Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.3. Кількісна теорія грошей : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

7.3. Кількісна теорія грошей


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

Загрузка...

Кількісна теорія грошей, яка стверджує, що ціни товарів визна-чаються обсягом платіжних засобів, що перебувають в обігу, нале-жить до найстаріших доктрин в історії економічної думки. Період її зародження датується XVI ст., коли бурхливе зростання товарних цін у Європі наполегливо потребувало пояснення причин цього явища. Крім того, це був період панування в економічних трактатах ідей мер-кантилізму з його благоговійною вірою в особливі властивості благо-родних металів як важливого елемента суспільного багатства.

Найбільш поширений у ХVIII–ХІХ ст. варіант кількісної теорії стверджував, що умови «незмінності інших умов» рівень товарних цін у середньому змінюється пропорційно зміні кількості грошей. Це положення спочатку застосовувалося до металевих (золотих та срібних) грошей, а після виходу праць Д. Рікардо — і до паперових (нерозмінних). Кількісна теорія включає, як правило, два базисних положення:

постулат причинності (ціни залежать від кількості грошей);

постулат пропорційності (ціни змінюються пропорційно зміні кількості грошей).

У період свого зародження кількісна теорія не претендувала на пояснення причин зміни цін. Її головним завданням було обґрун-тування погляду, що гроші принципово відрізняються від інших

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

представників товарного світу завдяки відсутності в них внутрішньої вартості. І лише з часом у кількісній теорії почала домінувати теза про зв’язок стану грошового обігу з динамікою цін.

Першим, хто висловив припущення про залежність рівня цін від кількості благородних металів, був французький філософ Жан Бо-ден. Однак він не висував твердження про пряму, а тим більше про-порційну залежність між зміною кількості грошей та зміною цін.

Окремі положення цієї теорії в загальних засадах сформулював Дж. Локк (1632–1704). У більш розробленій формі вона викладе-на Дж. Вандерлінтом (помер у 1740), Ш. Монтеск’є (1689–1755) і Д. Юмом (1711–1776). Прихильником кількісної теорії був і Д. Рі-кардо (1772–1823).

Таким чином, для ранньої кількісної теорії були характерні три постулати:

причинності (ціни залежать від маси грошей);

пропорційності (ціни змінюються пропорційно кількості гро-шей);

універсальності (зміни кількості грошей однаково впливають на ціни всіх товарів).

Між тим очевидно, що в міру розвитку форм грошей структура грошової маси стає далеко не однорідною, оскільки включає не тіль-ки готівкові гроші, а й банківські вклади. По-різному реагують на збільшення грошової маси й ціни на різні групи товарів, які зроста-ють нерівномірно.

Подальший розвиток кількісної теорії грошей пов’язаний із вклю-ченням у неї апарату економетричного аналізу і елементів мікроеко-номічної теорії ціни. Суттєвий внесок до модернізації кількісної тео-рії вніс І. Фішер (1867–1947) — видатний представник математичної школи в сучасній економічній теорії, один із творців і перший пре-зидент Міжнародного економічного товариства (1931–1933). У пра-ці «Купівельна сила грошей, її визначення і відношення до кредиту, відсотків і криз» (1911) він намагався формалізувати залежність між масою грошей і рівнем товарних цін. Математично рівняння обміну можна представити у вигляді формули

МV = РQ,

де М (mоney) — середня кількість грошей, що перебувають в обігу в певному суспільстві протягом року;

 

Тема 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

V (vеlосіtу) — середня кількість оборотів грошей в їх обміні на блага;

Р (рrіcе) — середня продажна ціна кожного окремого товару, що купується в певному суспільстві;

Q (quantity) — сукупна кількість товарів.

Формула Фішера є некоректною для умов золотомонетного стан-дарту, оскільки ігнорує внутрішню вартість грошей. Однак при обі-гу паперових грошей, нерозмінних на золото, вона набуває певного раціонального змісту. В цих умовах зміна грошової маси впливає на рівень товарних цін (хоч, звичайно, І. Фішер певною мірою ідеалізу-вав ціновий механізм, тому що мав на увазі абсолютну еластичність цін).

Фішер, як і інші неокласики, відштовхувався від моделі доскона-лої конкуренції і поширював свої висновки на економіку, в якій іс-нували монополії, і ціни вже значною мірою втратили еластичність. У концепції Фішера є й інші недоліки, характерні для кількісної те-орії, зокрема перебільшення впливу грошей на товарні ціни. З його формули випливає, що грошова маса виконує активну роль, а ціни — пасивну. У Фішера лише грошова маса виступає як незалежна змін-на, тоді як у дійсності має місце відповідний взаємозв’язок. В умовах монополістичного ціноутворення зростання товарних цін нерідко є причиною розширення грошового обороту.

Багато сучасних економістів характеризують рівняння обміну як рівність MV = РQ. Ця рівність, з їхньої точки зору, виражає акт обміну Г—Т стосовно всієї маси товарів, тобто сума грошей, на які куплені товари, рівна (тотожна) сумі цін куплених товарів.

Однак це тавтологія, і формула обміну не може слугувати для пояс нення сукупного (абсолютного) рівня цін (рис. 7.1). Формула обміну, як вважають прихильники кількісної теорії, пояснює абсолютну величину ЕQ0 (в той час як механізм попиту і пропозицій пояснює лише відносні відхилення від неї).

Фішер та його послідовники прагнули пояснити, що швидкість обігу грошей (V) і рівень виробництва (Q) не залежать від кількості грошей (М) та рівня цін (Р). Швидкість обігу грошей, з їхньої точки зору, залежить насамперед від демографічних (густота населення тощо) і техніко-економічних (суспіль ний поділ праці, наявність природних ресурсів, розвиток транспорту тощо) параметрів.

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

 

Р

 

O0

 

Q

 

Рис. 7.1. Абсолютний рівень цін з позицій кількісної теорії

Рівень виробництва визначається головним чином умовами, що складаються на ринку праці, й не залежить від рівня цін і кількості грошей в обігу. Очевидно, що в умовах ринкової економіки такі посилання нереалістичні. Поява кредитних грошей сприяє економії засобів обігу.