Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 2. Ціноутворення в міжнародній торгівлі : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 2. Ціноутворення в міжнародній торгівлі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Ціни у сфері міжнародних торгово-економічних відносин є результатом взаємо-дії мікро і макропроцесів у світовій та національних економіках. З одного боку, вони формуються під впливом взаємодії ринкових сил національних економік і світових ринкових факторів, з іншого боку, їх конституює економічна політика незалежних держав, що розвивається в межах від політики вільної торгівлі до тих чи інших видів протекціонізму, від прийнятих фіксованих до плаваючих валютних курсів.

На ціноутворення у світовій економіці поряд з національними державними струк-турами впливають інститути міжнародного співробітництва та інтеграції. Серед них насамперед треба виділити Європейський Союз, Світову організацію торгівлі, Міжна-родний валютний фонд та Світовий банк; рішення і рекомендації сімки найрозвинуті-ших індустріальних держав світу. Крім того, всілякі торговельні та економічні міжна-родні об’єднання на зразок Асоціації вільної торгівлі, економічних вільних зон, митних союзів, тощо, теж накладають свій відбиток на міжнародне ринкове ціноутворення.

Експортні ціни виконують ряд важливих функцій:

—        вони мають забезпечити фірмі одержання прибутку;

—        комунікаційно-інформаційна функція. Ціна повинна забезпечити зв’язок ви-робника з потенційним споживачем і переконати його у необхідності купівлі товару. Вона має також надати інформацію для складання коротко-, середньо- і довгострокових планів розвитку фірми.

Розділ 37. Міжнародна торгівля

В нинішніх умовах світової торгівлі існують кілька методів ціноутворення. Пере-дусім, це затратне ціноутворення, коли ціни визначаються на ґрунті всіх видів витрат: основних, обігових і експортно-зумовлених. Інший метод — «двоїсте» ціноутворен-ня, що ґрунтується на цінах граничних витрат і внаслідок цього експортні ціни нижчі внутрішніх. Цей метод полягає у врахуванні всіх прямих витрат на виробництво і реалізацію експортного продукту. У таку ціну не входять всі сукупні витрати. Слід зазначити, що в багатьох країнах і особливо в країнах Західної Європи експортні ціни нижчі за внутрішні, національні. Крім методики обчислення витрат, це пояснюється ще й тим, що на внутрішні продукти податки вищі, ніж на ті, що йдуть на експорт. По-даток на додану вартість звичайно повертається експортерам товарів.

Існує також ринково-диференційне ціноутворення. Головне для цього методу — зібрати найновішу інформацію про зовнішні ринки і діяти відповідно до неї.

Установлюючи ціну на свої товари, експортер прагне по можливості включати в неї витрати, пов’язані безпосередньо з експортом. У сукупності ці прямі і приховані витрати підвищать ціну порівняно з ціною на цей же товар, який продається на вну-трішньому ринку.

До зростання витрат призведе вже те, що продаж на зовнішньому ринку вимагає модифікації і адаптації експортного продукту, утримання відповідного апарату, до-слідження зарубіжного ринку, страхування і транспортування продукції. Окремих витрат вимагає і сам факт входження на зарубіжний ринок. Внаслідок цього до внут-рішньої ціни додається величина вартості зазначених витрат, отже ціна зростає Цей процес називається ескалацією ціни.

Процес формування експортної ціни визначається тими ж завданнями і факто-рами, що і процес ціноутворення на внутрішньому ринку. Передусім ціна має забез-печити початок входження на новий ринок, своєчасно мінятися відповідно до змін в умовах конкуренції та в загальному попиті на товари.

Важливим кроком у ціноутворенні є встановлення ціни при першому входженні на ринок (початкова ціна). Цей тип ціни може розв’язувати лише відособлені, част-кові завдання. Їх можна визначити як «скімінг», що означає «зняття вершків», вста-новлення високої ціни на новий удосконалений продукт. При цьому потрібна точна ринкова орієнтація і швидка реакція на конкурентні умови ринку. Експортер роз-раховує мати найбільший зиск за короткий період часу. З наповненням ринку дедалі більшою кількістю товарів, збільшенням їх обсягу знижується ціна, а отже, і можли-вість «скімінгу».

Інший тип початкової ціни ґрунтується на встановленні її з урахуванням того, що на даному ринку вже є товари, які пропонуються експортером. За цих обставин кін-цева ціна встановлюється умовами конкуренції на ринку. Для її встановлення вирі-шальними є витрати на виробництво і його життєвий цикл. Експортер точно повинен знати той об’єм продажу, який спроможний забезпечити достатній інвестиційний до-ход. Після цього він встановлює ціну, враховуючи витрати виробництва і маркетинг.

Ще один тип ціни — це ціна проникнення. Вона вимагає масового споживання і покупця, чутливого до рівня цін. Якщо обстеження або інші заходи покажуть, що є можливість для збільшення обсягу продажу, а відповідно і до зниження виробничих витрат і вартості маркетингу, то можна встановити ціну проникнення. Її характерис-тикою є насамперед низький рівень. Однак низька доходність одиниці товару буде компенсована достатньою сукупною виручкою, прибутковістю.

Частина V. Міжнародна економіка

Серед великого розмаїття сучасних стратегій і методів цінової політики фірм на зовнішньому ринку можна виділити і такі:

—        встановлення цін на товари з погляду захисту позицій. Цей метод застосо-вується тоді, коли фірма контролює певний сегмент ринку і основні зусилля спрямовує на поліпшення споживчих властивостей вже існуючих товарів, і за рахунок цього підвищує їх ціну. У споживача при відповідній рекламі накидка на ціну викликає позитивну реакцію, бо береться до уваги той факт, що вища якість.

—        встановлення цін на товари із врахуванням проходження по сегментах ринку. Спочатку встановлюються великі ціни для покупців — новаторів, а потім зни-жують ціни і завойовують широке коло покупців.

—        встановлення цін на товар із врахуванням задовільного покриття затрат. При-буток при цьому складає 15–20%.

—        встановлення цін на товар із врахуванням стимулювання комплексного про-дажу. Цей метод називають політикою «збиткового лідера». Відбувається про-даж не одиничних товарів, а комплексів. Низька ціна одного товару покрива-ється великою кількістю інших товарів, які продаються за вищою ціною.

—        встановлення цін на основі закритих торгів — розрахунок ціни з огляду на очі-кувані цінові пропозиції конкурентів.

—        встановлення зональних цін — за географічним принципом.