         розвиток машинного виробництва;

г)         розвиток торгового капіталу.

7.         Товар — це:

а)         будь-яка цінність;

б)         продукт праці, призначений для обміну;

в)         запас матеріальних благ;

г)         всі відповіді правильні.

8.         В якій з відповідей правильно названі властивості товару?

а)         мінова вартість і вартість;

б)         споживна вартість і вартість;

в)         мінова вартість і ціна;

г)         споживна вартість і ціна.

9.         Споживна вартість товару — це:

а)         сукупність його споживчих властивостей;

б)         його здатність задовольняти певну потребу виробника;

в)         його здатність задовольняти певну потребу інших людей, покупців;

г)         здатність обмінюватися на інший товар.

90

 

Частина І. Вступ до економічної теорії

10.       Конкретна праця — це:

а)         праця конкретної особи, що створює життєві блага;

б)         певний вид праці, який створює певну споживну вартість;

в)         праця людини у фізіологічному значенні, безвідносно до фахових особли-

востей;

г)         немає правильної відповіді.

11.       Величина вартості виробництва товару — це:

а)         кількість праці, затраченої на виробництво товару;

б)         кількість праці, затраченої на виробництво товару окремим (індивідуаль-

ним) виробником;

в)         кількість суспільно-необхідної праці, втіленої в товарі;

г)         кількість праці виробника, затраченої на виробництво одиниці продукції.

12.       Яке з визначень розкриває сутність товару як економічної категорії?

а)         це річ або послуга, створена працею людини;

б)         це продукт праці, створений виробником для задоволення певних виробни-

чих чи особистих потреб;

в)         це продукт праці, створений виробником для продажу;

г)         всі відповіді правильні.

13.       Яка ознака є головною відмінною рисою натурального господарства?

а)         наявність суспільного поділу праці;

б)         вільний вибір виробником напряму діяльності;

в)         споживання життєвих засобів всередині господарської одиниці, де вони

були створені;

г)         замкненість господарювання.

14.       За яких умов товар реалізується на ринку за вартістю?

а)         коли попит перевищує пропозицію;

б)         коли пропозиція перевищує попит;

в)         коли пропозиція товару збігається з величиною суспільного попиту на нього;

г)         немає правильної відповіді.

15.       Товарне виробництво — це:

а)         процес створення матеріальних благ та надання платних послуг;

б)         організація господарськими суб’єктами виробництва життєво необхідних

благ;

в)         організація суспільного господарства, в якому відокремлені виробники ви-

готовляють продукти і послуги для обміну, продажу;

г)         всі відповіді вірні.

 

Розділ 7. Ринок, його суть та функції. Конкуренція і монополія