Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1. Поняття та елементи грошової системи : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

4.1. Поняття та елементи грошової системи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Грошова система — це законодавчо встановлена форма організа-ції грошового обороту в країні. Вона є складовим елементом господар-ського механізму і регулюється законами, встановленими державою.

Грошова система країни формується історично, що позначається на структурі та змісті її елементів. Основні з них:

найменування грошової одиниці;

масштаб цін;

валютний курс;

види готівкових грошових знаків, які мають законну платіжну силу;

регламентація безготівкового обороту;

державний апарат, який здійснює регулювання грошового обо-роту.

Найменування грошової одиниці (національної валюти), як пра-вило, виникає історично. До введення власної грошової одиниці в Україні функціонувала грошова одиниця колишнього СРСР — кар-бованець (рубль), сотою часткою якого була копійка. Найменування «рубль» закріпилося за грошовою одиницею Росії відносно пізно — в XVII ст. Становлення державної незалежності України зумовило пе-рехід до найменування стародавньої грошової одиниці, що викорис-товувалась у Київській Русі, — гривні1.

Масштаб цін — історично зумовлений елемент грошової системи, що визначає ваговий вміст у грошовій одиниці металу, який у відпо1 Гривня як грошова й вагова одиниця Стародавньої Русі походить від найме-нування обруча – прикраси із золота чи срібла, який носили на шиї («загривку»). Частина цього обруча (рублена гривня), що оберталася в ролі грошей, стала осно-вою найменування грошової одиниці «рубль» (карбованець).

 

Тема 4. Грошові системи

відний період виконував роль грошей. Установлений державою золо-тий (чи срібний) вміст грошей виступав важливим елементом систе-ми ціноутворення в країні. В умовах обігу паперових грошей масштаб цін втратив своє вагоме значення як елемент грошової системи. Вели-чина вираження вартості товарів у грошовій одиниці в сучасних умо-вах визначається відповідно до основ формування вартості грошей. Масштаб цін відіграє важливу технічну роль при виконанні грошима функції міри вартості.

Валютний курс — це співвідношення між грошовими одиницями (валютами) різних країн.

Він являє собою своєрідну «ціну» валюти однієї країни, вираже-ну у валютах інших країн. Залежно від типу грошової системи валют-ний курс може визначатися ринком або встановлюватись державою в особі уповноважених нею органів.

Держава визначає види готівкових грошових знаків, що мають статус законного платіжного засобу на її території. До них належать банківські білети, казначейські білети та розмінна монета. Суттєва відмінність гро-шових білетів полягає у механізмі їх емісії — порядку випуску в обіг та вилучення з нього. При бюджетній емісії, яка проводиться спеціальним органом міністерства фінансів (казначейством), в обіг випускаються казначейські білети. Кредитна емісія обумовлює випуск банкнот. Бан-ківські білети надходять до сфери обігу у зв’язку з видачею кредиту; його погашення зумовлює вилучення грошових знаків з обігу.

У період перебування України в складі СРСР на її території обер-талися готівкові знаки всіх трьох видів. Однак відмінність банкнот від казначейських білетів фактично була формальною. У зв’язку з відсутністю казначейства всі грошові знаки випускалися в обіг Держ-банком СРСР. Ця різниця в найменуванні паперових грошових знаків підлягала ліквідації згідно із законодавством про банки і банківську діяльність в СРСР. Але заміна одно-, трьох- та п’ятикарбованцевих казначейських білетів зразка 1961 р. не була завершена. Питання про види готівкових грошових знаків та їх платіжність нині вирішує кож-на з незалежних держав, що входили до складу колишнього СРСР.

Основним компонентом грошової маси в сучасних умовах є не готівкові знаки, а залишки на рахунках у банках та небанківських кредитних установах. Вони використовуються для платежів шля-хом перерахувань коштів з рахунка платника на рахунок їхнього

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

одержувача. Принципи функціонування грошей, що перебувають на рахунках («грошей безготівкового обігу» або «електронних» в умовах проведення платежів на базі електронно-обчислювальної техніки), визначаються державою через регламентацію безготівкового обороту (детальніше див. у підрозд. 4.3).

Вона включає визначення сфер готівкових та безготівкових роз-рахунків і режиму використання грошей на рахунках, форми розра-хунків, порядок платежів тощо.

Операції щодо готівкових і безготівкових розрахунків здійсню-ють банки та небанківські установи. Однак безпосереднє регулюван-ня грошового обороту здійснюють банки, що зумовлює виділення їх як самостійного елемента грошової системи. Механізм регулювання характеризується побудовою самої банківської системи — її організа-цією за однорівневим чи дворівневим принципом.

Кожна держава, пристосовуючи грошову систему до своїх інте-ресів, визначає орган, який здійснює грошово-кредитне та валютне регулювання. Таким органом, за традицією, виступає центральний банк, в Україні — Національний банк України.

Сучасна грошова система характеризується такими загальними рисами:

відміною офіційного золотого вмісту грошових одиниць, де-монетизацією золота;

переходом до нерозмінних на золото кредитних грошей, які за своєю природою небагато чим відрізняються від паперових грошей;

збереженням у грошовому обігу декількох країн поряд з кре-дитними грошима паперових грошей у формі казначейських білетів;

випуском банкнот в обіг з метою кредитування господарства, держави, а також приросту офіційних золотих і валютних ре-зервів;

розвитком та розширенням у грошовому обороті безготівко-вих розрахунків при одночасному скороченні готівкових;

посиленням державного регулювання грошового обороту в зв’язку з постійним порушенням базового принципу грошової системи — відповідності кількості грошей об’єктивним потре-бам економічного обороту, яке веде до інфляційного процесу.

 

Тема 4. Грошові системи