Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
До основних грошових факторів інфляції відносять: : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

До основних грошових факторів інфляції відносять:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

—        лібералізацію цін в умовах відсутності ринку та конкуренції,

що дало можливість монополістичним структурам заволодіти

й реалізацією товарної маси та диктувати ціни;

 

Тема 5. Інфляція та грошові реформи

дефіцит державного бюджету;

кредитну експансію банків, яка мала невиробничий характер;

доларизацію грошового обігу (значний приплив іноземної ва-люти збільшував ціни на товари та послуги);

розпад «рубльової зони»;

відплив за межі країни валютної виручки підприємств та до-ходів громадян та інші фактори.

Таким чином, інфляція в Україні відрізняється від усіх інших. Це пояснюється умовами її розвитку (переходом від планово-адміні-стративної до ринкової економіки), високими темпами зростання цін тощо.

Залежно від причин, які призводять до інфляційних процесів, роз різняють інфляцію попиту та інфляцію витрат виробництва.

Інфляція попиту. Традиційно вона виникає при надмірному попи-ті. Попит на товари більший, ніж пропозиція товарів, у зв’язку з тим, що виробничий сектор не в змозі задовольнити потреби населення. Цей надлишок попиту призводить до зростання цін. Спостерігається наявність великої кількості грошей при малій кількості товарів.

Інфляція попиту може бути спричинена:

мілітаризацією економіки та збільшенням військових витрат. Військова техніка та військова продукція не функціонують на ринку, її купує держава та направляє в запас. Гроші для обслу-говування цієї продукції по суті не потрібні, оскільки вона не переходить із рук в руки;

дефіцитом бюджету та зростанням державного боргу. По-криття дефіциту здійснюється або державними позиками, або емісією банкнот, що дає державі додаткові кошти, а отже, і до-датковий попит;

кредитною експансією банків. Розширення кредитних опера-цій банків та інших кредитних закладів призводить до збіль-шення кредитних знарядь обігу, які також створюють додат-кові вимоги на товари та послуги;

припливом іноземної валюти в країну, яка за допомогою обмі-ну на національну грошову одиницю спричинює загальне зрос-тання обсягу грошової маси, а отже, і надлишковий попит.

Отже, інфляція попиту спостерігається тоді, коли зростання рів-ня цін відбувається під впливом загального збільшення сукупного попиту.

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

Інфляція витрат виробництва. Цю інфляцію розглядають зазви-чай з позиції зростання цін під впливом наростаючих витрат вироб-ництва, зростання витрат на заробітну плату.

Причини такої інфляції:

зниження темпів зростання продуктивності праці, спричинене циклічними коливаннями або структурними змінами у вироб-ництві, що призводить до збільшення витрат на одиницю про-дукції, а отже, до зменшення прибутку. У кінцевому результаті це відбивається на зниженні обсягу виробництва, скороченні пропозиції товарів та зростанні цін;

розширення сфери послуг, поява нових видів з більшою част-кою зарплати та відносно низькою, порівняно з виробництвом, продуктивністю праці. Як наслідок, виникає загальне зростан-ня цін на послуги;

підвищення оплати праці за певних обставин в результаті активної діяльності профспілок, які контролюють номіналь-ну заробітну плату. Компанії відповідають на таке зростання інфляційною спіраллю: підвищення заробітної плати спричи-нює зростання цін та нове підвищення заробітної плати;

високі непрямі податки (що включаються до ціни товарів) ха-рактерні для багатьох держав;

загальний рівень витрат зростає.

Інфляція витрат та інфляція попиту взаємопов’язані та взаємо-зумовлені, їх важко чітко розділити. Надлишкова грошова маса в еко-номіці завжди породжує підвищений попит, викликаючи порушення рівноваги ринків у сфері сукупного попиту і сукупної пропозиції, ре-акцією на яке є зростання цін. Будучи продуктом розбалансованого грошового ринку, інфляція попиту розповсюджується далі, вражає виробництво і споживання, деформує споживчий попит, посилює не-рівномірність і непропорційність розвитку різних галузей господар-ства, призводячи в результаті до інфляції витрат.

Будь-яка сучасна система економіки інфляційна і в ній діють фактори, що викликають як інфляцію попиту, так і інфляцію витрат.

Для оцінювання та вимірювання інфляції використовують показ-ники індексу споживчих цін, який характеризує співвідношення між купівельною ціною певного набору товарів та послуг («споживчий кошик») та показник цін на засоби виробництва (цін виробника).

 

Тема 5. Інфляція та грошові реформи

Індекс споживчих цін (ІСЦ) характеризує зміну в часі загально-го рівня цін на товари і послуги, які купує населення для особисто-го споживання. Цей показник найчастіше використовується для ха-рактеристики інфляції, оскільки він досить точно виражає не тільки економічні, а й соціальні аспекти інфляції, зокрема її вплив на рівень життя населення, а тому його називають ще індексом вартості жит-тя. ІСЦ широко застосовується в практиці регулювання державної фінансової та соціальної політики, аналізу і прогнозування цінових процесів, регулювання курсу національної валюти, вирішення право-вих спорів тощо.

Визначається ІСЦ за вартістю певного законодавчо зафіксова-ного набору товарів і послуг («споживчого кошика»), обчисленою в ринкових цінах базового і поточного періодів. Розрахувати ІСЦ мож-на за такою формулою:

Ринкова вартість фіксованого "кошика" в поточному році (J^Р 1g0)

ІСЦ =  -ф*-х100,

Ринкова вартість фіксованого кошика в базовому році (2^P 0 g 0)

де Р0 i Р — ціни одиниці товарів (послуг) базового і звітного періо-дів відповідно;

g0 — кількість товарів у «споживчому кошику» базового періоду.

Незважаючи на широке застосування ІСЦ, він не досить точно виражає інфляційний процес і його вплив на вартість життя. Річ у тому, що ІСЦ розраховується за фіксованим набором товарів, який залишається незмінним протягом тривалого часу. В умовах же ін-фляції населення часто замінює споживані товари, які найбільше по-дорожчали, дешевшими. Як наслідок, структура споживання істотно змінюється порівняно з тією, яка була зафіксована при визначенні «кошика». Тому в умовах високої інфляції потрібно частіше зміню-вати структуру «споживчого кошика».

Індекс цін на засоби виробництва (цін виробника) характеризує зміну в часі загального рівня цін на засоби виробництва, які купують юридичні особи для виробничого споживання. Цей індекс виражає зростання оптових цін, темпи якого не завжди збігаються з темпами зростання роздрібних цін, за якими визначається ІСЦ.

Індекс цін виробника чутливіший до зміни витрат на виробни-цтво, ніж до зміни попиту. Тому його часто використовують при

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

характеристиці інфляції витрат, особливо коли зростання оптових цін відбувається раніше, ніж зростання роздрібних цін. Цей індекс застосовується більш обмежено, ніж ІСЦ.

Визначається індекс цін виробника за формулою агрегатного ін-дексу цін Ласпейреса:

ІЦВ = ^^         ,

Е( P 0 g 0)

де Р0 i Р — рівень цін одиниці товару (послуги) поточного і базово-го періодів відповідно;

g0 — кількість товарів (випадків надання послуг) у базовому пе-ріоді, що взяті в розрахунок.