Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2. Еволюція грошових систем : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

4.2. Еволюція грошових систем


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Грошові системи сформувалися в XVI–XVII ст. з появою та за-твердженням капіталістичного способу виробництва, хоча окремі елементи з’явилися раніше (рис. 4.1).

З розвитком товарно-грошових відносин та капіталістичного спо-собу виробництва відбуваються суттєві зміни в грошовій системі.

Тип грошової системи визначається змістом її елементів та їхньою взаємодією, які зумовлюють тенденції розвитку та закономірності функціонування грошової системи.

 

Залежно від форми,

в якій функціонують гроші

 

Грошова система

I

За регулюванням

національної валютної системи

 

За характером економічної системи

 

Системи

металевого

обігу

 

Системи

паперовокредитного

обігу

 

к

 

Паперово-грошова система

Система кредитних грошей

 

Подвійної валюти

 

Біметалізм

 

«Кульгаючої» валюти

 

«Паралельної валюти»

 

Золотомонетний стандарт Золотозливковий стандарт

Золотодевізний стандарт

 

Рис. 4.1. Типи грошових систем

 

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

Як елемент господарського механізму країни грошова система ві-дображає властиву йому сукупність економічних відносин, у зв’язку з чим набувають характеру системи ринкового чи неринкового типу.

Неринкову грошову систему відрізняє наявність значних обме-жень щодо функціонування грошей (талони, карткові системи роз-поділу тощо), використання адміністративних методів регулювання грошового обігу (раціонування видачі грошей, лімітування кредитів тощо), розмежування сфер готівкового та безготівкового обігу, забо-рони певних грошових операцій, здійснення контролю за грошовими операціями юридичних осіб та громадян тощо. В такій грошовій сис-темі фактично порушуються її межі як форми організації обігу гро-шей, а регулювання безпосередньо поширюється на зміст грошових операцій. Такий тип грошової системи властивий адміністративно-командній економіці, якою була система управління економікою ко-лишнього СРСР. Він призводить до підриву самої природи грошей.

Грошову систему ринкового типу характеризує вільне функціо-нування грошей. Зберігаються лише певні обмеження щодо прове-дення грошових операцій на рівні банків як елемента грошової сис-теми країни. При цьому регулювання грошового обігу проводиться використанням економічних методів впливу на обсяг, динаміку та структуру грошової маси.

Історично системи металевого обігу реалізувались у формі біме-талізму та монометалізму. На ранніх етапах розвитку капіталістич-ного виробництва грошова система, як правило, ґрунтувалася на бі-металізмі.

При біметалізмі роль загального еквіваленту законодавчо закрі-плювалася за двома металами, — як правило, золотом і сріблом. Від-повідно до принципів регулювання співвідношення між золотими і срібними монетами виділяють три різновиди біметалізму:

система паралельної валюти, за якої вищезазначене співвідно-шення встановлюється стихійно, на ринковій основі;

система подвійної валюти, коли таке співвідношення визнача-ється державою;

система «кульгаючої» валюти, за якої один з видів монет кар-бується в закритому порядку.