Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЧАСТИНА V. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ОЗДІЛ 36. СУТЬ І ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ  1. Суть, основні риси та етапи розвитку світового господарства : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЧАСТИНА V. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ОЗДІЛ 36. СУТЬ І ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ  1. Суть, основні риси та етапи розвитку світового господарства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Національна економіка будь-якої країни все більше залежить від функціонуван-ня світового господарства, яке має свої закономірності та проблеми розвитку. Світо-ве господарство — це сукупність національних господарств та економічних зв’язків між ними, що виникають на основі міжнародного поділу праці.

Сучасне світове господарство є цілісною системою, яка складалася поступово. Дана цілісність обумовлена рядом факторів:

1)         прагнення народів світу вижити за умов нарощування ядерної зброї та загрози світового тероризму;

2)         розвиток науково-технічного прогресу, що вимагає об’єднання зусиль для ви-користання сучасних досягнень науки і техніки;

3)         інтернаціоналізація господарського життя, тобто переростання процесу вироб-ництва національних кордонів;

4)         необхідність об’єднання зусиль країн для розв’язання глобальних проблем та для допомоги в екстремальних ситуаціях.

Вказані фактори сприяють формуванню цілісного організму світового господарства.

Для того щоб визначити характерні риси національних господарств, вказати їх місце у світовій економіці, а також передбачити перспективи розвитку, проводять систематизацію або класифікацію країн світу. Єдиного підходу до класифікації кра-їн, які входять до світового господарства, не існує. Структурувати світову економіку можна за різними критеріями.

Регіональний критерій передбачає виділення країн за географічним місцезнахо-дженням країн: європейські, азіатські і т.д.

Регіонально-економічний критерій означає розподіл не лише за географічною, але й за економічною ознакою країн в межах регіону, що мають спільні економічні інтере-си: країни Західної Європи, країни Близького Сходу, країни Південно-Східної Азії.

Економічний критерій включає такі групи країн:

а)         залежно від структури господарства — аграрні, аграрно-промислові, промисло-

во-аграрні, промислові країни;

б)         залежно від рівня економічного розвитку — промислово розвинені, або інду-

стріальні країни і країни, що розвиваються. Найпотужнішу групу серед розвине-

них країн складають країни «Великої сімки» (США, Японія, Німеччина, Франція,

Великобританія, Італія, Канада). Ці та ще 22 країни входять в Організацію еконо-

мічного співробітництва та розвитку. Серед країн що розвиваються виділяють три

рівні економічного розвитку. Насамперед «нові індустріальні країни», розвиток яких

Розділ 36. Суть і основні тенденції міжнародної економіки

відбувався вже п’ятьма хвилями. Сьогодні до них відносять Аргентину, Бразилію, Туреччину, Китай, Індію. Критеріями зарахування країн до НІК є такі: питома вага промислової продукції у ВВП повинна становити 30% і більше, готові вироби в екс-порті — не менше 50%, дохід на душу населення — понад 8800 дол. До другої, про-міжної групи відносяться країни, які мають нижчі, в порівнянні з НІК, показники, та характеризуються значною диференціацією галузевих структур, соціальних верств населення та їх становища у суспільстві. До третьої групи відносяться так звані «най-менш розвинені країни». Ці країни мають вузьку, часто монокультурну структуру господарства, високий ступінь залежності від зовнішніх джерел фінансування. Кри-теріями зарахування країн до найменш розвинутих є: частка ВВП на душу населення не перевищує 400 дол. США; частка дорослого письменного населення — не більше за 20%; частка обробної промисловості у ВВП — не більше 10%.

Організаційний принцип передбачає групування країн за належністю їх до між-народних економічних організацій і інститутів, наприклад, таких як Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд, Світова організація торгівлі та ін.

Соціально-економічний принцип включає декілька показників:

—        ВВП на душу населення;

—        галузеву структуру національної економіки;

—        динаміку економічного зростання;

—        рівень інтеграції країни у світове господарство;

—        показники економічної ефективності;

—        рівень та якість життя населення (індекс людського розвитку). Класифікацію країн згідно з індексом людського розвитку було запропоновано

Програмою Розвитку ООН (ПРООН). Він включає рівень доходу на душу населен-ня, тривалість життя, рівень освіти тощо. В останні роки найвищий індекс людського розвитку мали Швеція, Норвегія, Канада.

Світове господарство у своєму розвитку пройшло декілька етапів.

1.         Етап світової торгівлі. Він починається у період великих географічних відкрит-

тів ХV–ХVІ ст., коли спостерігається зародження світового господарства, формуван-

ня господарських зв’язків між країнами. Характерні ознаки першого етапу:

—        абсолютна перевага зовнішньої торгівлі у міжнародних економічних зв’язках;

—        нерівноправність відносин і нееквівалентність обміну;

—        відсутність стійких зв’язків і правової основи регулювання міжнародних еко-номічних відносин;

—        часте використання насилля у міжнародних відносинах.

2.         Етап іноземних інвестицій починається з другої половини ХІХ ст. Особливості

даного етапу:

—        активний розвиток такої форми міжнародних зв’язків як вивіз капіталу;

—        вдосконалення форм зовнішньої торгівлі;

—        виникнення нових форм зовнішньоекономічних зв’язків — міжнародна мігра-ція робочої сили, науково-технічне співробітництво.

3.         Етап економічної інтеграції. Він починається з середини ХХ ст. Основні ознаки

етапу:

—        активний розвиток виробничої діяльності за кордоном на основі вертикальної і горизонтальної інтеграції;

—        створення міжнародних економічних організацій, що координують діяльність суб’єктів різних країн для досягнення спільної мети.

Частина V. Міжнародна економіка