Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 3. Особливості інтеграційних процесів у Північній та Латинській Америці : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 3. Особливості інтеграційних процесів у Північній та Латинській Америці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

Загрузка...

Інтенсивно інтеграційні процеси розвиваються в Північній Америці. В зовніш-ньоекономічному плані США також включились в інтеграційну модель міжнародної економічної взаємодії. Так, уся територія Північної Америки охоплена Північноа-мериканською угодою про вільну торгівлю (НАФТА), укладеною в 1992 р. (набула чинності в 1994 році).

Протягом тривалого часу (1988–1992 рр.) інтеграційні процеси відбувались тут переважно на корпораційному та галузевому рівні і не були пов’язані з міждержавним (наддержавним) регулюванням. Про масштаби економічної взаємозалежності цих країн на основі взаємної торгівлі, руху капіталів та виробничого співробітництва мож-на судити на підставі таких даних: на початку 1990-х років США реалізувалось близь-ко 80% канадського експорту (або 20% ВНП Канади), що трохи менше частки ЄС. Для США канадський ринок також є найбільшим серед зарубіжних — 70% імпорту Канади становлять американські товари. Мексика — це величезний потенційний ринок спо-живчих товарів, тут також найнижчий рівень зарплати. При сукупному населенні цих трьох країн понад 360 млн. чоловік торговельний обіг між ними становив у 2002 р. 626 млрд. доларів. Торговельний обіг лише між Канадою та США набагато перевищує обсяг будь-якої двосторонньої торгівлі в світі, а в майбутньому він зросте ще більше.

Зона вільної торгівлі за участю трьох названих країн робить їх повністю незалеж-ними від зовнішніх поставок енергоресурсів. Виробники кожної з трьох країн отри-мують необмежений доступ на ринки двох інших. Сільське господарство і промисло-вість Канади та Мексики значно виграють, якщо, використовуватимуть розроблені в США технологічні процеси. Поширення сучасної технології особливо сприятливе для Мексики, оскільки воно вплине на зниження рівня безробіття, яке в неї особли-во велике. Винесення ж у Мексику американських виробництв дозволить північно-американській продукції ефективніше конкурувати з товарами з Японії, Західної Європи та Південно-Східної Азії. Експерти пророкують, що найбільші виробництва переселяються в США, а найбільш спеціалізовані — в Канаду. Вільний приплив по-рівняно нескладних товарів у США з Мексики істотно вплине на матеріаломісткі і трудомісткі галузі промисловості, змушуючи або модернізувати їх, або переключити ресурси на більш складне виробництво. Угодою про вільну торгівлю передбачалося усунення всіх обмежень до 1998 р., полегшення взаємних капіталовкладень. Кожна країна — учасниця угоди встановлює свої зовнішні тарифи.

Частина V. Міжнародна економіка

Процес лібералізації торгівлі в НАФТА відбувається поступово. З 1994 р. зни-жено митні податки в торгівлі промисловими і продовольчими товарами; в наступні 5 років зниження становило ще 5%. Остаточно митні податки були усунені в 2003 р.; таким чином, процес усунення всіх обмежень тривав на 5 років довше, ніж передба-чалося угодою (до 1998 року).

Створення північноамериканського спільного ринку відкриває нові горизонти економічної взаємодії США і Канади з країнами Латинської Америки. Спочатку це відбуватиметься через зв’язки Мексики, яка має режим вільної торгівлі з п’ятьма державами Центральної Америки, а потім вибудується нова модель відносин інших латиноамериканських країн з могутніми північними сусідами.

Тристороння угода про вільну торгівлю передбачає також порядок урегулювання торговельних конфліктів, які виникають між його учасниками.

Найкращими прикладами зон вільної торгівлі слугували:

•          Латиноамериканська асоціація вільної торгівлі (ЛАВТ), яка була створена в 1960 р. і проіснувала до 1980 р.;

•          Карибська асоціація вільної торгівлі (КАРАФТА), що була створена в 1965 р. і проіснувала до 1973 р.

Однак жодна з цих організацій не реалізувала представлених цілей:

•          поступової ліквідації торговельних бар’єрів;

•          зниження митних стягнень.

