Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.2. Валютна система та її елементи : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

6.2. Валютна система та її елементи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Валютою називають грошову одиницю, яку використовують для виміру вартості товару.

Поняття «валюта» використовується в трьох значеннях:

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

грошова одиниця певної країни;

грошові знаки іноземних держав, а також кредитні та платіжні засоби, що виражені в іноземних грошових одиницях та використо-вуються в міжнародних розрахунках, іноземна валюта;

умовна міжнародна (регіональна) грошова розрахункова оди-ниця або платіжний засіб.

Економічні, політичні, культурні та інші зв’язки між країнами породжують грошові відносини між ними, пов’язані з оплатою отри-маних товарів та послуг. Державно-правова форма організації між-народних валютних (грошових) відносин країн являє собою валютну систему. Таким чином, валютна система являє собою сукупність двох елементів: валютного механізму та валютних відносин.

Під валютним механізмом мають на увазі правові норми та інсти-тути, які діють на національному та міжнародному рівнях. Валютні відносини мають повсякденні зв’язки, в які вступають приватні осо-би, фірми, банки на валютних та грошових ринках з метою здійснен-ня міжнародних розрахунків, кредитних та валютних операцій. В умовах поглиблення інтеграції економік різних країн валютна систе-ма відіграє все важливішу та самостійнішу роль у світогосподарських зв’язках. Вона здійснює безпосередній вплив на економічне станови-ще країни: на темпи зростання виробництва та міжнародного обміну, ціни, заробітну плату тощо.

Від ефективності валютного механізму, рівня втручання держав-них та міжнародних валютно-фінансових організацій у діяльність валютних, грошових та золотих ринків багато в чому залежить еко-номічний розвиток, зовнішньоекономічна стратегія промислово розвинутих країн. Зростання вагомості валютної системи змушує промислово розвинуті країни удосконалювати старі та шукати нові інструменти та методи державно-монополістичного регулювання ва-лютної сфери на національному та наднаціональному рівнях.

Розрізняють світові та національні валютні системи. Світові ва-лютні системи розвиваються на регіональному та глобальному (сві-товому) рівнях.

Національна валютна система — це державно-правова форма організації валютних відносин на території певної країни. Вона вста-новлює певний порядок валютних розрахунків і правила роботи з ва-лютою інших країн.

 

Тема 6. Валютний ринок і валютні системи

Функціонування національної валютної системи регулюється з урахуванням норм міжнародного права та національного законодав-ства країни.

Складовими елементами валютної системи є національна валю-та, умови її конвертованості, режим валютного курсу, валютні обме-ження в національній економіці, механізм валютного регулювання і контролю, правила використання іноземної валюти і міжнародних платіжних та кредитних засобів обігу тощо.

До складу національних валютних систем входять відповідні інф-раструктурні ланки: банківські та кредитно-фінансові установи, біржі, спеціальні органи валютного контролю, а також інші державні та при-ватно-комерційні інститути, що беруть участь у валютних відносинах.

Світова валютна система включає міжнародні кредитно-фінансові інститути та комплекс міжнародних договірних та державно-правових норм, що забезпечують функціонування валютних інструментів.

Елементами світової валютної системи є певний набір міжнарод-них платіжних засобів, валютні курси та валютні паритети, умови конвертованості, форми міжнародних розрахунків, режим міжнарод-них ринків валюти та золота, міжнародні та національні банківські установи тощо.

Розвиток світових валютних систем регулюється відповідни-ми міждержавними валютними угодами, втілення яких забезпечу-ється створенням на колективних засадах міждержавних валютно-фінансових та банківських установ і організацій. У своєму розвитку світова валютна система пройшла чотири основні етапи (табл. 6.1).

Цілісна структура міжнародних валютних відносин являє собою активну взаємодію регіональних валютних систем. Регіональна ва-лютна система — це правова форма організації валютних відносин між групою країн.

Найважливіші елементи такої системи:

регіональна міжнародна розрахункова одиниця;

спеціальний режим регулювання валютних курсів;

спільні валютні фонди;

регіональні кредитно-розрахункові установи. Прикладом регіональної валютної системи може бути Європейська валютна система, заснована в 1979 р., яка одночасно виступає як елемент сучасної світової валютної системи.

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг