Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Таблиця 5.1 : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

Таблиця 5.1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

Загрузка...

Розвиток інфляційного процесу в Україні в 1992–2007 рр.

 

Рік       Темп зростання роздрібних цін,%  Темп зростання

маси грошей

(М3), %          Відношення (2/3), %

1992    2100    1100,0 191,0

1993    10 256,0          1930,0 531,0

1996    140,0   135,0   103,5

2001    106,0   142,0   74,7

2002    99,4     141,8   70,09

2003    108,2   146,5   73,86

2004    112,3   132,36 84,84

2005    110,3   154,27 71,50

2006    111,6   134,52 82,96

2007    116,6   151,75 76,84

Джерело: Статистичний бюлетень НБУ. — 2008. — № 10.

З табл. 5.1 видно, що в 1992–1993 рр. інфляція в Україні досягла гіпервисокого рівня (2100,00% та 10256,00% відповідно), що є най-більш вражаючою особливістю інфляційного процесу в Україні, а найнижчий показник інфляції був зафіксований у 2002 р. (–0,6%).

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

Такої високої інфляції не зазнала жодна з країн за мирних умов. Так, у Росії в перші роки перехідного періоду найвищою була інфля-ція в 1992 р. — 2609,0%, що майже в 4 рази нижча, ніж в Україні в 1993 р. У Білорусі найвища інфляція в цей період була в 1994 р. — 2321%, що в 4,4 разу нижче, ніж в Україні в 1993 р. Серед країн да-лекого зарубіжжя сучасними «чемпіонами» з інфляції вважаються Аргентина, Перу, Заїр та ін. Проте жодна з них поки що не перевищи-ла «рекорду» України 1993 р. Аргентина найвищу інфляцію мала в 1989 р. — 3389,6%, Перу в 1990 р. — 7481,6%, Заїр у 1992 р. — 3860%.

Таку надто високу гіперінфляцію в Україні в 1991–1993 рр. мож-на пояснити багатьма причинами:

Україна дістала в спадок від СРСР високозатратну, неефек-тивну, високомонополізовану, з неринковою структурою (над-мірно високою часткою військово-промислового комплексу та важкої промисловості) економіку, переважна частина якої не спроможна була працювати на засадах самофінансування і по-требувала бюджетного дотування, що провокувало зростання бюджетного дефіциту;

разом з такою інфляційно-орієнтованою економікою Україна дістала в спадок і великий «інфляційний навіс» у вигляді 117,0 млрд крб вкладів населення в банках, насамперед в Ощадному, переважна частина яких була вимушеною, спричиненою дефі-цитністю широкого асортименту споживчих товарів і готовою накрутити ціни за першої спроби їх лібералізації;

Україна не розробила чіткої, розміченої в часі програми кар-динальної ринкової трансформації економіки та інших сфер суспільства, а проводила свої реформи скоріше шляхом «спроб і помилок», на якому «спроби» зводилися переважно до підтримки будь-якою ціною «на плаву» старого виробни-чого потенціалу, а «помилки» — до неймовірного роздування бюджетних витрат на ці цілі. Чим довше утримувалася така ситуація в економіці, тим могутнішим генератором інфляції вона ставала;

надто ліберальною монетарною політикою, яку проводили уряд та НБУ. Досить сказати, що в 1991 р. дефіцит державного бюджету становив 14% від ВВП, у 1992 р. він зріс удвічі і ста-новив 29% від ВВП. Органи монетарної політики, насамперед

 

Тема 5. Інфляція та грошові реформи

НБУ, без особливого супротиву монетизували цей величезний дефіцит шляхом прямого кредитування бюджетних потреб, оскільки ніякі інші джерела коштів у ті роки були для

нього ще недоступними.

Отже, дивлячись на розвиток інфляційного процесу в Україні

1992-2007 рр. (див. табл. 5.1) та її основні причини, робимо висновок,

що однією з основних причин інфляції надлишкової грошової маси в

обігу є порушення вимог закону грошового обігу

МV = РQ,

а тому шляхом обмеження емісії грошей і застосування політики деф-ляції суспільство здатне швидко приборкати інфляцію.

Залежно від середньорічних темпів зростання (приросту) цін розрізняють чотири типи інфляції:

повзуча (до 5% на рік);

помірна (5-20%);

галопуюча (20-50%);

гіперінфляція (50-100%);

супергіперінфляція (100 — …%).

Для промислово розвинутих країн характерна повзуча інфляція, тобто невелике, помірне обезцінювання грошової одиниці з року в рік.

У країнах, які розвиваються, переважне місце посідають галопу-юча та гіперінфляція. Останню переживають переважно ті країни, які здійснюють докорінну ломку своїх економічних систем. Зростання цін, що перевищує темпи в 50% щомісячно, класифікують як супер-гіперінфляцію.

Темп інфляції (швидкість зростання цін) визначається за фор-мулою

Т          Індекс цін поточного року-Індекс цін минулого року

емп інфляції =            100.

Індекс цін минулого року

Індекс цін показує, на скільки відсотків ціни поточного року (мі-сяця) вищі від цін попереднього.

 Ціна ринкового кошика певного року

Індекс цін певного року =    100.

Ціна ринкового кошика базового року

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

Підвищення індексу цін у даному році порівняно з попереднім роком свідчить про інфляцію, а зменшення — про дефляцію.

Рівень інфляції (Д інф) показує, на скільки грошових одиниць або відсотків грошова маса більша від товарної:

дінф=хM-хQ.

Індекс інфляції — відношення рівня інфляції звітного періоду до рівня інфляції базового періоду.

Інфляція — це багатофакторний процес, який охоплює всю еко-номічну систему та її сфери. Тому не випадково в економічній літе-ратурі виділяється значна множинність чинників, що спричиняють тиск на ціни. Одні з них виводяться з відомого трансакційного рів-няння І. Фішера

(M-V) = P-Q.

Середній рівень цін (Р) за цією формулою буде такий:

 M-V

P =      .

Q

Тобто зростання цін може спричинюватися трьома факторами:

зростанням кількості грошей в обігу;

наростанням швидкості обігу грошей;

скороченням обсягу виробництва.

Інші фактори, не заперечуючи вищеозначені, легко вписуються в практику господарювання сучасних економічних систем, починаю-чи з об’єктивних (розбалансування економіки) і завершуючи суб’єк-тивними (помилковою грошово-кредитною політикою).

Головні негрошові фактори інфляції в Україні:

криза планової господарської системи, яка проявляється в падінні виробництва, незбалансованості, диспропорційності економіки;

неекономність виробництва, яка проявляється у витратному характері виробництва, низькому рівні продуктивності праці та якості продукції.