Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.4. Форми та види кредиту : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

8.4. Форми та види кредиту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Форми кредиту тісно пов’язані з його структурою, сутністю кре-дитних відносин. Залежно від руху позикової вартості виділяються дві основні форми кредиту: товарна і грошова.

У товарній формі виникають кредитні відносини між продав-цями і покупцями, коли останні одержують товари чи послуги з від-строчкою платежу. Прикладом такої форми є комерційний кредит.

Продаж громадянам товарів тривалого користування в кредит (із розстроченням платежу) господарюючими суб’єктами здійснюється з метою прискорення реалізації товарів, які в торговельній мережі є в достатній кількості, а також для більш повного задоволення потреб громадян у товарах тривалого користування.

Сфера товарної форми кредиту незначна, переважна його частина надається і погашається в грошовій формі. Грошовий кредит висту-пає, передусім, як банківський кредит. Кредитні відносини між бан-ками і клієнтами виникають не тільки при одержані останніми кре-диту, а й при розміщенні ними своїх грошових заощаджень у вигляді внесків на поточні і депозитні рахунки.

Залежно від організації кредитних відносин виділяють міжгоспо-дарський, банківський і державний кредити.

Міжгосподарський кредит — це кредитні відносини, що виника-ють між окремими підприємствами, організаціями, господарськими товариствами у процесі їх розрахункових взаємовідносин, а також між підприємствами, організаціями і господарськими товариствами, з одного боку, і органами галузевого управління — з іншого, в процесі їх фінансових взаємовідносин. Цей вид кредиту включає:

•          по-перше, комерційний кредит, тобто кредит, що надається в товарній формі продавцями покупцям у вигляді відстрочки платежу за

продані товари (надані послуги) і оформлюється векселем, що сплачується через комерційний банк.

Комерційний кредит надається одним функціонуючим підприєм-ством іншому у вигляді продажу товарів з відстрочкою платежу. Як правило, об’єктом комерційного кредиту виступає товарний капітал, який обслуговує кругообіг промислового капіталу, рух товарів із сфе-ри виробництва в сферу споживання;

•          по-друге, дебіторсько-кредиторську заборгованість, що виникає між суб’єктами господарської діяльності не на добровільних

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

засадах, а ніби примусово, незалежно від їх волевиявлення; причи-ною виникнення такої заборгованості є розрив у часі між передачею товару і грошей, оскільки рух вартості в натурально-речовій та гро-шовій формах не збігається;

• по-третє, тимчасову фінансову допомогу, яку надають своїм під-приємствам органи галузевого управління на засадах повернення.

Банківський кредит — це кредитні відносини, в яких однією із сторін (в ролі позичальника чи кредитора) виступає банк.

Банківський кредит — найбільш розповсюджена форма кредиту. Саме банки найчастіше надають позики суб’єктам, які потребують тимчасової фінансової допомоги. За обсягом банківська позика зна-чно більша від позик, що видаються при інших формах кредитування.

Перша особливість банківського кредиту полягає в тому, що банк оперує не стільки своїм капіталом, скільки залученими ресурсами. Позичивши гроші в одних суб’єктів, він перерозподіляє їх, надаючи позики іншим юридичним або фізичним особам.

Друга особливість полягає в тому, що банк позичає залучений ка-пітал, тимчасово вільні грошові кошти, покладені в банк господарю-ючими суб’єктами на рахунки або депозити.

Третя особливість цього кредиту характеризується таким. Банк позичає не просто грошові кошти, а гроші як капітал. Це означає, що позичальник повинен так використовувати отримані в банку ко-шти, щоб не тільки повернути їх кредитору, а й отримати прибуток, достатній, принаймні, для того, щоб сплатити позиковий відсоток. Невід’ємним атрибутом банківського кредиту є платність.

Державний кредит — сукупність кредитних відносин, у яких здебільшого позичальником є держава, а кредиторами — юридичні або фізичні особи. Призначенням державного кредиту є мобілізація державою коштів для фінансування державних видатків, особливо коли державний бюджет дефіцитний, а також для регулювання еко-номіки.

Державний кредит виступає в різних формах, до яких належать як товарні, так і державні позики, знаряддям яких є цінні папери (облігації, казначейські зобов’язання тощо). Державні цінні папери можуть випускатися як урядом, так і місцевими органами влади, а зобов’язання щодо розповсюджених цінних паперів є складовою час-тиною державного боргу.

