Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 42. МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС  1. Спільні підприємства, їх природа та функції : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 42. МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС  1. Спільні підприємства, їх природа та функції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Міжнародний бізнес — це частина загальної системи міжнародних економічних відносин, що відповідає стосункам, пов’язаним з діловою діяльністю промислового, комерційного, валютно-фінансового, перевізного типів. Кожна форма міжнародних економічних відносин відображена в міжнародному бізнесі, і виходячи з них можна говорити про такі види міжнародного бізнесу, як валютний, промисловий, фінансово-кредитний, торговий, аграрний, — кожен з яких, має свої підвиди.

Найпоказовішим проявом міжнародного бізнесу є спільне підприємництво та транснаціональний бізнес.

Спільне підприємництво — це діяльність в якій бере участь спільний капітал, що утворився з пайових внесків партнерів двох, або більше країн, котрі спільно здійсню-ють господарську діяльність, керуючи створеним спільним підприємством і розподі-ляючи між собою отримані прибутки пропорційно до вкладених капіталів.

Спільні підприємства розрізняються в залежності від того де, з ким, з якою част-кою участі партнерів і з якою метою вони створюються. З обліком цього можна ви-ділити 4 основних ознаки для характеристики спільних підприємств, а також їхньої класифікації:

1.         Місцезнаходження спільного підприємства. При організації спільного під-

приємства хоча б один з партнерів є представником іноземної держави.

По ознаці приналежності учасників до різних країн спільні підприємства можна поділити на 4 типи:

а)         промислово розвинуті країни — промислово розвинуті чи країни відносини

«Захід — Захід»;

б)         промислово розвиті країни і країни, що розвиваються — відносини «Північ–

Південь»);

в)         колишні країни соціалістичного табору і промислово розвиті капіталістичні

країни — відносини «Схід — Захід»;

г)         колишні країни соціалістичного табору і країни, що розвиваються.

2.         Структура партнерів. Можуть бути розглянуті 3 основних типи спільних під-

приємств:

а)         за участю лише приватного капіталу (переважно в розвитих капіталістичних

країнах);

б)         за участю приватних фірм і державних підприємств і організацій. Цей варіант

розповсюджений при створенні СП у країнах що розвиваються соціалістичних кра-

їнах. Створені також підприємства з місцезнаходженням у західних країнах з метою

збуту і після продажного обслуговування експортної продукції партнера з колишніх

соцкраїн;

в)         за участю національних і міжнародних організацій.

3.         Частка участі партнерів у капіталі спільного підприємства. Тут також розгля-

даються 3 варіанти, що мають свої переваги і недоліки:

а) Участь на паритетних засадах. Ця форма розповсюджена в промислово роз-витих країнах, коли СП створюється майже винятково з підприємницьких мотивів

Розділ 42. Міжнародний бізнес

при участі рівних за значенням партнерів. Рівна частка участі в капіталі СП розгля-дається як доказ рівноправного співробітництва і взаємного визнання партнерів і тим самим представляється ідеальним рішенням організації СП. Однак таке співробітни-цтво має і негативну сторону в тому випадку, коли одному з партнерів необхідно взя-ти на себе відповідальність за рішення якого-небудь питання (відсутність «лідера» у конфліктних ситуаціях).

Створення СП на паритетних засадах може також бути наслідком правового ре-гулювання, по якому участь закордонного партнера не повинне перевищувати частку місцевого партнера. У зв’язку з цим можна відзначити, що місцеві уряди усе більше і більше прагнуть до націоналізації економіки, тому існує тенденція до встановлення більшої частки капіталу місцевого партнера.

Порушується рівний розподіл капіталу між партнерами, якщо для розвитку СП необхідні додаткові капіталовкладення, а один з партнерів

(звичайно місцевий) не в змозі збільшити частку своїх капіталовкладень з ме-тою збереження паритету. Така ситуація може привести і до конфлікту, якщо більша участь іноземного капіталу заборонено в законодавчому порядку;

б)         Більша участь іноземного капіталу. Ця форма має місце, коли іноземний парт-

нер прагне забезпечити максимальний контроль за діяльністю СП. Більша участь

іноземного капіталу необхідно також у тому випадку, коли місцевий партнер не має у

своєму розпорядженні фінансові засоби, щоб збільшити свою частку в підприємстві.

