ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

Загрузка...

Контрольні запитання

1.         Що таке економічний цикл? Дайте характеристику фазам економічного циклу.

2.         Класифікуйте економічні цикли за тривалістю та головними ознаками.

3.         Назвіть та охарактеризуйте теорії економічних циклів.

4.         Що таке макроекономічна нестабільність? Її головні ознаки.

5.         Що таке «повна зайнятість» та «природне безробіття»?

6.         Прокоментуйте зв’язок між безробіттям та рівнем національного виробництва.

7.         Що таке інфляція? Як вона визначається?

8.         Наведіть класифікацію інфляції у залежності від темпу приросту цін, причин і механізму зростання загального рівня цін.

Контрольні тести

1.         Масові переливання капіталу, характерні для фази:

а)         кризи;

б)         депресії;

в)         пожвавлення;

г)         піднесення.

2.         Інвестиційними або діловими циклами називаються:

а)         цикли Кітчіна;

б)         цикли Жуглара;

в)         цикли Кузнєца;

г)         цикли Кондратьєва.

3.         Якої теорії економічного циклу не існує:

а)         чисто монетарна теорія;

б)         теорія недоспоживання;

в)         психологічна теорія циклу;

г)         квантова теорія циклу.

4.         Природний рівень безробіття — це:

а)         безробіття, яке зумовлено невідповідністю попиту і пропозиції на ринку

праці;

б)         безробіття, рівень якого визначається урядом;

в)         сума добровільного, інституціонального та циклічного безробіття;

г)         сума фрикційних та структурних безробітних при відсутності циклічних

безробітних.

5.         Закон Оукена пояснює:

а)         факторні втрати ВВП внаслідок відтоку ресурсів за кордон;

б)         інфляційні коливання в межах коротких циклів;

в)         втрати ВВП від надмірного (циклічного) безробіття;

г)         зміну ВВП внаслідок зміни розміру державних закупівель та чистих подат-

ків.

Частина ІІІ. Макроекономіка

6.         Інфляція — це:

а)         невідповідність між грошовою та товарною масою, яка виражається в зрос-

танні цін;

б)         невідповідність між грошовою та товарною масою, яка виражається в змен-

шенні цін;

в)         незбалансованість ринку праці, що виражається в зростанні заробітної

праці;

г)         відсутність рівноваги між сукупним попитом та сукупною пропозицією на

товарному ринку.

7.         Розраховується для стандартного набору споживчих товарів шляхом порівнян-

ня його вартості за різні роки:

а)         індекс цін виробника;

б)         дефлятор ВВП;

в)         індекс споживчих цін;

г)         темп інфляції.

8.         До розробленого класичною теорією механізму ринкового саморегулювання із

перерахованих нижче елементів не входить:

а)         неможливість виникнення в економіці дефіциту сукупних витрат, що базу-

ється на законі Сея;

б)         акціонерне управління корпоративними правами транснаціональних моно-

полій;

в)         взаємодія між товарним та грошовим ринками, через врівноваження заоща-

джень та інвестицій відсотковою ставкою;

г)         еластичність цін на товари та послуги, і цінна ресурси.

Задачі

Задача 1. Населення однієї європейської держави становить 50 млн. громадян, із них 20% становлять діти, 20% — люди похилого віку. Ці обидві групи не займають-ся виробництвом. Коефіцієнт участі у робочій силі працездатного населення стано-вить 80%. У не високосному році було 104 вихідних дні, а також 11 святкових, які усі прийшлися на робочі дні. Кожен зайнятий має щорічну відпустку — 25 календарних днів, з яких — 6 вихідних. Тривалість робочого дня — 8 годин. Унаслідок страйків, запізнень та прогулів було втрачено 5% усього робочого часу. Природний рівень без-робіття становить — 3,5%, фактичне безробіття — 5,75%. Коефіцієнт чутливості ВВП до динаміки циклічного безробіття дорівнює 2,71. Годинний виробіток на зайнятого становив 10 грн. Визначте фактичний обсяг національного виробництва та потенцій-ний ВВП.

Задача 2. Розрахувати темп зростання та темп приросту цін, виходячи із наступ-них показників:

 

            Роки

 

            2000    2004    2007

Рівень цін, у відсотках до попереднього року       100      108      125

Розділ 22. Макроекономічна нестабільність

Задача 3. Розрахувати індекс Пааше (рівень інфляції), виходячи із наступних даних:

 

            Продукція

            хліб та хлібо-булочні вироби           молоко та моло-копро-дукти          м’ясо та м’ясо-продукти      крупи            олія     овочі   фрукти            риба    цукор

Обсяг продажу в аналізованому році, тис. тонн   5000    14100  1639    7800    980      5827    11203  320      1445

Ціна базового року, грн/т     700      1000    10000  2000    3000    2700    5000    9000    1500

Ціна аналізованого року, грн/т        1400    2000    15000  2400    4500    3500    5500    11000  3000

Задача 4. Знайти інфляційний податок та сеньйораж, якщо відомо, що: рівень цін аналізованого року — 120%, рівень цін попереднього року — 105%, пропозиція грошей в аналізованому році — 196 млрд. грн, пропозиція грошей в попередньому році — 184 млрд. грн, витрати на виготовлення грошей — 0,45 млрд. грн.

Задача 5. Знайти дефіцит державного бюджету, якщо відомо, що: рівень цін ана-лізованого року — 112%, рівень цін попереднього року — 109%, пропозиція грошей — 201 млрд. грн.

Задача 6. Через скільки років рівень цін у країні подвоїться, якщо відомо, що: рівень цін аналізованого року 132%, рівень цін попереднього року — 125%.

Частина ІІІ. Макроекономіка