Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Характеристика облікового ринку та його особливості : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

3.2. Характеристика облікового ринку та його особливості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Обліковий ринок — частина грошового ринку, де короткостроко-ві грошові ресурси перерозподіляються між кредитними інститутами шляхом купівлі-продажу векселів і цінних паперів з термінами по-гашення, як правило, до одного року.

Обліковий ринок виник у XIX ст. в процесі розвитку торгівлі і банківської справи. Його основа — облікові і переоблікові операції банків, тобто купівля-продаж основних першокласних комерційних векселів для мобілізації коштів, отримання прибутку, інвестування, регулювання ліквідності тощо.

З кінця XIX ст. отримав розвиток ринок короткострокових казна-чейських векселів, які викуповуються для фінансування державного боргу. Їх продають і купують із дисконтом. Поняття облікового рин-ку в деяких країнах поширюється також на операції з державними облігаціями, до погашення яких залишилося не більше як 5 років.

Облікові ставки значною мірою визначаються ставкою централь-ного банку, оскільки останній регулює операції грошового ринку і розмір грошової маси, що знаходиться в обігу. Операції на обліково-му ринку мають велике значення для управління державним боргом.

До інституційної структури облікового ринку входять такі еле-менти:

центральний банк (в Україні — Національний банк України);

комерційні банки;

спеціальні кредитні інститути, кошти яких формуються за ра-хунок залучення онкольних кредитів і 7-денних позик банків (під цінні папери).

Велике значення на обліковому ринку мають онкольний та век-сельний кредити.

Онкольний кредит (оп-саll credit) — короткостроковий кредит, який погашається на першу вимогу.

Він видається під забезпечення комерційними, казначейськими й іншими векселями, цінними паперами, товарами; погашається по-зичальником звичайно з попередженням за 2–7 днів. Онкольний кре-дит вважається найліквіднішою статею активу банку після касової готівки. Відсоткові ставки за онкольними позиками нижчі від інших видів позик.

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

Обліковий ринок і його інститути допомагають підприємствам здійснювати фінансування на основі короткострокового залучення капіталу — вексельних кредитів. За допомогою комерційних векселів закуповується сировина і товари; погашаються вони за рахунок ви-ручки від проданого готового товару. Вексельний кредит надається здебільшого постачальникам.

Вексельний кредит — це банківська операція з урахування (дискон-том) векселів і видачі позик до запитання під забезпечення векселів.

Врахування, або дисконт, векселів полягає в тому, що банк, при-дбавши вексель з іменним індосаментом, негайно його оплачує пред’явникові, а платіж отримує тільки з настанням зазначеного у векселі терміну. За достроковий платіж банк отримує з номінальної суми векселя певну винагороду на свою користь, тобто вексель опла-чується зі знижкою. Різниця між сумою, яку банк заплатив, придбав-ши вексель, і сумою, яку він отримує за цим векселем у термін плате-жу, називається зарахуванням, або дисконтом.

Для підприємств, які інтенсивно використовують векселі, при-йнятнішим видом вексельного кредиту є позики, що видаються під заставу векселів. Банки можуть відкривати клієнтам за їхньою за-явою спеціальні позикові рахунки і відображати на них суму наданої позики під забезпечення прийнятих векселів. Векселі приймаються (депонуються) при цьому не на повну вартість, а на 60–90% їхньої номінальної суми, залежно від розміру, визначеного банком конкрет-ному клієнтові, зважаючи на його кредитоспроможність і надійність пред’явлених ним векселів.

Основними інструментами на обліковому ринку є банківські, каз начейські і комерційні векселі, інші види короткострокових зобо-в’язань.

Банківський вексель — це вексель, що засвідчує право його влас-ника одержати і безумовне зобов’язання векселедавця сплатити при настанні обумовленого терміну визначену суму грошей особі, яка дала гроші в кредит банку. Допомагає банкам акумулювати гроші, а векселетримачам одержувати прибуток. Виконує функцію терміно-вого депозиту (від 1 тижня до 1 року) і є засобом накопичення. Може використовуватися векселетримачем як застава.

Банківський вексель дає змогу вигідно розмістити капітал зав-дяки багаторазовій оборотності, а також вищому відсотку, ніж за де

Тема 3. Грошовий ринок

позитними вкладами. Банківські векселі можуть бути засобами пла-тежу.

Казначейський вексель — один із видів державних цінних папе-рів, що засвідчує внесення їхнім власником коштів до бюджету і дає право на одержання фіксованого доходу протягом строку володіння цими паперами.

Це короткострокові зобов’язання держави (терміном до 12 мі-сяців). Казначейські векселі випускаються на пред’явника і оберта-ються на ринку цінних паперів. Випускають їх центральні банки за дорученням Міністерства фінансів (казначейства) за ціною, меншою від номіналу. Казначейські векселі можуть купувати комерційні банки, а також центральний банк. Широка їх емісія приховує в собі загрозу інфляції, оскільки це сурогати грошей, які легко можуть пе-ретворюватись на капітал або депозити. Для комерційних банків це високоліквідні активи, що не приносять високого прибутку; вони є соло-векселями. В Україні казначейські векселі до останнього часу не застосовувалися в обігу.

Комерційний вексель — це вексель, який видається позичальни-ком під заставу товару.

Розрізняють векселі простий і переказний. Простий вексель (соло-вексель) містить просте, нічим не обумовлене зобов’язання век-селедавця заплатити власникові векселя після зазначеного терміну певну суму. Переказний вексель (тратта) містить письмову вка-зівку векселетримача (трасанта), що адресована платнику (трасату), заплатити третій особі (ремітенту) певну суму грошей у визначений термін. Термін обороту тратти — до 90 днів. Переказний вексель по-винен мати акцепт — зобов’язання платника (трасата) оплатити цей вексель (тратту) при настанні вказаного в ньому терміну. Ак-цепт оформлюється написом на векселі («Акцептований») і підпи-сом платника. За допомогою акцепту особа, що вказана у векселі як платник, стає акцептантом, тобто головним вексельним боржником. Акцептант відповідає за оплату векселя в зазначений термін і в разі несплати власник векселя може подати позов проти акцептанта.

Акцептовані банками векселі використовуються при наданні бан-ками позик один одному. Можливий облік (нотація) тратти — її про-даж комерційному банку до настання терміну платежу. При цьому необхідний аваль — гарантія платежу авалістом (у даному випадку

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

комерційним банком) за траттою. Оформлюється аваль або гарантій-ним написом («Як аваліст за ...»), або видачею окремого документа. Передача векселів здійснюється за допомогою індосаменту — пере-датного напису.

Банківський акцепт — згода банку на оплату платіжних докумен-тів, форма гарантії їх оплати; оформлюється банком-акцептантом у вигляді відповідного напису.

Банківські акцепти — це акцептовані комерційними банками тратти з терміном оплати, як правило, до 180 днів. Наприклад, у США ринок банківських акцептів характеризується високою активністю, а найцінніші папери придатні для переобліку в федеральних резервних банках.

Депозитний сертифікат — письмове свідоцтво комерційного банку про депонування грошових ресурсів, яке свідчить про право вкладника на отримання депозиту (внеску).

Депозитні сертифікати бувають термінові і до запитання. На ринку обертаються термінові депозитні сертифікати; вони можуть бути продані вкладниками банку або дилерами з втратою відсотків, або передані однією особою іншій за допомогою передатного напису. Як правило, депозитні сертифікати випускаються на великі суми.

Чек — складений за встановленою формою документ, який міс-тить письмовий наказ власника рахунка в комерційному банку запла-тити певну суму грошей чекотримачеві.

В Україні чеки використовуються для безготівкових розрахунків, а також для отримання готівки з рахунка (грошовий чек). Чеки бува-ють:

ордерні — виписані на певну особу з обов’язковим поперед-женням про наказ заплатити;

чеки на пред’явника — без найменування отримувача;

іменні — на певну особу.

Чекодавець, як правило, пред’являє чек у свій банк на інкасо. Чек замінює гроші в платіжному обігу, виступає в ролі кредитних грошей. Він повинен мати покриття. Обіг чеків у різних країнах регулюється законами про чеки і Женевською конвенцією. При обігу банківсько-го чека не вказується, кому або за чиїм наказом необхідно платити, тобто ставиться тільки напис індосамента. Чек може бути просто пе-реданий іншій особі.

 

Тема 3. Грошовий ринок

Таким чином, на обліковому ринку обертається величезна маса короткострокових цінних паперів, головна характеристика яких — висока ліквідність і мобільність.