§ 2. Транснаціональні компанії, їх суть та еволюція


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

Загрузка...

В зарубіжній та вітчизняній економічній літературі можна зустріти безліч визна-чень міжнародних монополій: 1) багатонаціональні корпорації, 2) транснаціональні компанії, 3) інтернаціональні корпорації, 4) глобальні компанії та ін.

Найчастіше виділяють транснаціональні корпорації (ТНК) і багатонаціональні корпорації. Транснаціональні корпорації — це національні монополії з закордонними активами. Їх виробнича і торговельна діяльність виходить за межі однієї держави.

Правовий режим ТНК передбачає ділову активність, що здійснюється в різних країнах через створення в них філіалів і дочірніх компаній. Ці компанії мають від-носно самостійні служби виробництва і збуту готової продукції, науково дослідних розробок та ін. В цілому вони складають великий виробничий комплекс з правом власності над акціонерним капіталом лише представників країни-засновника.

Багатонаціональні корпорації — це міжнародні корпорації, що об’єднують націо-нальні компанії ряду держав на виробничій і науково-технічній основі. Найбільш яскравим прикладом є англо-голландський концерн «Роял/Датч/Шелл». Сучасний капітал цієї компанії ділиться в пропорції 60 : 40.

Відмінними ознаками ТНК є 1)наявність багатонаціонального акціонерного ка-піталу; 2)існування багатонаціонального керівного центру. ТНК — це компанії, які мають філії в інших країнах.

Більшість сучасних ТНК виникли в результатах міжнародної експансії амери-канських компаній, звідси і американська назва — корпорації. Існують сьогодні між-народні компанії, що виникли і в інших країнах. прикладом може бути англійська «Юнілевер» — виникла ще в кінці минулого століття. Вона контролює біля 500 ком-паній в 47 країнах і виробляє масу продуктів: від мила і мінеральної води до поліме-рів і будівельних матеріалів.

ТНК — це гігантські організації, на яких працюють десятки і сотні тисяч людей. Наприклад на підприємствах американської компанії IBM зайнято біля 300 тис. осіб. Обсяг річного продажу такої компанії, як «Дженерал моторс» у 80-ті роки був біль-ший, ніж ВНП малої латиноамериканської країни, крім Бразилії.

ТНК складається з головної компанії і філій, чи дочірніх компаній в різних краї-нах. Головна компанія може мати до 100% фінансового контролю над філіями.

Принципова відмінність транснаціональної компанії від монополістичної, навіть тієї, що продає значну частину своєї продукції за кордоном, полягає в тому, що ТНК створює свої виробничі, торгові чи фінансові підприємства в декількох країнах, а не в одній. У ТНК нема батьківщини. Вони створюють виробництво там, де їм найбільш вигідно.

Так, ТНК розміщують окремі стадії виробництва в тих країнах, де для цього іс-нують оптимальні виробничі умови. В країнах з ємним ринком, створюють підпри-ємства по виробництву готового продукту з комплектуючих, які виготовлені в різних країнах.

Саме складне питання, пов’язане з ТНК — це перерозподіл прибутку між голов-ною компанією і її філіями. Справа в тому, що ціни в розрахунках між підприєм-ствами, що входять в одну компанію, не обов’язково відображають реальні витрати. Вони є розрахунковими або внутрішніми. Дякуючи цьому, ТНК мають можливість розраховувати свій прибуток таким чином, що основна його частина приходить на

Частина V. Міжнародна економіка

підприємства в країнах, з пільговим оподаткуванням. Економія на податках — це одна з визначених переваг ТНК порівнюючи з монопольними компаніями.

Віднесення компанії до ТНК визначається такими критеріями: річний оборот вище 199 млн дол.; філіали більше ніж у шести країнах; розмір відсотку продаж за межами країни походження компанії; більше 25% активів за кордоном; число зайня-тих за кордоном у загальній кількості персоналу та ін.

У 1970 р. в світі було зареєстровано лише 7 тис. ТНК. За 25 років їх кількість збільшилась в 8,5 рази і склала 60 тис., які контролювали за межами своїх країн 250 тис. дочірніх підприємств. Разом з тим світове значення має невелика кількість міжнародних компаній.

У середині 90 років 500 найбільших міжнародних компаній контролювали 70% всіх іноземних інвестицій. Зараз налічується 400 найбільших ТНК. Ці компанії реа-лізують 80% світової продукції електроніки і хімії, 95% фармацевтики, 76% продукції машинобудування. В принципі 75% світового ВНП створюється 300 ТНК. Основна частина міжнародних корпорацій розміщена в США, Японії і ЄС.

ТНК мають максимальну вигоду з переваг міжнародної спеціалізації і успішно обходить бар’єри, що виникають на її шляху. Але те, що вигідно для ТНК, не завжди вигідно для економіки країни, де створюються філії. Держави, на території якої зна-ходяться іноземні підприємства, зацікавлені в тому, щоб прибуток йшов на розши-рення виробництва, а не за кордон. ТНК ж навпаки, вкладають гроші туди, де очіку-ється прибуток, за рахунок маніпулювання внутрішніми цінами.