Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 3. Економічні аспекти глобальних проблем : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 3. Економічні аспекти глобальних проблем


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

Загрузка...

Хоча перед людством стоїть безліч завдань різного масштабу і характеру, з них можна виділити групу глобальних проблем, на що ще в 60-і роки XX ст. звернули ува-гу такі визначні економісти, як О. Тоффлер, Д. Медоуз, П. Кеннеді та ін.: обмеженість ресурсів, перенаселення планети, порушення екологічної рівноваги, інтернаціоналі-зація господарського життя, політики, науки, культури, розвиток науково-технічного прогресу, глобальна комп’ютеризація тощо. Галузь економічної науки, яка займаєть-ся ключовими планетарними проблемами сучасності і майбутнього людської циві-лізації, одержала назву «глобалістика». У сферу інтересів цієї галузі науки входять проблеми світового характеру, які або зачіпають інтереси широкого кола держав чи навіть усього світового співтовариства, або ж ті, що вимагають рішучих дій на основі колективних зусиль з метою усунення загальної загрози або запобігання регресу в умовах життя людей.

Глобальні проблеми торкаються всього людства, торкаючись інтересів і долі всіх країн, народів і соціальних прошарків, вони призводять до значних економічних і со-ціальних втрат, а у випадку загострення можуть загрожувати самому існуванню люд-ської цивілізації, вони вимагають для свого рішення співпраці в загально планетарно-му масштабі, спільних дій всіх країн і народів. Серед глобальних проблем частіше за все фігурують проблеми світу і роззброєння, екологічна, демографічна, енергетична, сировинна, продовольча, використання ресурсів Світового океану, освоєння косміч-ного простору і деякі інші. Уважний погляд на них дозволяє помітити, що глобальні

Частина V. Міжнародна економіка

проблеми тісно взаємопов’язані, зокрема, енергетична і сировинна проблеми співвід-носяться з екологічною, екологічна з демографічною, демографічна з продовольчою і т.д. Тому аналіз цих проблем, не кажучи вже про пошуки шляхів їх вирішення, являє собою складну наукову задачу. Підходи до аналізу причин виникнення самого кола цих проблем, наслідків і шляхів їх дозволу постійно видозмінюються. У 90-і рр. скла-лася приблизно наступна класифікація глобальних проблем:

1.         Політичні і соціально-економічні проблеми (збереження світу і запобігання ядерній війні, обмеження гонки озброєнь і роззброєння, стійкість розвитку світової спільноти).

2.         Проблеми, пов’язані з природно-економічним розвитком (екологічна, енерге-тична, сировинна, продовольча, проблема збереження клімату, проблеми Світового океану, і т.д.).

3.         Соціальні проблеми (міжнаціональні конфлікти, проблеми демографії, питан-ня культури, освіти і охорони здоров’я).

4.         Змішані проблеми, виникнення і невирішеність яких таїть загрозу масової за-гибелі людей (військові і регіональні конфлікти, злочинність, техногенні катастрофи, стихійне лихо).

5.         Наукові проблеми (освоєння космічного простору, довгострокове прогнозу-вання в різних галузях і ін.).

Варто ще раз зазначити, що в розумінні, класифікації і ієрархії пріоритетних гло-бальних проблем відбуваються істотні зміни. Деякі автори вважають, що на першому місці серед глобальних проблем як і раніше залишається питання запобігання ядер-ній війні, інші на перше місце ставлять екологічну проблему, треті — демографічну, продовольчу або проблему подолання відсталості розвитку ряду країн світу. Очевид-но, що всі ці проблеми можна назвати пріоритетними, оскільки всі глобальні пробле-ми стосуються виживання людства. Вони породжені різними чинниками, поява яких пов’язана передусім з інтернаціоналізацією господарського життя. Тому глобальні проблеми є об’єктом досліджень в області світової економіки, соціології, права, біо-логії, географії, екології, океанології і ін.

Сьогодні почала розвиватися геоглобалістика, яка пропонує вивчення проблем на трьох послідовних рівнях — глобальному, регіональному, на рівні країни. Заго-стрення загальних для всього людства глобальних проблем посилює необхідність узгоджених дій для їх вирішення, необхідність спільного вироблення оптимальних варіантів розвитку. Глобальні проблеми не можна вирішити швидко і на рівні окре-мих країн. Необхідний єдиний міжнародний механізм їх вирішення і регулювання, визначення міжнародних правових і економічних норм. Великі надії в розв’язанні глобальних проблем покладаються на ООН, МВФ, СОТ, регіональні і галузеві ор-ганізації, які мають великий досвід координації міжнародних зусиль, використання ресурсів, регулювання міжнародних економічних відносин.

Розділ 36. Суть і основні тенденції міжнародної економіки