Для таких СП негативним моментом є те, що місцеві влади розглядають поді-бне СП не як національне, а як іноземне підприємство, і можуть відмовити йому в наданні визначених пільг. Іноді для усунення цього недоліку іноземні підприємці намагаються перекласти на плечі місцевого партнера поточне керування СП, свою власну діяльність обмежуючи контролем. У цьому випадку в оперативні відносини з державними органами вступає тільки місцевий партнер;

в)         Менша частка участі іноземного партнера. Такого роду участь у СП, на дум-

ку деяких бізнесменів, є несприятливою формою, з огляду на прагнення західних

фірм до контролю над діяльністю СП. При цьому іноземні інвестори встановлюють

строгий взаємозв’язок між долею капіталу і правом контролю, щоправда, без обліку

спеціальних застережень в угоді. Так, наприклад, К. Зайберт у книзі «Спільні підпри-

ємства як стратегічний інструмент у міжнародному маркетингу», пише, що «право на

керування може бути встановлено договором про порядок діяльності спільних під-

приємств поза залежністю від частки капіталу, чи навіть шляхом висновку угоди в

області «ноу-хау», чи ліцензійної угоди». Додаткові угоди такого роду легше укласти

в тому випадку, якщо місцевий партнер має потребу в технології і «ноу-хау» інозем-

ного учасника.

Закордонні інвестори були змушені часом упокорюватися з меншою часткою свого в капіталі СП, особливо в країнах, де починаються значні заходи для націона-лізації економіки. У противному випадку вони могли понести збитки внаслідок дис-кримінації, офіційних регламентацій, що обмежують діяльність СП.

СП, у капіталі якого іноземний партнер має меншу частку участі, за своїм харак-тером є більш близьким до національних підприємств і внаслідок цього користуєть-ся різними пільгами, наданими державою, місцевими владою, повніше використовує місцеву робочу силу, сировину, а також можливості збуту продукції на місцевому ринку. В даний час ці обмеження усунуті.

Частина V. Міжнародна економіка

4. Вид діяльності. У залежності від цільових настанов партнерів розглядаються наступні типи СП:

а)         СП науково-дослідного характеру, створювані з метою об’єднання досвіду і ре-

зультатів наукових, проектних розробок для створення нових продуктів, «ноу-хау»,

устаткування і т.п.;

б)         СГТ виробничого характеру, при створенні яких закордонний інвестор має на

меті зниження витрат у процесі виробництва і збуту продукції. Можуть застосову-

ватися різні форми корпоративних зв’язків, наприклад, об’єднання окремих комп-

лектуючих вузлів інвестора і місцевого партнера, технології, досвіду організації ви-

робництва, наданих інвестором, і сировини, робочої сили місцевого походження і т.д.;

в)         закупівельні СП, створювані з метою закупівель на місцевому ринку більш де-

шевої сировини, напівфабрикатів, необхідних для виробництва кінцевого продукту

на підприємствах закордонного партнера;

г)         збутові СП, створювані з метою освоєння нових ринків збуту як у країні міс-

цезнаходження СП, так і в третіх країнах;

д)         комплексні СП, при яких сполучаються різні види діяльності.

Окремі види СП відбивають розходження інтересів партнерів, а також форму-ються в рамках дуже складних і різноманітних законодавчих і нормативних регла-ментацій у країнах місцезнаходження СП.

СП можуть приймати різні організаційні форми, що залежить від різних факто-рів, у тому числі і від мети партнерів. Для багатьох західних корпорацій міжнарод-на господарська кооперація стала однієї з провідних стратегій розвитку і вирішення проблем виходу на нові ринки, подолання протекціоністських бар’єрів, прискорення науково-технічного прогресу, зменшення ступеня ризику капіталомістких проектів виробництва нових продуктів, полегшення доступу до джерел сировини і матеріалів. У практиці світогосподарських зв’язків використовують чотири головні організацій-ні форми спільних підприємств: акціонерні товариства, товариства з обмеженою від-повідальністю, командитні товариства та холдинги.

Незалежно від мотивів, спільне підприємство представляє собою засіб досягнен-ня ділових і економічних цілей, що виходять за рамки можливостей кожного учас-ника окремо. Це є головною відмінною рисою й основною перевагою такої форми співробітництва.

При організації спільного підприємства партнери надають внесок у вигляді ма-теріальних і нематеріальних цінностей у власність такого підприємства в обмін на право участі в ньому. Звичайно цей внесок обкладається податком. Кожен партнер воліє зробити свій внесок у виді чи технології інших матеріальних і нематеріальних цінностей, що мають більш низький рівень їх податкового обкладення.

СП є формою співробітництва, що повинна дотримувати довірою і чесним по-водженням партнерів між собою. Поряд з юридичними виробничо-економічними і технічними аспектами не можна також недооцінювати цей соціальний аспект. Навіть найкращий договір не зможе замінити цей фактор.

Розділ 42. Міжнародний бізнес