Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3. Характеристика міжбанківського ринку. Операції на міжбанківському ринку : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

3.3. Характеристика міжбанківського ринку. Операції на міжбанківському ринку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Міжбанківський ринок відіграє важливу роль у забезпеченні нор-мальних умов функціонування грошового ринку. Він є об’єктом дер-жавного регулювання, слугує механізмом впливу державних органів на діяльність комерційних банків, стан грошово-кредитної і валютної систем і безпосередньо на економіку в цілому.

Міжбанківський ринок — частина фінансового ринку, де тим-часово вільні грошові ресурси кредитних установ залучаються і роз-міщуються банками між собою переважно у формі міжбанківських депозитів на короткі терміни.

Міжбанківські депозити, які надаються в межах кореспондент-ських відносин між банками, відіграють роль інструмента налаго-дження тісніших і довірливіших відносин між банками. Тимчасово вільні кошти в банку виникають через відсутність необхідного по-питу на фінансовому ринку або невигідність розміщення кредитних ресурсів серед клієнтів.

Найпоширеніші терміни депозитів — один, три і шість місяців, граничні — від одного дня до двох років. Засоби міжбанківського ринку використовуються комерційними банками не тільки для ко-роткострокових, а й для середньо- і довгострокових активних опе-рацій, регулювання балансів, виконання вимог центральних банків. Відсоткові ставки враховують власні витрати банків, прийнятий ними кредитний ризик, співвідношення попиту і пропозиції та інші фактори. Вони є базовими при розрахунку відсоткових ставок за ін-шими, довгостроковішими кредитами на національному і міжнарод-ному ринках позикових капіталів.

Міжбанківські депозити пов’язані з активними депозитними опе-раціями банків, тобто вкладенням тимчасово вільних коштів одних банків у інші кредитні установи, в тому числі центральний банк. Вне-сення депозитів комерційними банками у центральний банк у межах

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

обов’язкових резервів є одним із методів регулювання сукупного гро-шового обігу країни. Відповідно до чинного законодавства, в Україні комерційні банки мають право на одержання від НБУ як банку остан-ньої інстанції кредитів через кредитні аукціони, ломбардні операції, переоблік векселів на умовах двосторонніх угод.

Міжбанківські кредити — одне з основних джерел формуван-ня банківських кредитів. Одержання кредитів в інших банках дає можливість банківським установам поповнювати власні кредитні ре-сурси. При надлишку ресурсів банк розміщує їх на міжбанківському ринку, при нестачі — купує на ринку. Ринок міжбанківських кредитів є важливою складовою фінансового ринку. На практиці використо-вуються такі основні різновиди міжбанківського кредиту:

овердрафт за кореспондентськими рахунками: на відповідно-му рахунку обліковуються суми дебетових (кредитових) за-лишків на кореспондентських рахунках банків на кінець опе-раційного дня;

кредити овернайт, які надані (отримані) іншим банком: вони надаються банкам на термін не більше одного операційного дня. Цей вид міжбанківського кредиту використовується для завершення розрахунків поточного дня;

кошти, які надані (отримані) іншим банком за операціями РЕПО. Ці операції пов’язані з купівлею цінних паперів на пев-ний період з умовою зворотного їх викупу за заздалегідь обу-мовленою ціною або з умовою безвідкличної гарантії погашен-ня в разі, якщо термін операції РЕПО збігається із терміном погашення цінних паперів.

В Україні суб’єктами міжбанківського ринку є комерційні банки, які виступають у ролі фінансових посередників при перерозподілі коштів і здійсненні платежів на фінансовому ринку. НБУ проводить операції з рефінансування комерційних банків. Кредитні ресурси на-даються у вигляді прямих і ломбардних кредитів, переобліку вексе-лів і проведення кредитних аукціонів. Ці операції проводяться тоді, коли комерційні банки зазнають труднощів і не можуть у короткий час залучити ресурси з інших джерел. НБУ відіграє роль кредитора останньої інстанції. Такі кредити короткострокові, видаються під ви-сокі відсотки і потребують забезпечення заставою.

 

Тема 3. Грошовий ринок