ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

Загрузка...

Контрольні запитання

1.         Назвіть основні форми капіталу за джерелом його походження, за характером використання, за терміном вкладення, за виконавчими функціями.

2.         Які причини експорту та імпорту прямих інвестицій?

3.         Охарактеризуйте суть портфельних інвестицій.

4.         Які наслідки руху капіталу для країни-експортера?

5.         Які наслідки руху капіталу для країни-імпортера?

6.         Продемонструйте, як можуть бути залучені прямі закордонні інвестиції.

7.         Назвіть фактори, які формують інвестиційний клімат країни.

8.         Покажіть, як і чому держави впливають на рух капіталу.

9.         Як прямі закордонні інвестиції можуть стимулювати торгівлю?

 

10.       Яка тенденція надходжень іноземних інвестицій в Україну?

11.       Які галузі економіки України є найбільш привабливі для іноземних інвесто-рів?

12.       Які країни входять у десятку найбільших експортерів капіталу в Україну?

Контрольні тести

1.         Пріоритетні напрямки вивозу капіталу у сучасних умовах:

а)         з розвинутих країн у країни, що розвиваються;

б)         з розвинутих країн у розвинуті країни;

в)         з країн, що розвиваються у країни, що розвиваються;

г)         з країн, що розвиваються у розвинуті країни.

2.         Найбільшим експортером капіталу є:

а)         США;

б)         Німеччина;

в)         Великобританія;

г)         Японія.

3.         Сприятливий інвестиційний клімат обумовлений:

а)         географічним розташуванням країни;

б)         кліматичними умовами країни;

в)         політичною стабільністю;

г)         політичною нестабільністю.

4.         Прямі інвестиції, це:

а)         вклад капіталу, коли інвестор зберігає контроль над інвестованим капіталом;

б)         вклад капіталу, коли інвестор претендує тільки на чистий доход фірми;

в)         правильна відповідь відсутня;

г)         перші дві відповіді обидві правильні.

5.         Портфельні інвестиції, це:

а)         вклад капіталу, коли інвестор зберігає контроль над виробництвом;

б)         вклад капіталу, коли інвестор претендує тільки на чистий доход фірми;

Частина V. Міжнародна економіка

в)         правильна відповідь відсутня;

г)         перші дві відповіді обидві правильні.

6.         Вивіз капіталу як форма МЕВ виник:

а)         разом з розвитком міжнародної торгівлі;

б)         лише в другій половині XX ст.;

в)         в XV–XVI ст.;

г)         в кінці XIX ст.;.

7.         Найбільшими інвесторами в українську економіку є;

а)         США;

б)         Західна Європа;

в)         Росія;

г)         Польща.

8.         Вивіз капіталу сприяє:

а)         зменшенню безробіття в країні-експортері;

б)         розвитку капіталоємких, але не прибуткових галузей в країні-експортері;

в)         зростання безробіття в країні-експортері;

г)         зростання безробіття в країні-імпортер;

9.         На одного мешканця України прямих закордонних інвестицій припадає:

а)         від 100 до 500 дол.;

б)         від 500 до 1000 дол.;

в)         від 10 до 50 тис. дол.;

г)         від 1000 до 1500 дол..

10.       Вивіз капіталу сприяє:

а)         зростання безробіття в країні-імпортері;

б)         залученню управлінського досвіду країною-імпортером;

в)         односторонньому розвитку економіки країни-експортера;

г)         всі відповіді правильні.

11.       Найбільш привабливим регіоном України для вкладення іноземного капіталу є:

а)         Київ;

б)         Київська область;

в)         Одеська область;

г)         Дніпропетровська область.

12.       80% прямих зарубіжних інвестицій рухається:

а)         між розвинутими країнами;

б)         між країнами, що розвиваються;

в)         між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються;

г)         між розвинутими країнами і країнами з перехідною економікою.

13.       Який регіон має найменшу щільність зарубіжних інвестицій:

а)         Південна Америка;

б)         Східна Європа;

в)         Південно-Східна Азія;

г)         СНД.

Розділ 38. Міжнародний рух капіталу

14.       Яка країна вийшла вперед з розміром щорічних прямих зарубіжних капітало-

вкладень:

а)         США;

б)         Японія;

в)         Великобританія;

г)         Німеччина;

15.       До офіційних фінансових ресурсів, що залучаються із-за кордону належать:

а)         кредити, що надаються комерційними банками;

б)         кредити, що надаються іноземними урядами;

в)         кредити різних посередників;

г)         всі відповіді правильні.

16.       Що є причиною ввозу капіталу країни-імпортера:

а)         бажання обійти жорстке законодавство щодо охорони навколишнього се-

редовища;

б)         нестабільна політична ситуація в країні-експортері;

в)         бажання використати передовий досвід країн-експортерів;

г)         бажання використати дешеву сировину і робочу силу.

17.       Наслідки вивозу капіталу з України:

а)         вирішується проблема надлишкового капіталу;

б)         зменшується гострота економічної кризи;

в)         поглиблюється проблема безробіття;

г)         всі відповіді правильні.

18.       При приватизації в Україні іноземні інвестиції:

а)         залучаються;

б)         не залучаються;

в)         заборонені законом;

г)         правильна відповідь відсутня.

19.       Тенденція надходжень іноземних інвестицій в Україну:

а)         зростають;

б)         падають;

в)         залишаються незмінними;

г)         правильна відповідь відсутня.

20.       До приватних фінансових ресурсів, що залучаються з-за кордону, належать:

а)         кредити, що надаються комерційними банками;

б)         кредити, що надаються іноземними урядами;

в)         кредити. що надаються центральними банками;

г)         всі відповіді правильні.

Частина V. Міжнародна економіка