Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 3. Вільні економічні зони та їх роль в міжнародному бізнесі : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 3. Вільні економічні зони та їх роль в міжнародному бізнесі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Прообрази нинішніх вільних економічних зон (ВЕЗ) виникли понад 2 тисячоліт-тя тому на грецькому острові Делос у 166 р. до н.е. Торгові люди, які прибували туди, звільнялися від податків, мита, виконання адміністративних формальностей.

У середні віки у формі ВЕЗ виступали порто-франко — вільні міста-порти — Бре-мен, Гамбург, Венеція, Генуя, Марсель та ін. У 1817 р. статус порто-франко дістала Одеса.

Сучасні вільні торговельні зони були започатковані в США в 1934 р. Модель ВЕЗ другої половини XX ст. апробована в м. Шенноні в Ірландії в 1959 р. Всього нарахо-вується близько 600 ВЕЗ. Виручка від експорту у ВЕЗ перевищує 20 млрд. дол.

Вільна економічна зона являє собою частину національної території країни, на якій встановлюється спеціальний правовий режим економічної діяльності та по-рядок застосування законодавства країни, орієнтований на посилення зовнішньое-кономічних зв’язків, насамперед за рахунок залучення іноземного капіталу. Такого типу територіальні утворення не є характерними для якогось одного континенту, а стали важливим елементом структурних перетворень у світовій економіці. Функціо-нування більш як 600 ВЕЗ практично в усіх країнах світу справляє вплив на загаль-ноекономічні процеси — збільшення обсягів виробництва, посилення зовнішньоеко-номічного обміну, зростання чисельності зайнятих, підвищення рівня життя тощо. Найбільша кількість ВЕЗ сконцентрована в країнах, які розвиваються, а частка про-дукції, виробленої на території всіх ВЕЗ перевищує 5% загального обсягу світової торгівлі.

Розділ 42. Міжнародний бізнес

Тільки на території США функціонує близько 300 ВЕЗ різної орієнтації. Вони займають значні території у містах Нью-Йорк, Чікаго, Сан-Франциско, Бостон та ін. Але для всіх є характерною рисою надання пільг підприємцям у вигляді зменшення податків або повного їх скасування.

Свого часу саме завдяки створенню ВЕЗ вдалося у багатьох районах Франції, Англії стабілізувати економічну ситуацію й вивести їх з кризового стану. Значного поширення набули вільні зони в індустріальних країнах Тихоокеанського регіону, зокрема у Південній Кореї, Тайвані. Ідея створення ВЕЗ дістала підтримку в краї-нах колишнього соціалістичного табору: Угорщині, Болгарії, Польщі. Але особливих успіхів у цій справі досягнуто в Китаї. Результати створення і функціонування ВЕЗ Китаю позитивні: зони забезпечують до 40% загального обсягу експорту, широко за-лучається іноземний капітал, щорічне зростання промислового виробництва сягає 70%, впроваджуються у виробництво нові технології.

При організації ВЕЗ використовують два різних підходи: територіальний і функ-ціональний. В першому випадку зона розглядається як відокремлена територія, де всі підприємства користуються пільговим режимом господарської діяльності. В друго-му — це пільговий режим, який застосовується до певного виду підприємницької ді-яльності незалежно від місцезнаходження відповідної фірми в країні. Організаційно-функціональна структура ВЕЗ досить різноманітна. Можна виділити таку структуру:

—        торгові зони;

—        промислово-виробничі зони;

—        техніко-впроваджувальні зони;

—        сервісні зони;

—        комплексні зони;

—        міжнародні зони.

Торгові зони включають вільні безмитні зони, зони вільної торгівлі.

Вільні безмитні зони виникли в XVII–XVIII ст. Вони являють собою склади для зберігання, упаковки та незначної обробки товарів для експорту. Зони звільняються від мита на ввіз і вивіз товарів.

Зони вільної торгівлі найбільше поширення мають в США. Такі зони являють собою обмежені частки території США, в межах яких встановлюється пільговий по-рівнюючи з загальним режим господарської, в тому числі зовнішньоекономічної ді-яльності.

