Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.5. Поняття про кредитну систему : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

8.5. Поняття про кредитну систему


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Кредитна система — це сукупність кредитних відносин та інсти-тутів, які реалізують ці відносини. Кредитні відносини виникають з приводу мобілізації тимчасово вільних грошових коштів підпри-ємств, організацій, держави і населення та використання цих коштів на умовах повернення і платності для задоволення економічних і со-ціальних потреб суспільства.

Кредитна система складається з декількох ланок, кожна з яких виконує специфічні функції з акумуляції та розподілу грошових ко-штів. Розподіл функцій між ланками кредитної системи об’єктивно зумовлений відмінностями в методах і засобах діяльності та різним значенням у процесі відтворення капіталу.

Організаційна структура кредитної системи характеризується різноманітністю кредитних установ, які поділяються на три групи, тобто створюють трьохрівневу структуру (рис. 8.2):

1)         центральний банк;

банківський сектор (комерційні банки, інвестиційні банки, ощадні банки, іпотечні банки, земельні банки, поштово-чекові банки, торгові банки);

спеціалізовані кредитні установи (небанківські кредитно-фі-нансові посередники):

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

 

Рис. 8.2. Структура кредитної системи

інвестиційні компанії;

страхові компанії;

ощадно-кредитні асоціації та кредитні спілки;

пенсійні та інші фонди.

Роль окремих ланок у кредитній системі не є рівнозначною. Го-ловною її ланкою є банківські установи (які традиційно займають перше місце за розмірами ресурсів), серед яких роль лідера відво-диться комерційним банкам, що здійснюють переважно кредитуван-ня промисловості і торгівлі. Наприклад, у США на комерційні банки припадає близько 40% активів кредитно-фінансових установ країни. Діяльність комерційних банків доповнюють операції спеціалізованих банківських установ, що здійснюють, як правило, кредитування на пільгових умовах малоприбуткових та ризикованих галузей економі-ки (сільського господарства, житлового будівництва, малого бізнесу та зовнішньої торгівлі).

 

Тема 8. Кредит у ринковій економіці

Кредитна система включає також небанківські фінансові установ (парабанки), які здійснюють фінансування виробництва і довгостро-кове кредитування підприємств та держави.

У світовій практиці до парабанків належать:

Інвестиційні компанії, фонди (випускають і продають власні цінні папери, в основному дрібним індивідуальним інвесторам, а на отримані кошти купують цінні папери підприємств і банків, забезпе-чуючи своїм акціонерам дохід у вигляді дивідендів за акціями інвес-тиційних компаній).

Лізингові компанії (купують предмети довготривалого кредиту-вання (машини, обладнання, транспортні засоби тощо) і надають їх у довгострокову оренду (на 5 років і більше) фірмі-орендареві, яка посту-пового сплачує лізинговій компанії вартість взятого в оренду майна).

Факторингові компанії (купують дебіторську заборгованість клієнта, пов’язану з постачанням товарів або наданням послуг).

Страхові компанії (утворюються для відшкодування можливих збитків від результатів стихійного лиха, інших несприятливих умов; страхові компанії досі мають значні та стійкі грошові ресурси, які вони вкладають у довгострокові цінні папери з фіксованими строка-ми (в облігації промислових компаній).

Пенсійні фонди (недержавні) (утворюються для забезпечення населення коштами в період після виходу на пенсію (виплати пен-сій); мають досить значні суми грошових коштів, які вкладають в ак-ції та облігації різних підприємств).

Фінансові компанії (спеціалізуються на кредитуванні, продажу споживчих товарів та виплат, а також надають комерційні кредити).

Ломбарди (надають кредити під заставу рухомого майна, як правило, короткострокові — до трьох місяців — кредити на споживчі цілі).

Інші (фінансові, трастові, брокерські та інші компанії, кредитні товариства, а також взаємні та інші фонди тощо; виконують допо-міжну роль в кредитному механізмі, пов’язуючи різноманітні сектори позикових капіталів у єдину систему).

Кредитна структура різних держав неоднакова і відображає, зок-рема, стан економіки країни на тому чи іншому етапі її розвитку. Так, кредитна система промислово розвинутих країн характеризується широкою розгалуженістю, наявністю великих універсальних банків,

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

спеціалізацією дочірніх підрозділів банків на окремих видах опе-рацій.

Незважаючи на значні відмінності побудови кредитних систем в різних країнах, можна виділити спільні їх риси:

ядро будь-якої кредитної системи — центральний банк, як го-ловний орган уряду з аналізу фінансового стану, вироблення та організації грошово-кредитної політики держави;

державні фінансові органи, що разом з центральним банком виконують регулюючі функції в сфері фінансів;

фінансові посередники різних типів.

Сучасна кредитна система — це сукупність кредитно-фінансових інститутів, що діють на ринку позикових капіталів і здійснюють аку-муляцію та мобілізацію грошового капіталу. Через кредитну систе-му реалізується сутність та функції кредиту. Тому кредитна система включає в себе два основних поняття:

сукупність кредитно-розрахункових і платіжних відносин, які ґрунтуються на певних формах і методах кредитування. Вони пов’язані з рухом позикового капіталу у формі різноманітних форм і видів кредиту;

сукупність кредитно-фінансових інститутів, які акумулюють вільні грошові кошти і направляють їх господарюючим суб’єктам, на-селенню, уряду.

Слід враховувати, що кредитна система функціонує через кре-дитний механізм. Він представляє собою, по-перше, систему зв’язків з мобілізації та акумуляції грошового капіталу між кредитними ін-ститутами і секторами економіки; по-друге, відносини, пов’язані з перерозподілом капіталу між кредитно-фінансовими установами в межах ринку позикових капіталів; по-третє, відносини між кредитни-ми інститутами та іноземними клієнтами.

Таким чином, кредитний механізм включає всі аспекти позико-вої, інвестиційної, засновницької, посередницької діяльності кредит-ної системи в особі її інститутів.

Сучасна кредитна система характеризується наступними важли-вими процесами:

концентрацією і мобілізацією банківського капіталу;

подальшим зростанням конкуренції між різними видами кре-дитно-фінансових установ;

 

Тема 8. Кредит у ринковій економіці

продовженням злиття великих кредитно-фінансових інститу-тів з потужними промисловими, торговими, транспортними корпораціями і компаніями;

інтернаціоналізацією діяльності кредитно-фінансових інсти-тутів і створенням міжнародних банківських об’єднань і груп.

Отже, сучасна кредитна система забезпечує умови для розвитку науково-технічного прогресу, зростання виробництва, нагромаджен-ня капіталу, підтримки високої норми народногосподарського нако-пичення. Кредитна система сприяє вирішенню проблеми реалізації товарів та послуг на ринку, поглибленню соціальної та майнової ди-ференціації між різними верствами населення.

Найбільш розвинутою вважається кредитна система США, яка представлена Федеральною резервною системою (виконує функції центрального банку), мережею банківських установ і небанківських кредитно-фінансових інститутів різних форм власності.

В Україні кредитна система перебуває в стадії перебудови відпо-відно до потреб ринкової економіки і складається з НБУ, комерцій-них банків та системи фінансових посередників (інвестиційні фон-ди та компанії, страхові компанії, пенсійні фонди, кредитні спілки, ломбарди). Найбільш активними і потужними в системі кредитно-фінансових інститутів України є комерційні банки.

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку