Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Таблиця 6.1 : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

Таблиця 6.1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Етапи еволюційного розвитку світової валютної системи

 

1867 р.            1922 р.            1944 р.            1976–1978 рр.

Паризька конферен- Генуезька конфе-      Бреттон-Вудська       Ямайська конфеція — єдиним міри-          ренція — національні           конференція — впро-           ренція — юридично

лом світових грошей            кредитні гроші по-    ваджено золотоде-   завершено демовизнано золото      чали використовува-         візний та доларовий нетизацію золота

            ти як міжнародний   стандарти      і замість золото          платіж            девізного — стан-дарт СПЗ (SDR)

Золотий стандарт

 

Золотомонетний стандарт  Золотозлитковий стандарт  Золотовалютний

стандарт

(валютний)    Паперово-валютний стандарт

 

Ознаки           Ознаки           Ознаки           Ознаки

– функціонування     – в обігу відсутні       – збереження ролі     – повна демонетизолота як світових         золоті монети;          золота як розра-        зація золота у сфері

грошей;          – банкноти і бі-         хункової одиниці в   валютних відносин;

– фіксація золотого    лонні монети розмі- міжнародному обі-    – анульовано офізмісту нац. валюти;            нюються на золоті    гу;        ційну ціну на зо– наявність фік-      зливки;           – фіксовані валютні   лото та фіксацію

сованих валютних    – відмінено вільне     курси; масштабу цін;

курсів; карбування золотих  – заборона вільної     – перетворення ко– на внутрішньому        монет  купівлі-продажу зо-   лективної одиниці

ринку золото вико-              лота;   СПЗ на головний

нує всі функції гро-               – долар у режимі       резервний актив та

шей;                золотого стандарту;  засіб розрахунку;

– вільне карбуван-                – прирівнювання до – впровадження

ня золотих монет;                 золота гнучких валютних

– банкноти і білон ні                        курсів національмонети вільно роз-                                  них одиниць

мінюються на золоті                       

 

Недоліки

 

Недоліки

 

недостатня еластичність;

дороговизна;

залежність від видобутку монетарного металу;

обмеженість втручання держави у сфе-ру грошово-валютних відносин

 

жорстка система валютних нормати-вів

 

 

Тема 6. Валютний ринок і валютні системи

Продовження табл. 6.1

 

Причини відміни      Ппричини відміни   

Зміна економічної структури господа-рювання, що ґрунтувалася на ринкових саморегуляторах на державнорегулюючу економічну систему – загострення внут-рішньоекономічної ситуації в США; – загострення сві-тового економ. су-перництва; – припинення кон-вертованості долара в золото  

Конвертованість — це можливість для учасників зовнішньоеко-номічних угод легально обмінювати її на іноземні валюти. Ступінь конвертованості обернено пропорційний обсягу та жорсткості валют-них обмежень, що практикується в державі. Обіг може бути зовніш-ній та внутрішній.