Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.4. Валютний курс та його види : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

6.4. Валютний курс та його види


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Валютний курс являє собою ціну грошової одиниці даної країни, яка виражена в грошовій одиниці іншої країни. Валютний курс, так само як і ціна будь-якого звичайного товару, має свою вартісну осно-ву та коливається залежно від попиту та пропозиції.

Валютний курс виконує важливі економічні функції:

долає національні обмеження грошової одиниці;

локальна цінність грошової одиниці перетворюється на між-народну;

виступає засобом інтернаціоналізації грошових відносин;

—        сприяє утворенню цілісної світової системи грошей.

На валютний курс впливають такі фактори: зміна обсягів ВВП,

стан торговельного балансу країни, рівень інфляції, внутрішня та

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

зовнішня пропозиція грошей, відсоткові ставки, перспективи полі-тичного розвитку, державне регулювання валютного курсу.

У реальній практиці міжнародних відносин в умовах паперово-грошового обігу застосовуються два види валютних курсів: фіксовані та плаваючі (гнучкі).

Фіксовані курси — система, що допускає наявність зареєстрова-них паритетів, які знаходяться в основі валютних курсів, що підтри-муються державними валютними органами.

Фіксований валютний курс офіційно встановлюється центральним банком з урахуванням співвідношення цін у даній країні з цінами країн головних партнерів, рівня валютних резервів, стану торговельного ба-лансу. Фіксований валютний курс найбільш доцільний за умов внут-рішніх кризових ситуацій у нестабільній економіці, тому що забезпечує нижчі темпи інфляції, стабільні умови для зовнішньоекономічної діяль-ності, створює можливість прогнозувати розвиток ситуації в країні.

Одним з головних питань установлення валютного курсу є пошук певного міжнародного стандарту, на який буде зорієнтована вартість національної грошової одиниці. Як правило, курси національних ва-лют, у тому числі і української гривні, перебувають у жорсткій відпо-відності з курсом долара США. Вперше режим фіксованих валютних курсів був введений після Другої світової війни. Після краху Бреттон-Вудської системи в середині 70-х років XX ст. більшість країн пере-йшли до плаваючих валютних курсів.

Гнучкі (плаваючі) курси — це система, за якої у валют відсутні офіційні паритети.

Розрізняють плаваючі курси, які змінюються залежно від попиту та пропозиції на ринку, та курси, які змінюються залежно від попи-ту і пропозиції на ринку, але коригуються валютними інтервенціями центральних банків.

У разі використання плаваючого валютного курсу рух інозем-ної валюти не впливає на грошову базу, і центральний банк може проводити свою грошово-кредитну політику, передбачаючи, що це не вплине значною мірою на стан платіжного балансу. Системи ва-лютних курсів у країнах, що розвиваються, часто характеризуються одночасним використанням різних валютних курсів, кожний з яких використовується з певною метою. Ці режими називають системами множинних валютних курсів, які можуть бути:

 

Тема 6. Валютний ринок і валютні системи

валютними курсами, які безпосередньо контролюються або фіксуються урядом;

вільними ринковими курсами, встановленими приватним по-питом та пропозицією.

Визначення курсу валют називають котируванням, яким займа-ються офіційні державні органи.

При котируванні валют вказується курс продавця, за яким банки продають валюту, і курс покупця, за яким банки купують цю валюту. Котирування може бути обов’язковим для суб’єктів валютних опера-цій або суто номінальним, орієнтовним. Тоді валютний курс, визна-чений котируванням може не збігатися з курсом конкретної угоди.

Базою визначення валютних курсів є співвідношення купівельної спроможності різних національних валют. Купівельна спроможність валюти виражається як сума товарів і послуг, які можна придбати за певну грошову одиницю. Співвідношення купівельної сили валют сто-совно певної групи товарів і послуг у двох країнах визначає паритет купівельної спроможності. Він характеризує товарне наповнення окре-мих грошових одиниць та є одним із основних факторів визначення валютних курсів. На динаміку валютних курсів впливають норма від-сотка і рівень відсоткових ставок, які регулюють міграцію капіталу.

Вплив держави на валютний курс проводиться через операції цен-тральних емісійних банків за допомогою дисконтної політики та ва-лютної інтервенції.

Дисконтна, або облікова, політика — зміна облікової ставки центрального банку з метою регулювання валютного курсу шляхом впливу на рух короткострокових капіталів. В умовах пасивного пла-тіжного балансу центральний банк підвищує облікову ставку і таким чином стимулює приплив іноземного капіталу з країн, де рівень об-лікової ставки нижчий.

Приплив капіталу поліпшує стан платіжного балансу, створює додатковий попит на національну валюту і, таким чином, сприяє під-вищенню курсу. І навпаки, при значному активному сальдо платіж-ного балансу центральний банк знижує облікову ставку та стимулює відплив іноземних та національних капіталів з метою зменшення ак-тивного сальдо платіжного балансу. В цих умовах зростає попит на іноземну валюту, її курс підвищується, а курс національної валюти знижується.

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

Валютна інтервенція — це пряме втручання центрального банку країни у функціонування валютного ринку через купівлю-продаж іноземної валюти з метою впливу на курс національної грошової оди-ниці. Врівноваження попиту та пропозиції на іноземну валюту від-бувається через купівлю-продаж банком іноземної валюти, що також приводить до обмеження коливань валютного курсу національної грошової одиниці.

Становлення та розвиток економіки України неможливі без ство-рення та ефективного функціонування національної валютної сис-теми, що розпочалася із серпня 1995 р., коли, відповідно до Указу Президента України, було припинено використання в нашій країні іноземної валюти. У зв’язку з цим зростає роль національного ва-лютного законодавства у визначенні порядку обігу іноземної валюти на території України з урахуванням необхідності збереження пріо-ритету гривні, захисту її купівельної спроможності та врегулювання факторів, які впливають на конвертованість національної грошової одиниці.

 

Тема 6. Валютний ринок і валютні системи