Головною причиною їх краху виявилось те, що країни-учасниці цих угрупу-вань торгували більше із США, ніж одна з одною. А відтак усередині цих органі-зацій відсутніми були стимули, які працювали в ЄС.

Прикладом спільного ринку служить Андська група (Андський пакт, або Картахенська угода), створена в 1969 р. і де якими колишніми членами ЛАВТ (Болівія, Перу, Еквадор, Вене суела). Вони вважали, що потрібно щось більше, ніж лише вільна торгівля. Так Андська група передбачає:

•          єдині зовнішні тарифи;

•          обмеження припливу іноземних інвестицій;

•          інтеграційну політику в економічній та соціальній сферах. Ці ж цілі ставлять перед собою такі об’єднання:

 

•          Центральноамериканський спільний ринок (ЦАСР), створений у 1960 р., який включив п’ять країн (Коста-Ріку, Сальвадор, Гватемалу, Гондурас, Нікарагуа);

•          Співтовариство і спільний ринок Карибського басейну(КАРІКОМ), створе-ний у 1973 р.; включає 14 країн.

•          Спільний ринок країн Південного Конуса (МЕРКОСУР), створений в бе-резні 1991 року: включає чотири країни (Аргентину, Бразилію, Парагвай, Уругвай).

Перелічені вище угруповання також не базуються на стабільних загальних стимулах, притаманних ЄС.

Андська група вирішила розвивати промисловість у своєму субрегіоні і роз-міщувати підприємства в країнах-учасницях, що повинно було сприяти їх по-дальшому розвитку, але регіональні політичні та економічні проблеми завадили групі повною мірою скористуватися перевагами інтеграції, оскільки менше 5% сукупного торговельного обігу країн-учасниць припадало на їхню торгівлю одна

Розділ 41. Міжнародна економічна інтеграція

з одною. В 1987 р. група послабила обмеження на іноземні інвестиції, сподіваю-чись залучити додатковий капітал. Крім того, вихідна мета створення регіональ-ної промисловості перетворилась в практику надання допомоги дрібним та се-реднім підприємствам регіону. До кінця 1960 р. ЦАСР вдалось усунути приблизно 80% торговельних обмежень серед країн-учасниць. Серйозною причиною труднощів є те, що вигоди від інтеграції непропорційно перепливали до більш багатих і розвину-тих країн-учасниць. Більше того, політичні проблеми в зоні асоціації перешкоджали подальшому прогресу.

14 членів Карибського співробітництва (КАРІКОМ) розширили співробітни-цтво, поставивши за мету досягнення повної економічної інтеграції. Планом передба-чається вільне переміщення в регіоні товарів і капіталу, вироблення єдиних зовнішніх тарифів, перегляд правил визначення походження товарів, гармонізація інвестицій-них стимулів, координація політики розвитку торгівлі і бізнесу, а також фінансової політики, створення кредитно-грошового союзу. Швидкість змін в Європі та високі темпи зростання економіки ряду країн в Азії спонукали членів КАРІКОМ усвідоми-ти, що їм залишається або швидко просуватися, або опинитись далеко позаду.

Країни-учасниці МЕРКОСУР прагнуть підійти ближче, ніж усі країни, що розви-ваються, до формування субрегіонального торговельного блоку завдяки активізації та розширенню взаємної торгівлі, зняття митних тарифів між країнами-учасницями, підвищення якості і конкурентоспроможності їхніх товарів, широкого залучення іно-земних інвестицій, створення координуючого органу — Ради спільного ринку.

Однак у цієї субрегіональної організації виникли труднощі, які пов’язані з ве-личезними зовнішніми боргами їхніх учасників, високим рівнем інфляції та «за-критістю» економік. Аргентина і Бразилія, а також Уругвай мають більш відкриту економіку, тоді як у Парагваї ринкова економіка знаходиться на початковій стадії розвитку. Двом останнім країнам знадобиться чимало часу, щоб збалансувати гос-подарські структури і модернізувати промисловість, яка сьогодні поки що не в змозі конкурувати з партнерами по МЕРКОСУР. Існує також небезпека, що цей розрив в економічному розвитку країн може поставити Уругвай і Парагвай у залежність від Аргентини та Бразилії.