До найпростіших зон вільної торгівлі можна віднести спеціальні магазини «д’юті фрі» в великих міжнародних аеропортах. З точки зору режиму вони розглядаються як такі, що знаходяться за межами державних кордонів. До зон вільної торгівлі від-носяться також і традиційні вільні порти з пільговим торговим режимом.

Промислово-виробничі зони відносяться до зон другого покоління. Вони вини-кли в результаті еволюції торгових зон, коли в них стали ввозити не тільки товар, а й капітал, займатись не тільки торгівле., а й виробничою діяльністю. Ці зони користу-ються значними податковими і фінансовими пільгами.

Техніко-впроваджувальні зони відносяться до зон третього покоління. (70–80 рр.). Вони створюються стихійно (США) або спеціально з державною підтримкою навколо великих наукових центрів (Японія, Китай). В них концентруються національні і за-кордонні дослідницькі, проектні, науково-виробничі фірми, що користуються єдиною системою податкових і фінансових пільг.

Частина V. Міжнародна економіка

В США їх називають технопарками, в Японії — технополісами, в Китаї — зонами розвитку нової і високої технології.

Найбільш відомий в світі і США технопарк «Сілікон велі» дає 20% світового виробництва засобів обчислювальної техніки і комп’ютерів. В ньому зайнято біля 20 тис. робітників. Всього в США біля 80 подібних зон.

Сервісні зони являють собою території з пільговим режимом підприємницької діяльності для фірм і організацій, що надають різні фінансово-економічні, страхові та інші послуги.

До сервісних зон відносяться офшорні зони і податкові гавані.

Головна вимога до компанії, що зареєстрована в офшорній зоні і претендує на одержання податкових і інших пільг — не бути резидентом країни, де знаходиться офшорний центр і не одержувати на його території прибуток. Сьогодні налічується біля 300 офшорних центрів.

Країни, де функціонують офшорні зони — Ліхтенштейн, Панама, Гонконг, Лібе-рія, Ірландія, Швейцарія, Мальта, Ізраїль та ін.

Офшорний бізнес концентрується, як правило, в банківській, страховій справі, морському судноплавстві, операціях з нерухомістю та інші. Капітал, задіяний в сфері офшорного бізнесу досягає 500 млрд. дол.

Діяльність офшорних зон оцінюється неоднозначно. З одного боку визнається їх важлива роль в міжнародному рухові капіталу. А з іншого — офшорна зона є часто місцем відмивання «брудних грошей» і різного роду банківських афер.

Комплексні зони створюються шляхом встановлення особливого, пільгового ре-жиму господарської діяльності на території окремих адміністративних утворень.

Міжнародні вільні економічні зони створюються при участі декількох держав. Наприклад, готується проект Туманган. Ця зона повинна бути створена на кордоні Росії, Китаю і Кореї. В середині 90-х рр. створені єврорегіони «Карпати», «Буг», де важливу роль відіграють Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Україна.

Види пільг у ВЕЗ:

1.         Зовнішньоторгівельні пільги. Вони передбачають запровадження особливо-го митно-тарифного режиму (зменшення або відміни мита) та спрощеного порядку здійснення зовнішньоторговельних операцій.

2.         Податкові пільги мають норми, пов’язані з податковим стимулюванням кон-кретних видів діяльності чи поведінки підприємців. Ці пільги можуть стосуватись податкової бази (прибуток, вартість майна і т.д.), окремих її складових (амортиза-ційні відрахування, витрати на заробітну плату, НІОКР), рівня податкових ставок, питання постійного чи тимчасового звільнення від оподаткування.

3.         Фінансові пільги, які включають різні форми субсидій. Вони надаються у ви-гляді більш низьких цін за комунальні послуги, зниження орендної плати за корис-тування земельними ділянками і виробничими приміщеннями, пільгових кредитів тощо.

4.         Адміністративні пільги надаються адміністрацією зони з метою спрощення про цедур реєстрації підприємств і режиму в’їзду–виїзду іноземних громадян.

Розділ 42. Міжнародний бізнес