Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Монометалізм : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

Монометалізм


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Монометалізм — це грошова система, за якої тільки один вид металу виконує роль грошей. Найпоширенішим в історії був золотий

 

Тема 4. Грошові системи

монометалізм. Його найпослідовнішою формою виступав золотомо-нетний стандарт.

Золотомонетний стандарт найбільше відповідав вимогам капіта-лізму періоду вільної конкуренції, допомагав розвитку виробництва, кредитної системи, світової торгівлі і вивезенню капіталу. Цей стан-дарт характеризується такими загальними рисами:

у внутрішньому обігу країни знаходиться повноцінна золота монета, а золото виконує всі функції грошей;

дозволяється вільне карбування золотих монет для приватних осіб (звичайно на монетному дворі країни);

неповноцінні гроші, що знаходяться в обігу (банкноти, мета-лева розмінна монета), вільно та необмежено обмінюються на золоті;

допускається вільне вивезення та ввезення золота та іноземної валюти і функціонування вільних ринків золота.

Функціонування золотомонетного стандарту потребувало на-явності золотих запасів у центральних емісійних банках, які були резервом монетного обігу, забезпечували розмін банкнот на золото, виступали резервом світових грошей.

У роки Першої світової війни зростання бюджетних дефіцитів, покриття їх позиками та зростаючим випуском грошей призвели до збільшення грошової маси в обігу, яка значно перевищувала за своїм обсягом золоті запаси емісійних банків, що ставило під загрозу вільний обмін паперових грошей на золоті монети. В цей період золотомонет-ний стандарт припинив своє існування в країнах, що воювали, а пізніше і в більшості інших країн (крім США, де він протримався до 1933 р.): було припинено розмін банкнот на золото, заборонено вивозити його за кордон, золоті монети вийшли з обігу і перетворилися на скарб.

Після закінчення Першої світової війни, в умовах розвитку за-гальної кризи капіталізму, жодна капіталістична держава не змогла стабілізувати свою валюту на основі відновлення золотомонетного стандарту.

У ході грошової реформи 1924-1929 рр. повернення до золотого стандарту було проведено у двох урізаних формах — золотозливково-го і золотодевізного стандартів.

При золотозливковому стандарті, на відміну від золотомонет-ного, в обігу відсутні золоті монети та вільна їхня чеканка. Розмін

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

банк нот, як і інших неповноцінних грошей, проводиться тільки на золоті зливки. В Англії вартість стандартного зливка масою 12,4 кг дорівнювала 1700 фунтів стерлінгів, у Франції вартість зливка 12,7 кг дорівнювала 215 тисяч франків.

В Австрії, Німеччині, Данії, Норвегії та інших країнах було вста-новлено золотодевізний (золотовалютний) стандарт, за якого також відсутні золоті монети та вільна чеканка. Обмін неповноцінних гро-шей на золото проводився за допомогою обміну на валюту країн із зо-лотозливковим стандартом. Так зберігався непрямий зв’язок грошо-вих одиниць країн золотодевізного стандарту із золотом.

Стійкість курсу національної валюти підтримувалася методом девізної політики, тобто за допомогою купівлі та продажу національ-них грошей за іноземні залежно від того, знижується чи підвищуєть-ся курс національної валюти на ринках. Таким чином, при золото-девізному стандарті валюти одних країн ставилися в залежність від валют інших.

Внаслідок світової економічної кризи 1929–1933 рр. золотий стандарт був скасований в усіх країнах світу (у Великобританії в 1931 р., США — 1933 р., Франції — 1936 р.) і встановилася система нерозмінного банкнотного обігу.

Створення в 1944 р. Бреттон-Вудської світової валютної системи являло собою встановлення системи міждержавного золотодевізного стандарту, за суттю золотодоларового стандарту, для країн з вільно конвертованою валютою. Особливість золотодоларового стандарту полягала в тому, що він був установлений лише для центральних бан-ків, причому тільки одна валюта — долар США — зберігала зв’язок із золотом. У зв’язку із скороченням золотого запасу уряд США з 1971 р. офіційно закінчив продаж золота за долари, і золотодоларо-вий стандарт припинив своє існування.

Відповідно до змісту механізму регулювання грошового обороту виділяють системи паперово-грошового та кредитного обігу.

Для системи паперово-грошового обігу характерна бюджетна емі-сія, яка може виступати у двох формах:

випуск грошових білетів державним казначейством;

покриття бюджетного дефіциту за рахунок кредитної емісії.

В обох випадках випуск грошей визначається не потребами оборо-ту, а величиною бюджетного дефіциту, що, відповідно до законів обігу

 

Тема 4. Грошові системи

паперових грошей, призводить до постійного знецінення їх. Регулю-вання грошового обороту в цих умовах потребує здійснення заходів, спрямованих на оздоровлення фінансів та збалансування бюджету.

Система кредитного обігу — це випуск і рух грошових знаків, що виникають на основі кредиту. Кредитна емісія забезпечує елас-тичність грошового обігу, дає можливість, на відміну від бюджетної емісії, не тільки легко збільшувати, а й зменшувати кількість грошей в обігу. Це створює реальну можливість підтримання їх кількості на рівні об’єктивної потреби обігу.

За загальними законами обігу грошей кредитна грошова система близька до металевої. Органами регулювання грошового обігу є бан-ки. Здійснювані ними кредитні операції (видача та погашення позик) відповідно до реальної динаміки економічних процесів, руху матері-альних цінностей, виступають передумовою балансування товарних і грошових мас в обігу.

Грошова система України в період становлення державної неза-лежності була неринковою. Державне регулювання рівня цін в умо-вах економічної кризи, яка поєднала падіння виробництва із значним зростанням грошової маси, викликало розпад споживчого ринку (єдиної сфери нерегламентованих відносин купівлі-продажу) та все-загальну дефіцитність товарів. За таких умов для регулювання від-носин розподілу були впроваджені карткова система та інші форми раціонування. Становище ускладнювала некоординованість еконо-мічної політики незалежних республік у сфері виробництва, товаро-обміну, грошових відносин.

Щоб захистити внутрішній ринок, в Україні було впроваджено купонну систему та регламентувалось вивезення товарів за межі дер-жави. Реально всі ці заходи посилювали неринковий характер грошо-вої системи.

Перехід до грошової системи ринкового типу потребує лібералі-зації економічних відносин, введення вільного ціноутворення та про-ведення комплексу заходів, спрямованих на розвиток ринкових від-носин: приватизації власності, сприяння розвитку підприємництва, демонополізації економіки, розвитку підприємств ринкової інфра-структури. Становлення ринкових відносин передбачає перехід до грошової системи відкритого типу: лібералізації зовнішньоекономіч-них відносин та введення конвертованості національних грошей.

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг