Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Контрольні запитання

1.         Що означає поняття «суспільне виробництво»?

2.         Розкрийте взаємозв’язок між працею і виробництвом.

3.         Розкрийте суть продуктивних сил та їх взаємозв’язок з виробничими відноси-нами.

4.         Охарактеризуйте вплив засобів праці на суспільне виробництво.

5.         Охарактеризуйте фази суспільного виробництва.

6.         Назвіть фактори виробництва і охарактеризуйте їх.

7.         Розкрийте суть та роль людського капіталу, як одного з факторів суспільного виробництва.

8.         Дайте визначення виробничій функції та поясність її суть.

Контрольні тести

1.         Суспільне виробництво — це:

а)         сукупна організована діяльність людей із перетворення речовин і сил при-

роди з метою створення матеріальних і нематеріальних благ;

б)         річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці;

в)         комплекс галузей, що обслуговують основне виробництво;

г)         свідома доцільна діяльність людини, яка спрямована на створення тих чи

інших благ з метою задоволення потреб людини.

2.         Сукупність фізичних та інтелектуальних здібностей людини, які вона викорис-

товує в процесі праці — це:

а)         виробнича функція;

б)         робоча сила;

в)         нематеріальне виробництво;

г)         праця.

3.         Капітал як фактор виробництва –це :

а)         гроші;

б)         товари тривалого використання, вироблені для виробництва інших продук-

тів;

в)         фінансовий капітал;

г)         позичковий капітал.

4.         В економічній науці виділяють слідуючі способи виробництва:

а)         ручний, механізований, автоматизований, комп’ютеризований, інформати-

зований;

б)         доіндустріальний, індустріальний, індустріально-аграрний, аграрно-інду-

стріальний, постіндустріальний;

в)         первіснообщинний, рабовласницький, феодальний, капіталістичний, кому-

ністичний;

г)         всі відповіді не вірні.

Частина І. Вступ до економічної теорії

5.         Машини, верстати, інструменти, за допомогою яких людина діє на природу:

а)         предмети праці;

б)         засоби праці;

в)         продуктивні сили;

г)         засоби виробництва.

6.         Суспільне виробництво поділяють на три великі сфери:

а)         сільське господарство, промисловість, соціальна сфера;

б)         виробництво, розподіл, споживання;

в)         основне виробництво, виробнича інфраструктура, соціальна інфраструк тура;

г)         виробництво товарів, виробництво послуг, соціальну інфраструктуру.

7.         Вкажіть правильну послідовність фаз суспільного виробництва:

а)         виробництво, розподіл, обмін, споживання;

б)         виробництво, обмін, розподіл, споживання;

в)         виробництво, споживання, обмін, розподіл;

г)         виробництво, споживання, розподіл, обмін.

8.         Представники економічної школи марксизму відносили до факторів вироб-

ництва:

а)         землю, капітал, науку;

б)         землю, капітал, працю;

в)         капітал, працю, інформацію;

г)         землю, працю, науку.

9.         Що не відноситься до основних факторів виробництва:

а)         земля;

б)         інформація;

в)         капітал;

г)         менеджмент.

10.       Виробнича функція відображає:

а)         залежність між сукупними витратами факторів виробництва і максималь-

ним обсягом випуску продукції;

б)         взаємозалежність виробничих відносин та продуктивних сил в процесі сус-

пільного виробництва;

в)         взаємодію попиту, пропозиції та ціни на ринку досконалої конкуренції;

г)         всі відповіді не вірні.

11.       Економічна суперечність — це:

а)         ознака, показник, на основі яких обґрунтовується оцінка сутності та якості

поступального розвитку економічної системи і передусім головної продук-

тивної сили — людини;

б)         суттєве, закономірне відношення і взаємодія між протилежними сторонами

економічного явища чи процесу, внаслідок якої вона (суперечність) є їх ру-

шійною силою розвитку, а в гносеологічному аспекті — основою пізнання

сутності економічних законів та категорій;

в)         відношення затрат ресурсів на виробництво певної кількості продукції до

кількості виробленої продукції;

Розділ 3. Процес суспільного виробництва, його фактори та фази

г) поступальний розвиток усієї економічної системи, кожного її елемента.

12.       Перший історичний етап розвитку техніки:

а)         автоматизація;

б)         механізація;

в)         хімізація;

г)         інструменталізація.

13.       Який із нижче перерахованих елементів національного доходу названий не

правильно:

а)         доходи найманих працівників;

б)         процентний дохід;

в)         транспортний збір;

г)         рентні доходи.

14.       У народному господарстві ВНП у ринкових цінах збільшився на 9% порівняно

з попереднім роком. За цей час рівень цін зріс на 4%. Яким буде реальне зростання?

а)         4%;

б)         13%;

в)         9%;

г)         5%.

15.       Валовий внутрішній продукт — це:

а)         макроекономічний показник, який виражає ринкову сукупну вартість кін-

цевих товарів та послуг, які були вироблені в країні за визначений період

часу всіма виробниками;

б)         макроекономічний показник, який виражає сукупну вартість кінцевих това-

рів та послуг, створених факторами виробництва, які є у власності громадян

даної країни не лише в межах цієї країни, а й за кордоном;

в)         чистий дохід, виміряний в цінах факторів виробництва;

г)         сукупність активів, які належать економічному суб’єкту.

Частина І. Вступ до економічної теорії