Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 41. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ  1. Суть, передумови та форми інтеграції : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 41. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ  1. Суть, передумови та форми інтеграції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Інтернаціоналізація господарського життя в другій половині XX ст. стала про-відною тенденцією розвитку світового господарства. Вона є результатом розвитку МПП і міжнародної кооперації виробництва і являє собою такий процес, при якому виробництво переростає національні межі. Інтернаціоналізація господарського жит-тя є основою розвитку інтеграції. Інтеграція проявляється в утворенні великих зон впливу тієї чи іншої держави чи групи найбільш розвинутих країн. Схематично про-цеси, що ведуть до економічної інтеграції, можна виразити таким взаємопов’язаним ланцюгом: розвиток продуктивних сил — МПП — інтернаціоналізація виробництва і капіталу — економічна інтеграція.

Нагромаджений досвід розвитку інтеграційних процесів у світовому господар-стві свідчить про необхідність проходження чотирьох етапів в становленні і розвитку економічної інтеграції.

Перший етап — створення зони вільної торгівлі з відміною митних тарифів і ін-ших обмежень між країнами — учасницями. Зона вільної торгівлі виникає тоді, коли група країн скасовує обмеження на взаємну торгівлю, але, разом з цим, кожна країна-учасниця зберігає свою власну систему тарифів і квот на торгівлю з третіми країнами. Іншими словами, це зона, в межах якої підтримується вільна від митних і кількісних обмежень міжнародна торгівля товарами. Розрізняють повну та промислову зони вільної торгівлі. Промислова зона вільної торгівлі репрезентує незначну ступінь еко-номічної інтеграції і охоплює торгівлю лише промисловими товарами. Прикладом промислової зони вільної торгівлі є Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ).

Митний союз — це інтеграційне об’єднання, що утворюється тоді, коли країни — учасниці усувають будь-які обмеження на взаємну торгівлю, а також вводять спільну систему тарифів і квот по відношенню до третіх країн. Таким чином, митний союз передбачає заміну декількох митних територій однією при повній ліквідації митних податків в межах митного союзу і створенні єдиного зовнішнього митного тарифу.

Спільний ринок — це митний союз з усуненням будь-яких обмежень на перемі-щення товарів, послуг, а також виробничих факторів: капіталу і робочої сили. Ство-рення єдиного спільного ринку вимагає гармонізації та уніфікації значної кількості законодавчих правил та норм у багатьох сферах діяльності, що потребує формування наднаціональних органів управління і контролю. Побудова спільного ринку повинна завершитися створенням дійсно єдиного економічного, правового та інформаційного простору і дати імпульс для переходу до якісно нової сходинки економічної інтегра-ції — економічного союзу.

Економічній союз — складна форма міждержавної економічної інтеграції, що по-требує проведення єдиної економічної і валютно-фінансової політики, створення системи регулювання соціально-політичних процесів, координацію національних, податкових, антиінфляційних, валютних та інших заходів.

Економічний союз — це об’єднання національних економік декількох країн на основі митного союзу, спільного ринку, уніфікації фінансових систем і проведення спільної валютної політики.

Розділ 41. Міжнародна економічна інтеграція

Економічний союз виникає на етапі високого економічного розвитку. Проводить-ся погоджена (чи навіть єдина) економічна політика і на цій основі йде зняття всіх перешкод. Створюються міждержавні (наддержавні) органи. Йдуть великі економіч-ні перетворення у всіх країнах-учасницях.

Економічний і валютний союз — найвища сходинка економічної інтеграції, пе-редбачає проведення єдиної валютної політики, введення єдиної валюти, створення нового інституту — Єдиного Центрального банку, який разом з Центральними бан-ками країн-учасниць створить єдину систему Центральних банків країн, що входять до економічного і валютного союзу.

Валютний союз — форма економічного союзу й одночасно велика складова еко-номічного союзу. Характерними рисами валютного союзу є: погоджене (спільне) плавання національних валют; установлення за згодою фіксованих валютних курсів, що цілеспрямовано підтримуються Центробанками країн-учасниць; створення єди-ної регіональної валюти; формування єдиного регіонального банку, що є емісійним центром цієї міжнародної валютної одиниці.

Варто підкреслити: якщо зона вільної торгівлі, митний союз чи спільний ринок зде-більшого виникають внаслідок ліквідації обмежень, то створення економічного союзу та економічного і валютного союзу потребує згоди всіх країн-членів на передачу еко-номічного суверенітету до нових наднаціональних установ. В ідеалі, поглиблення інте-грації призводить до повної економічної інтеграції, з єдиною економічною політикою і, як наслідок, уніфікацією законодавчої бази. Умови повної економічної інтеграції є:

—        загальна податкова система;

—        наявність єдиних стандартів;

—        єдине трудове законодавство. Цілі і значення міжнародної економічної інтеграції:

 

1.         Досягнення найбільш високої ефективності виробництва.

2.         Можливість регулювання соціально-економічних процесів на регіональ ному рівні.

3.         Насичення ринку товарами.

4.         Забезпечення економічної і політичної консолідації та міжнародної воєнної безпеки.