ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

Загрузка...

Контрольні запитання

1.         Що таке грошовий агрегат? Що таке принцип ліквідності? Що таке «абсолют-на ліквідність»? Які види грошей володіють «абсолютною ліквідністю»?

2.         Що таке грошовий ринок? Що таке кредитний ринок? Який термін застосову-ється при позначенні ціни грошей?

3.         Які є види попиту на гроші? Чим вони відрізняються між собою?

4.         Вкажіть на переваги та недоліки готівкових грошей та облігацій як засобу на-громадження. Який зв’язок між залишками грошей, запасами облігацій та від-сотковою ставкою?

5.         Що таке пропозиція грошей? Від чого вона залежить?

6.         Опишіть явище рівноваги на грошовому ринку.

7.         Дайте визначення комерційним банкам та опишіть їхню роль у економіці.

8.         Відтворіть ланцюг створення банками додаткових грошей.

9.         Що таке монетарна політика і за допомогою яких інструментів вона здійсню-ється? Що є головною метою монетарної політики?

 

Контрольні тести

1. Центральний банк купує державні цінні папери. Баланс центрального банку і

баланси комерційних банків зміняться так:

а)

б)

 

Баланс центрального банку

 

Баланс центрального банку

 

 

 

Активи           Пасиви

+ Цінні папери          + Резерви комерцій-них банків

 

 

Активи           Пасиви

– Цінні папери          –  Резерви  комер-ційних банків

 

 

 

Баланси комерційних банків

 

Баланси комерційних банків

 

 

 

Активи

 

Пасиви

 

Активи

 

Пасиви

 

 

 

– Цінні папери + Резерви

 

– Резерви

+ Цінні папери

 

 

 

в)

 

г)

 

 

 

Баланс центрального банку

 

Баланс центрального банку

 

 

 

Активи           Пасиви

– Цінні папери + Резерви    – Резерви комерцій-них банків

 

 

Активи           Пасиви

+ Цінні папери – Резерви    +  Резерви  комер-ційних банків

 

 

 

Баланси комерційних банків

 

Баланси комерційних банків

 

 

 

Активи

 

Пасиви

 

Активи

 

Пасиви

 

 

 

+ Цінні папери – Резерви

 

– Цінні папери + Резерви

 

2. Центральний банк продає державні цінні папери. Баланс центрального банку і баланси комерційних банків зміняться так:

Частина ІІІ. Макроекономіка

 

а)

 

б)

 

 

 

Баланс центрального банку

 

Активи           Пасиви

+ Цінні папери          + Резерви комерцій-них банків

 

Баланс центрального банку

 

Активи           Пасиви

– Цінні папери          – Резерви комерцій-них банків

 

 

 

Баланси комерційних банків

 

Баланси комерційних банків

 

 

 

Активи

 

Пасиви

 

Активи

 

Пасиви

 

 

 

– Цінні папери + Резерви

 

– Резерви

+ Цінні папери

 

 

 

в)

 

г)

 

 

 

Баланс центрального банку

 

Активи           Пасиви

– Цінні папери + Резерви    – Резерви комерцій-них банків

 

Баланс центрального банку

 

Активи           Пасиви

+ Цінні папери – Резерви    + Резерви комерцій-них банків

 

 

 

Баланси комерційних банків

 

Баланси комерційних банків

 

 

 

Активи

 

Пасиви

 

Активи

 

Пасиви

 

 

 

+ Цінні папери – Резерви

 

– Цінні папери + Резерви

 

 

 

3.         Ліквідність активів комерційних банків зростає, якщо:

а)         норма обов’язкових резервів підвищується;

б)         норма обов’язкових резервів знижується;

в)         норма обов’язкових резервів не впливає на ліквідність комерційних банків;

г)         усі відповіді неправильні.

4.         Мінімальні обов’язкові резерви використовують для:

а)         контролю за міжнародними фінансовими потоками;

б)         покарання банків — порушників фінансової дисципліни;

в)         вирішення довготермінових проблем стабілізації грошового обігу;

г)         усі відповіді правильні.

5.         Загальновизнаними пасивами для визначення резервних вимог є:

а)         статутний фонд;

б)         дисконтні позики;

в)         міжбанківські позики;

г)         строкові депозити та депозити до запитання.

6.         Офіційну облікову ставку використовують для:

а)         оптимізації вимог до статутного капіталу з метою концентрації банківського

капітал;

б)         підвищення дієвості системи гарантування вкладів фізичних осіб у банківсь-

кій системі;

в)         обліку державних короткотермінових зобов’язань та переобліку комерцій-

них векселів і ставки рефінансування у разі надання кредитів комерційним

банкам;

 

Розділ 24. Грошово-кредитний ринок та монетарна політика

г) подальшого розвитку процесу впровадження національної системи масових електронних платежів.

