Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.3. Функції кредиту : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

8.3. Функції кредиту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

Загрузка...

Питання про функції кредиту є найбільш дискусійним в теорії кредиту. Розбіжності з приводу кількості та змісту функцій зумовлені не тільки відмінністю в трактуванні сутності кредиту, а й відсутніс-тю єдності у визначенні методологічних підходів до їх аналізу. Багато економістів дослідження функцій кредиту як економічної категорії замінюють аналізом функцій одного з його елементів, при цьому най-частіше функції кредиту порівнюються з функціями банків.

Поширене також виділення функцій, виходячи з особливостей окремих форм кредитних відносин. Деякі автори розглядають функ-цію кредиту як конкретну форму його руху.

Результатом відсутності єдиної методологічної основи аналізу є поява великої кількості функцій, які виділяються різними економіс-тами. В економічній літературі обґрунтовується правомірність таких функцій як: акумуляція тимчасово вільних коштів; розподіл акуму-льованих коштів між галузями, підприємствами і населенням; регу-лювання грошового обігу шляхом заміни реальних грошей кредит-ними операціями; економія витрат виробництва; опосередкування кругообігу фондів тощо.

Часто виділяють грошову (емісійну) і контрольну (стимулюваль-ну) функції кредиту. Оскільки із суті кредиту випливає, що за його допомогою відбувається перерозподіл вартості на умовах повернен-ня, то можна сказати, що кредит виконує функцію перерозподілу вар-тості у процесі відтворення (рис. 8.1).

Перерозподільна функція кредиту полягає в тому, що тимчасо-во вільні кошти юридичних та фізичних осіб за допомогою кредиту передаються в тимчасове користування підприємств, господарських товариств і населення для задоволення їхніх виробничих або осо-бистих потреб. Такий перерозподіл дає можливість прискорити за-лучення матеріальних ресурсів у виробниче і особисте споживання. Тому в цій функції перерозподіляються не тільки грошові кошти, а й матеріальні ресурси.

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

Рис. 8.1. Функції кредиту

Іншою функцією кредиту є створення ним нових грошей для грошового обігу — антиципаційна (емісійна) функція, яку виконує тільки банківський кредит. Методом кредитної експансії (розширен-ня кредиту) та кредитної рестрикції (звуження кредиту) регулюється кількість грошей в обігу, причому вилучення грошей з обігу за допо-могою кредиту досягається значно важче, ніж їх випуск в обіг.

Контрольна функція кредиту полягає в тому, що в процесі кре-дитного перерозподілу коштів забезпечується банківський контроль за діяльністю позичальника. Можливість такого контролю випливає із самої природи кредиту. Треба зазначити, що, вступивши в кредит-ні відносини, одержувач кредиту також має здійснювати контроль за своєю діяльністю з тим, щоб своєчасно і повністю повернути кредит-ні ресурси.

Зворотність кредиту дає змогу не тільки виявити порушення про-цесу виробництва чи реалізації продукції, а й зацікавлює підприєм-ства, суб’єктів господарювання не допускати їх, оскільки такі пору-шення призводять до виплат «зайвих» відсотків банку, до обмеження або повного припинення видачі кредитів.

Тісний зв’язок між усіма функціями кредиту дає змогу дати пев-ну характеристику і його суті.

 

Тема 8. Кредит у ринковій економіці