Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2. Наслідки інфляції та антиінфляційна політика : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

5.2. Наслідки інфляції та антиінфляційна політика


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Інфляція здійснює негативний вплив на суспільство в цілому. Погіршується економічне становище: знижуються обсяги виробни-цтва, оскільки коливання та зростання цін роблять непевними пер-спективи розвитку виробництва; відбувається переливання капіталу з виробництва в торгівлю та посередницькі операції, де швидший обіг капіталу та більше прибуток, а також легше ухилитися від сплати по-датків; розширюється спекуляція внаслідок різкої зміни цін; обмеж-уються кредитні операції; зменшуються фінансові ресурси держави.

Виникає соціальне напруження у зв’язку з тим, що інфляція пере-розподіляє національний дохід не на користь найменш забезпечених верств суспільства. Вона знижує реальні доходи (кількість товарів та послуг, які можна придбати за номінальний дохід), а отже, і загаль-ний рівень життя населення, якщо номінальний дохід відставатиме від зростання цін.

Особливо важка інфляція для осіб з фіксованими доходами: пен-сіями, стипендіями, заробітною платою працівників бюджетної сфе-ри. Крім того, інфляція знецінює заощадження громадян. У зв’язку з цим, щоб стримати різке падіння життєвого рівня, держава здійснює індексацію доходів та податкових пільг. Розгортання інфляційних процесів призводить до такого загострення економічних та соціаль-них суперечностей, що держави починають вживати заходів для по

Тема 5. Інфляція та грошові реформи

долання інфляції та стабілізації грошового обігу. Основні форми бо-ротьби з інфляцією — грошові реформи та антиінфляційна політика.

Грошова реформа — повне або часткове перетворення грошової системи, що здійснює держава з метою впорядкування та налаго-дження грошового обігу. Грошова реформа здійснюється різними ме-тодами (нуліфікація, реставрація, девальвація, деномінація) залежно від економічного стану країни, ступеня знецінення грошей, політики держави.

Антиінфляційна політика — комплекс заходів державного регу-лювання економіки, спрямований на боротьбу з інфляцією. Історич-но сформувались два основних шляхи такої політики: дефляційна політика (регулювання попиту) та політика доходів.

Дефляційна політика ґрунтується на методах обмеження гро-шового попиту через грошово-кредитний та податковий механіз-ми шляхом зниження державних видатків, підвищення відсоткової ставки за кредит, посилення податкового пресу, обмеження грошової маси тощо. Особливість дії дефляційної політики полягає в тому, що вона, як правило, викликає уповільнення економічного зростання та навіть кризові явища. Тому більшість урядів при її проведенні в 60–70-х роках виявляли стриманість у її проведенні або навіть від-мовлялись від неї.

Варіанти антиінфляційної політики обираються залежно від пріо-ритетів. Якщо ставилося завдання стримувати економічне зростання, то проводилась дефляційна політика; якщо метою було стимулювати економічне зростання, то перевага віддавалась політиці доходів. У разі, коли кінцевою метою було стримання інфляції будь-якою ці-ною, то паралельно використовувались обидва методи антиінфляцій-ної політики.

Індексація (повна або часткова) означає компенсацію збитків у результаті знецінення грошей. Спочатку цей метод застосовувався в кінці 40-х — початку 50-х років при інфляції, яка була викликана пере-ходом від військової економіки до нормальних ринкових умов. Знову індексація стала застосовуватися в 70-і роки в зв’язку з розгортанням галопуючої інфляції. У більшості провідних промислово розвинутих країн вона розповсюджувалась на меншу частину трудового населен-ня (наприклад, у США приблизно на 10%). Винятком була Італія, профспілки якої домоглися введення в країні повної індексації.

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

Стримування контрольованого зростання цін проявляється, по-перше, в «заморожуванні» цін на певні товари, по-друге, в стриму-ванні їх рівня в певних межах. Подібний контроль зберігався в усіх провідних розвинутих країнах.

Особливості інфляційних процесів в Україні, Росії та інших краї-нах СНД передбачають спеціальні підходи до здійснення ефективної антиінфляційної політики. У зв’язку з цим необхідно здійснювати:

розробку та втілення в життя комплексних державних про-грам розвитку економіки, насамперед галузей і підприємств, які сприяють становленню конкурентного, високотехнологіч-ного та наукоємного виробництва;

проведення послідовної антимонопольної політики та ство-рення широкої мережі економічної інформації для підпри-ємств;

посилення стимулів виробничого накопичення, включаючи субсидії, що здатні підтримати процес накопичення коштів у підприємців та населення;

зміну структури виробничих фондів з метою розширення ви-робництва товарів народного споживання, тобто створення умов для переливу капіталу з однієї до іншої галузі суспільно-го виробництва;

стимулювання кредитної та інвестиційної діяльності банків та обмеження покриття дефіциту коштів за рахунок банківсько-го кредиту;

вдосконалення податкової системи; особливу увагу приділя-ють регулюючій ролі податків;

створення умов для припинення імпорту інфляції. З цією ме-тою забезпечується перетворення закордонних доларових за-пасів на товари виробничого призначення, які, потрапивши в нашу країну, були б у змозі пожвавити інвестиційний процес;

підвищення ефективності грошово-кредитної політики, яка повинна забезпечити тісний взаємозв’язок усіх елементів рин-кового механізму товарно-грошових відносин.

Таким чином, мета антиінфляційної політики держави полягає в тому, щоб установити контроль над інфляцією і досягти прийнятних її темпів для народного господарства. Важливим завданням у бороть-бі з інфляцією є подолання економічного спаду, кризи неплатежів,

 

Тема 5. Інфляція та грошові реформи

зниження інвестиційної активності, формування стабільної ринкової інфраструктури, оздоровлення економіки, пов’язане з підтримкою пріоритетних галузей народного господарства, стимулювання екс-порту продукції, виваженою протекціоністською політикою і валют-ною політикою, що сприяє вирішенню питань конкурентоспромож-ності вітчизняних товарів.

Велике значення в антиінфляційній політиці має структурна пе-ребудова економіки і пристосування її до потреб ринку за рахунок демонополізації і регулювання діяльності існуючих монополій, сти-мулювання конкуренції у виробництві та сфері послуг тощо.