7.         Операції на відкритому ринку — це:

а)         продаж товарів та послуг на світовому ринку;

б)         купівля і продаж державних облігацій центральним банком з одного боку і

комерційними банками, фінансовими компаніями і населенням — з іншого;

в)         забезпечення стабільності реального ефективного обмінного курсу за умов

помірної девальвації номінального обмінного курсу;

г)         поліпшення структури грошової маси та зростання рівня монетизації еконо-

міки.

8.         За фіксованого обмінного курсу механізм монетарної політики:

а)         є абсолютно ефективним;

б)         забезпечує найвищий рівень зайнятості;

в)         не працює;

г)         залежить від рівня зовнішньої заборгованості.

9.         Політика «дорогих грошей» застосовується у разі:

а)         виникнення дефіциту державного бюджету;

б)         сповільнення темпів економічного зростання;

в)         виникнення збурення сукупного попиту;

г)         виникнення збурення сукупної пропозиції.

10.       Банки можуть виходити на ринок тільки з нетто-позицією, тобто тільки з про-

дажем (або купівлею) заздалегідь заявленої суми. Решта заявок клієнтів, які подані

цього дня, надходять на ринок лише наступного — це:

а)         торгова сесія на валютному ринку;

б)         інтервенції національного банку;

в)         операції зворотного РЕПО;

г)         норматив відкритої валютної позиції.

11.       Підвищення облікової ставки процента Національним банком України пере-

слідує мету:

а)         необхідно збільшити грошову масу;

б)         необхідно стримати попит на позичковий капітал;

в)         необхідно сприяти інвестуванню;

г)         необхідно пожвавити кон’юнктуру.

12.       Результативність монетарної політики у малій відкритій економіці за гнучких

валютних курсів та за абсолютної мобільності капіталу:

а)         досягає мінімуму;

б)         досягає максимуму;

в)         є не прогнозованою;

г)         усі відповіді неправильні.

Частина ІІІ. Макроекономіка

Задачі

Задача 1. Сума готівкових грошей у національній економіці становить 24597,3 млн грн, банківські резерви — 4340,7 млн грн. Норма обов’язкових банківських ре-зервів — 12%. НБУ може збільшити грошову базу за допомогою купівлі ОВДП на відкритому ринку. На яку суму треба скупити державні облігації, щоб збільшити гро-шову пропозицію на 374,9 млн грн?

Задача 2. В структурі узагальненого балансового звіту комерційних банків Укра-їни банківські зобов’язання становлять 47100,3 млн грн, в тому числі:

—        кошти суб’єктів господарської діяльності — 16818,1 млн грн;

—        вклади фізичних осіб — 16045,4 млн грн;

—        міжбанківські кредити та депозити — 4783,9 млн грн;

—        кошти бюджету та позабюджетних фондів — 2433,8 млн грн;

—        кошти НБУ — 971,7 млн грн. Загальновизнані пасиви для розрахунку обов’язкових резервів — кошти суб’єктів

господарської діяльності та вклади фізичних осіб. Норма резервування — 10,93%. Готівкові гроші поза банківською системою — 19195,7 млн грн. Як зміниться про-позиція грошей, якщо НБУ зменшить норму обов’язкових резервів на 2 відсоткових пункти?

Задача 3. Безподатковий доход збільшився на 200 млн грн; гранична схильність до споживання — 0,75; граничний коефіцієнт податків — 0,2. Із кожної гривні спо-живчих витрат на покупку імпортних товарів витрачається 0,24 грн. Розрахувати мультиплікатор витрат для відкритої економіки.

Державні закупки зросли на 1274 млн грн, а чисті податки — на 1075 млн грн. Розрахувати приріст ВВП для закритої та відкритої економіки. Пояснити різницю.

Задача 4. В структурі узагальненого балансового звіту комерційних банків Укра-їни банківські зо бов’язання становлять 67129,4 млн грн. Загальновизнані пасиви для розрахунку обов’язкових резервів — строкові депозити та депозити до запитання, які становлять 34% від загальних пасивів. Обов’язкова норма резервування — 8,7%. Го-тівкові гроші поза банківсь кою системою — 26007,8 млн грн. Як зміниться пропози-ція грошей, якщо НБУ одночасно підвищить норму резервування на 1,75 відсоткових пункти та випустить в обіг додатково 3055,1 млн грн готівки?

Розділ 25. Економічне зростання