 

Тема 8. Кредит у ринковій економіці

Залежно від цільового спрямування кредит буває виробничий та споживчий. Переважна частина кредитів використовується у сфері виробництва та реалізації сукупного суспільного продукту і є важ-ливим джерелом формування обігових коштів і основних фондів. Водночас, населення теж одержує значну кредитну допомогу на свої споживчі цілі.

Вид кредиту — це більш детальна його характеристика за органі-заційно-економічними ознаками (галузева спрямованість, об’єк ти кредитування, забезпеченість кредиту, терміновість кредитування тощо).

За строками користування кредити поділяються на:

строкові, тобто кредити, надані на визначений у договорі строк. Вони бувають короткострокові (до одного року), серед-ньострокові (від одного до трьох років), довгострокові (понад три роки);

до запитання — це кредити, що видаються на невизначений строк і які на вимогу кредитора повинні бути повернуті у ви-значений ним час. Якщо кредитор не вимагає повернення, то кредит погашається позичальником у строк, визначений ним самостійно;

прострочені кредити — це кредити, строк погашення яких, установлений кредитним договором, минув;

відстрочені кредити — це кредити, стосовно яких на основі клопотання позичальника строки погашення були перенесені на пізніший термін.

Якщо кредити надаються під забезпечення, то вони називаються забезпеченими, або ломбардними, а якщо без забезпечення — незабез-печеними, або бланковими. Більша частина кредитів надається під різ-ні форми забезпечення. В країнах з розвинутою ринковою економі-кою найбільш поширені такі види забезпечення кредитів:

гарантія або поручительство третьої сторони;

переуступка контрактів дебіторської заборгованості;

застава товарних запасів, дорожніх документів, нерухомого майна, цінних паперів, дорогоцінних металів;

страхування.

Іпотекою є застава землі, нерухомого майна, при якій земля або майно, що становить предмет застави, залишається в заставодавця чи

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

третьої особи. Предметом іпотеки може бути земля, нерухоме майно, будівлі, споруди, квартири, підприємства як цілісні майнові комп-лекси.

Заставою по кредиту можуть бути такі види рухомого майна: об-ладнання, машини, механізми, інвентар, транспортні засоби та кос-мічні об’єкти, товари довготривалого використання (для індивіду-альних позичальників).

Застава векселя чи іншого цінного папера здійснюється шляхом індосаменту і врученням заставодержателю індосованого цінного папера. Умовою використання цінних паперів як форми застави має бути їхня висока ліквідність. Кредит під заставу цінних паперів не повинен використовуватися на придбання нових цінних паперів, що пов’язано з обмеженням біржової спекуляції позичальників та зни-женням ризику банкрутства клієнтів.

У практиці роботи банків держав із розвинутою ринковою еконо-мікою трапляються й інші форми забезпечення кредитів. Наприклад, при наданні кредитів індивідуальним позичальникам як застава при-ймаються поліси страхування життя, свідоцтво про ощадні вклади, вимоги на виплату заробітної плати, дорогоцінні метали; при креди-туванні юридичних осіб — корисні копалини або контракти на поста-чання сировинних ресурсів, врожай (зібраний або на корені).

За методами надання розрізняють кредити:

надані в разовому порядку, тобто рішення щодо надання яких приймається окремо з кожного кредиту на підставі кредитної заявки;

відповідно до відкритої кредитної лінії (надаються в межах завчасно визначеного ліміту кредитування) без погодження кожного разу з банком його умов;

гарантовані, тобто банк бере на себе зобов’язання в разі потре-би надати клієнту кредит у визначеному розмірі протягом від-повідного періоду (наприклад, місяця, кварталу, року).

За характером і способом сплати відсотків виділяють кре-дити з:

фіксованою відсотковою ставкою;

плаваючою відсотковою ставкою;

сплатою відсотків одночасно з отриманням кредиту (дисконт-ний кредит).

 

Тема 8. Кредит у ринковій економіці

У практиці західних банків використовується класифікація кре-дитів залежно від їх якісної характеристики:

а)         найвищої якості;

б)         задовільні;

в)         маржинальний кредит;

г)         критичний кредит;

д)         збитковий кредит (що підлягає списанню).

У Положенні Національного банку України «Про порядок кре-дитування» залежно від щойно названого критерію класифікації кредити розподіляють на стандартні, під контролем, субстандартні, сумнівні та безнадійні.

Варто зазначити, що не існує єдиної думки щодо кількості і скла-ду ознак класифікації видів кредиту.