Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.1. Валютний ринок: суть та основи його функціонування : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

6.1. Валютний ринок: суть та основи його функціонування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Валютний ринок — це офіційний центр, де відбувається купівля-продаж іноземних валют на основі попиту та пропозиції.

Суб’єкти валютного ринку — продавці, покупці, посередники.

Об’єкти валютного ринку — юридичні особи, зайняті у зовніш-ньоекономічній діяльності.

Валютний ринок має свою структуру, яка включає національні (місцеві) ринки, міжнародні ринки та світовий ринок. Вони розрізня-ються за масштабами і характером валютних операцій, кількістю ва-лют, що продаються-купуються, рівнем правового регулювання тощо.

Національні валютні ринки існують у більшості країн світу, вони обмежуються економічним простором конкретної країни і регу-люються її національним валютним законодавством.

Міжнародні валютні ринки сформувалися в країнах, у яких до мінімуму зведені обмеження на валютні операції (валютні обмежен-ня). Такі ринки регулюються скоріше за все міждержавними угодами, домовленостями самих учасників цих ринків. Розміщуються вони пе-реважно в містах із вдалим географічним положенням та з великою концентрацією транснаціональних банків, небанківських фінансових структур, комерційних компаній, яким потрібно здійснювати плате-жі на широких просторах світового ринку. Це, зокрема, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Цюріх, Франкфурт-на-Майні, Сан-Франціско, Торон-то, Токіо, Гонконг та ін.

Розвиток новітніх засобів телекомунікацій та інформаційних тех-нологій дає можливість поєднати окремі міжнародні ринки в єдиний світовий валютний ринок, який здатний функціонувати практично цілодобово. Це забезпечується географічним розміщенням окремих

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

ринків: з початком доби відкриваються азіатські ринки Токіо, Гон-конгу, Сінгапура, після їх закриття починають працювати ринки єв-ропейські — Франкфурта, Парижа, Лондона, а під кінець їх роботи відкриваються ринки американського континенту — Нью-Йорка, Лос-Анджелеса тощо. Завдяки цьому кожен суб’єкт валютного рин-ку може в будь-який час доби купити-продати валюту, оперативно зв’язавшися з відповідним міжнародним центром валютної торгівлі. Щоденні обороти світового валютного ринку перевищують декілька трильйонів доларів США і швидко збільшуються, що свідчить про величезні розмахи валютних потоків на світовому ринку.

Валютний ринок можна класифікувати й за іншими критеріями:

за характером операцій: ринок конверсійних операцій, ринок депозитно-кредитних операцій;

за територіальним розміщенням: європейський, північноаме-риканський, азіатський та ін.;

за видами конверсійних операцій: ринок касових операцій, ри-нок ф’ючерсів, ринок опціонів тощо;

за формою валюти, якою торгують: ринок безготівкових опе-рацій, ринок готівки.

Ринок конверсійних операцій є найтиповішим для валютного ринку взагалі, його ключовим елементом. На цьому ринку купівля-продаж здійснюється в традиційній формі, переважно на еквівалент-них засадах шляхом обміну рівновеликих цінностей, представлених різними валютами. Якраз на цьому ринку складаються умови для формування зовнішньої ціни грошей — їх валютного курсу.

Ринок депозитно-кредитних операцій — це досить специфіч-ний сектор валютного ринку, на якому купівля-продаж валюти має умовний характер, що проявляється в залученні банками інвалюти на депозитні вклади на узгоджені строки та в наданні банками інвалют-них позичок на різні строки. На відміну від ринку конверсійних опе-рацій на цьому ринку ціна валюти формується у вигляді відсотка.

Валютний ринок виконує певні функції, в яких виявляється його призначення й економічна роль. Основні його функції:

забезпечення умов та механізмів для реалізації валютної по-літики держави;

створення суб’єктами валютних відносин передумов для сво-єчасного здійснення міжнародних платежів за поточними і

 

Тема 6. Валютний ринок і валютні системи

капітальними розрахунками та сприяння завдяки цьому роз-витку зовнішньої торгівлі;

забезпечення прибутку учасникам валютних відносин;

формування та урівноваження попиту і пропозиції валюти і регулювання валютного курсу;

страхування валютних ризиків;

диверсифікація валютних резервів, банків, підприємств, дер-жав, регулювання валютних ресурсів.

Названі функції реалізуються через виконання суб’єктами ринку широкого кола валютних операцій (рис. 6.1).

Валютний ринок

 

Операції валютного ринку

Конверсійні

Депозитні

 

Кредитні

 

До запиту

Короткострокові

 

Короткострокові

Середньострокові

 

Строкові

 

Довгострокові

 

Опціонні

Рис. 6.1. Класифікація операцій валютного ринку

 

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

Валютні операції — це операції, пов’язані з переміщенням валют-них цінностей між суб’єктами валютного ринку.