Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.1. Необхідність та сутність кредиту : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

8.1. Необхідність та сутність кредиту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Наявність товарного виробництва і грошей об’єктивно зумов-лює існування та функціонування кредиту. З розвитком товарного виробництва кредит стає обов’язковим атрибутом господарювання. Виробництво продуктів як товарів означає, що в процесі відтворення відбувається відрив моменту відчуження товару від одержання гро-шового еквівалента відносно відокремлення руху грошової форми вартості від товарної форми. Це відносне відокремлення проявляєть-ся в розбіжності в часі руху матеріальних та грошових потоків, які ви-никають при розподілі, обміні та споживанні сукупного суспільного продукту.

Якщо рух товарних потоків випереджає грошові, то споживачі ма-теріальних цінностей у момент їх оплати не мають достатніх грошо-вих коштів, що може зупинити нормальний рух процесу відтворення. Коли рух грошових потоків випереджає товарні, то в учасників вироб-ничого процесу нагромаджуються тимчасово вільні грошові кошти, виникає суперечність між безперервним вивільненням грошей у кру-гообігу коштів і потребою в постійному використанні матеріальних і грошових ресурсів в інтересах прискорення процесу відтворення.

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

Ця суперечність може бути усунута за допомогою кредиту, який дає можливість отримувати позичальникам грошові кошти, потрібні для оплати матеріальних цінностей та послуг, або придбати їх з роз-строченням платежу.

Отже, кредит є об’єктивною вартісною категорією, складовою частиною товарно-грошових відносин, а його необхідність зумовлена існуванням товарно-грошових відносин.

Неодмінною економічною передумовою існування кредиту є функціонування виробників на засадах комерційного розрахунку. Кредитні відносини між суб’єктами не можуть виникнути, якщо авансовані у виробничу сферу грошові кошти не здійснюють круго-обігу, або якщо той, хто хоче скористатися кредитом, не має постій-ного доходу. Вартість, що передається кредитором позичальникові, віддається лише на визначений час, а потім вона повинна бути повер-нена з виплатою відсотків. Тобто за кредитною угодою до позичаль-ника переходить у тимчасове користування лише споживча вартість грошей чи речей без зміни їхнього власника.

Кошти в позичальника мають вивільнитися в розмірі, що забез-печує повернення кредитору не тільки запозиченої вартості, а й від-сотків за користування нею. Без одержання кредитором від позичаль-ника доходу у вигляді відсотка в кредитора не буде зацікавленості позичати гроші.

Варто зазначити, що в ряді випадків кредит може бути поверне-ний кредитору третьою особою — гарантом, поручителем чи страхо-виком, якщо позичальник неспроможний сам це зробити. Якщо нада-на в позику вартість до кредитора не повертається, то кредит втрачає свою економічну сутність.

Потреби в кредитах також виникають у зв’язку з особливостями індивідуального кругообігу коштів госпрозрахункових підприємств та організацій. Ці особливості проявляються в розбіжності в часі між вивільненням з обороту вартості в грошовій формі і авансуванням грошових коштів у новий кругообіг. Зазначені розбіжності при кру-гообігу фондів окремих підприємств та організацій відбуваються пе-редусім через сезонність виробництва.

Сезонність виробництва зумовлює в одні періоди випереджу-вальне наростання виробничих затрат порівняно з надходженням грошових коштів, що потребує додаткових коштів. В інші періоди

 

Тема 8. Кредит у ринковій економіці

витрати виробництва зменшуються або зовсім припиняються. Відпо-відно збільшується вихід готової продукції та надходження грошової виручки, частина якої виявляється тимчасово вільною.

Таке чергування зростання додаткових потреб у грошових коштах і створення тимчасово вільних залишків на одному й тому самому під-приємстві або організації створюють економічну основу для викорис-тання кредитів на формування його виробничих фондів і фондів обігу та погашення їх через певний час. У масштабах економіки країни се-зонні потреби в додаткових коштах одних галузей народного господар-ства супроводжуються виникненням вільних коштів в інших галузях, що створює економічну основу для перерозподілу грошових коштів між різними галузями народного господарства за допомогою кредиту.

Розбіжності між надходженням грошових коштів і витрачанням їх виникають і в сфері особистого споживання населення. Вільні гро-шові кошти в населення з’являються внаслідок перевищення поточ-них грошових доходів громадян над поточними витратами і виступа-ють у формі грошових збережень як у готівковій, так і безготівковій формах.

Економічною основою заощаджень є добровільне відкладення населенням грошей на деякий час після задоволення своїх поточних потреб. На певний час припиняється рух вартості, і вона вивільняєть-ся з обігу в грошовій формі. Відповідні грошові кошти в основному осідають на рахунках у банківських установах і частково тезаврують-ся в готівковій формі у громадян.

Грошові нагромадження треба відрізняти від поточних резервів грошей як купівельних, так і платіжних засобів, які утворюються у підприємств і населення внаслідок короткострокової розбіжності між поточними грошовими надходженнями і витратами. Наприклад, ви-плата заробітної плати два рази на місяць зумовлює створення резер-ву платіжних і купівельних засобів у громадян. У них такий резерв виникає також внаслідок поступової витрати одержаної заробітної плати та інших доходів на поточні потреби. Однак у населення може виникнути потреба в кредиті.

Виходячи зі сказаного, можна зробити висновок, що необхід-ність кредиту спричинена існуванням товарно-грошових відносин, а його передумовою є наявність поточних або майбутніх доходів у позичальника. Конкретними причинами необхідності кредиту є

 

Модуль 2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку

коливання потреб у коштах та джерелах формування їх у юридичних і фізичних осіб.

Економічні відносини між кредитором і позичальником виника-ють під час одержання кредиту, користування ним та його повернен-ням. Сторони, які беруть участь у цих економічних відносинах, на-зиваються їх суб’єктами, а грошові чи товарні матеріальні цінності або виконані роботи та надані послуги, щодо яких укладається кре-дитний договір, є об’єктом кредиту. Кредитні відносини виникають між різними суб’єктами.

•          Найбільш поширені кредитні відносини між банками, з одного

боку, і підприємствами — з іншого. Вони характеризуються залежно

від того, хто із суб’єктів кредитної угоди в кожному окремому випадку є кредитором, а хто — одержувачем кредиту.

У сучасних умовах кредитні відносини набувають широкого роз-витку між господарюючими суб’єктами, що пов’язано насамперед з розширенням комерційного кредиту і вексельних розрахунків.

Кредитні відносини між банками і державою виникають тоді, коли, наприклад, комерційні банки купують облігації внутрішньої державної позики, а також, коли при розміщенні державних облігацій Міністерство фінансів України може укласти з Національним бан-ком України окрему угоду щодо купівлі останнім цих облігацій.

Набувають подальшого розвитку кредитні відносини між банками та населенням. Населення кредитує банки через вклади в них, купівлю ощадних сертифікатів тощо. Водночас банки надають населенню спо-живчі кредити, серед яких значний обсяг мають кредити на придбання, будівництво житла, на поліпшення житлових умов та створення під-собного домашнього господарства, а також на невідкладні потреби.

Дедалі важливішого значення набувають кредитні відносини між підприємствами, організаціями, господарюючими суб’єктами, з одного боку, та населенням — з іншого. Відповідно до чинного за-конодавства кредитуванням громадян як видом діяльності можуть займатися не тільки банки, а й інші організації: ломбарди, кредитні спілки, фонди тощо.

Кредитні відносини між фізичними особами не дуже поширені, але ігнорувати їх не варто, оскільки недоліки у відносинах між бан-ками і населенням можуть призвести до їх розвитку у спотвореному вигляді.

 

Тема 8. Кредит у ринковій економіці

•          Зовнішньоекономічні кредитні відносини, коли суб’єктами

кредитної угоди виступають держави, банки та окремі господарюючі

суб’єкти, регулюються як нормами права держав, що в них вступають, так і нормами міжнародного права.

Для того щоб можливість кредиту стала реальністю, потрібні, принаймні, дві умови:

учасники кредитної угоди — кредитор і позичальник — повин-ні виступати як юридично самостійні суб’єкти, що матеріаль-но гарантують виконання зобов’язань, які випливають з еко-номічних зв’язків;

кредит стає необхідним у тому випадку, коли відбувається збіг інтересів кредитора і позичальника.

Для того щоб кредитна угода відбулася, потрібно, щоб її учасни-ки проявили взаємний інтерес до кредиту. Ці інтереси не є чимось суб’єктивним, регульованим волею учасників виробничих відно-син. Будь-який інтерес, який породжує дії, зумовлений насамперед об’єктивними процесами, конкретною ситуацією.