Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Контрольні запитання

1.         Що таке дискреційна фіскальна політика та її головні інструменти?

2.         Що таке автоматична фіскальна політика? В чому її головна відмінність від дискреційної фіскальної політики?

3.         Прокоментуйте механізм впливу змін у державних закупках та чистих подат-ках на зміну ВВП у обох моделях фіскальної політики.

4.         В чому полягають особливості фіскального впливу в умовах закритої та від-критої економіки?

5.         Прокоментуйте місце фактичного та потенційного бюджетного сальдо у фіс-кальному аналізі.

6.         Що є головною проблемою фіскальної політики та способи її розв’язання?

Контрольні тести

1.         Інструментами фіскальної політики є:

а)         відсоткова ставка та митний збір;

б)         нормування обов’язкових банківських резервів;

в)         політика регулювання валютних операцій та міжнародних переказів капіталу;

г)         державні закупівлі та чисті податки.

2.         До прямих податків не належать:

а)         прибутковий податок з громадян;

б)         податок на додану вартість;

в)         податок на прибуток підприємства;

г)         усі відповіді неправильні.

3.         При здійсненні стимулюючої фіскальної політики, що є менш збитковим для

державного бюджету:

а)         збільшення чистих податків;

б)         зменшення чистих податків;

в)         зменшення державних закупівель та збільшення чистих податків;

г)         збільшення державних закупівель.

4.         Якщо уряд щорічно буде прагнути до збалансованого бюджету, то цей бюджет:

а)         буде сприяти послабленню інфляції;

б)         буде стимулювати сукупний попит;

в)         буде посилювати коливання у межах економічного циклу;

г)         буде вирівнювати коливання у межах економічного циклу.

5.         При інших рівних умовах великий бюджетний дефіцит у період повної зайня-

тості призводить до:

а)         скорочення міжнародної цінності національної валюти;

б)         інфляції, обумовленої зростанням витрат;

в)         зростання реальної процентної ставки;

г)         зниження реальної процентної ставки.

Розділ 23. Механізм фіскальної політики

6.         Фіскальна політика підвищує відсоткові ставки і зменшує інвестиційні видат-

ки, що послаблює або взагалі ліквідує стимули фіскальної політики — це:

а)         ефект витіснення;

б)         теорема еквівалентності Рікардо;

в)         ефект політичного ділового циклу;

г)         ефект скептицизму основного потоку.

7.         Якої проблеми часу у зв’язку з проведенням фіскальної політики не буває:

а)         лаг розпізнавання;

б)         адміністративний лаг;

в)         лаг функціонування;

д)         корпоративний лаг.

8.         Для визначення ролі та ефективності фіскальної політики використовують:

а)         фактичний бюджет;

б)         бюджет за повної зайнятості;

в)         сальдо торгового балансу;

г)         сальдо платіжного балансу.

9.         Трансфертні платежі — це;

а)         виплати домашнім господарствам, які не обумовлені участю в процесі ви-

робництва;

б)         частина доходу, яка включаються в національний доход;

в)         тільки виплати уряду окремим особам;

г)         всі відповіді неправильні.

10. Урядова політика в галузі витрат та оподаткування називається:

а)         монетарною політикою;

б)         політикою розподілу доходів;

в)         політикою, заснованій на кількісній теорії грошей;

г)         фіскальною політикою.

Задачі

Задача 1. На яку суму потрібно знизити чисті податки, щоб збільшити ВВП на 60 млн. грн. за умов, коли гранична схильність до споживання — 0,8, а граничний ко-ефіцієнт податків — 0,2? Що є менш затратним для державного бюджету зниження чистих податків чи збільшення державних закупок при потребі збільшити ВВП на 60 млн. грн. за умови, коли ГСС = 0,8, а ГКП = 0,2. Пояснити та доповнити розрахунками.

Задача 2. Уряд збільшив державні закупки і податки водночас на 50 млн. грн. Розрахувати на яку величину змінився ВВП, якщо гранична схильність до заоща-джень — 0,2, а граничний коефіцієнт податків — 0,25. Що спричинило б більший ефект — збільшення державних закупок чи зменшення чистих податків на однакову величину (50 млн. грн)? Пояснити.

Задача 3. Внаслідок падіння виробництва реальний ВВП зменшився на 500 млн. грн, гранична схильність до споживання — 0,75, а граничний коефіцієнт податків — 0,2. На яку суму потрібно збільшити державні закупки або знизити чисті податки,

Частина ІІІ. Макроекономіка

щоб повністю нейтралізувати падіння виробництва і забезпечити зростання ВВП на 75 млрд. грн? Що є менш затратним для бюджету? Чому?

Задача 4. Держава прийняла рішення збільшити податок на 100 млн. грн. Гра-нична схильність до заощаджень — 0,25, а граничний коефіцієнт податків — 0,24. На яку величину уряд повинен збільшити державні закупки, щоб у короткостроковому періоді реальний ВВП не змінився? Збільшився на 10 млн. грн.?

Задача 5. Безподатковий доход збільшився на 200 млн грн; гранична схильність до споживання — 0,75; граничний коефіцієнт податків — 0,2. Із кожної гривні спо-живчих витрат на покупку імпортних товарів витрачається 0,24 грн. Розрахувати мультиплікатор витрат для відкритої економіки.

Державні закупки зросли на 1274 млн грн, а чисті податки — на 1075 млн. грн. Розрахувати приріст ВВП для закритої та відкритої економіки. Пояснити різницю.

Задача 6. Потенційний ВВП становить 279 млрд. грн, середній коефіцієнт чистих податків для ВВПп дорівнює 0,3, а державні закупки — 67,9 млрд. грн. Природний рівень безробіття становить 4,5%. Внаслідок циклічного зниження фактичне безро-біття становить 6,7%. Коефіцієнт чутливості ВВП до зростання циклічного безробіт-тя — 2,93. Середній коефіцієнт чистих податків для ВВПф дорівнює 0,21, а державні закупки 52,81 млрд. грн. Визначити циклічне бю джетне сальдо та дати оцінку дер-жавній фіскальній політиці.

Задача 7. Населення однієї європейської держави становить 50 млн. громадян, із них 20% становлять діти, 20% — люди похилого віку. Ці обидві групи не займаються виробництвом. Коефіцієнт участі у робочій силі працездатного населення становить 80%. У не високосному році було 104 вихідних дні, а також 11 святкових, які усі при-йшлися на робочі дні. Кожен зайнятий має щорічну відпустку — 25 робочих днів. Тривалість робочого дня — 8 годин. Унаслідок страйків, запізнень та прогулів було втрачено 5% усього робочого часу. Природний рівень безробіття становить — 3,5%, фактичне безробіття — 5,75%. Коефіцієнт чутливості ВВП до динаміку циклічного безробіття дорівнює 2,71. Годинний виробіток на зайнятого становив 10 грн. Гранич-на схильність до споживання — 0,95, граничний коефіцієнт податків — 0,15, гранична схильність до імпорту — 0,22. Розрахуйте обсяг ресурсів, необхідних для здійснення політики дефіцитних витрат.

Розділ 24. Грошово-кредитний ринок та монетарна політика