Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Попит на гроші як на актив : Гроші та кредит : Бібліотека для студентів

Попит на гроші як на актив


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 

магниевый скраб beletage

Попит на гроші як на актив — кількість грошей, яку економіч-ні агенти прагнуть зберігати у формі заощаджень, тобто це бажана кількість фінансових активів у грошовій формі. Перевагою воло-діння грошима є їхня ліквідність. Недоліком володіння грошима як активом порівняно з іншими фінансовими активами (в нашому ви-падку — облігаціями) є те, що гроші не дають доходу у вигляді відсо-тка. Володіючи грошима, доводиться жертвувати доходом у вигляді номінальної відсоткової ставки.

Номінальна відсоткова ставка — ставка відсотка, виражена в грошах за поточним курсом (без поправки на інфляцію). Номіналь-на відсоткова ставка являє собою альтернативні витрати або альтер-нативну вартість зберігання грошей. Чим вища відсоткова ставка, тим більше потенційного доходу втрачає економічний агент, який накопичує гроші. Зростання відсоткової ставки змушує економіч-них агентів перерозподіляти портфель активів — змінювати його структуру: зменшувати запас грошей і, відповідно, збільшувати за-пас облігацій. Тому підвищення відсоткової ставки зменшує попит на гроші.

Функція попиту на гроші як актив відображає обернену залеж-ність величини попиту на реальні грошові залишки з боку активів від динаміки номінальної ставки відсотка: (M / P) = L(i). Графічна ін-терпретація цієї залежності подана на рис. 3.3.

i A

L(i)

0          '           ^

(M/P)d 2         (M/P)d 1         (M/P)

Рис. 3.3. Графік функції попиту на гроші як на актив

 

Тема 3. Грошовий ринок

Реальну альтернативну вартість зберігання грошей визначає ре-альна ставка відсотка (г) — номінальна відсоткова ставка, що скори-гована на рівень інфляції. Ця корекція ведеться відносно очікуваного темпу інфляції, оскільки фактичний майбутній рівень її невідомий.

3 урахуванням очікуваної інфляції, функція попиту на гроші як на актив може бути записана так:

(M/P)d =L(r, пе).

Якщо реальна відсоткова ставка спадає, то реальний попит на гроші зростає, оскільки зменшується реальна альтернативна вартість зберігання грошей.

Чим вищий очікуваний темп інфляції, тим нижчим буде рівень реального попиту на гроші, оскільки лише в цьому випадку зменшу-ється зумовлена інфляцією втрата купівельної спроможності гро-шей.

Під пропозицією грошей (MS) мається на увазі загальна кіль-кість грошей, що перебувають в обігу; вона складається з агрегатів Ml, М2, МЗ.

Пропозиція грошей — це та кількість грошей, що знаходиться у розпорядженні економічних суб’єктів, яку вони можуть спрямувати в оборот за сприятливих умов.

Пропозиція грошей завжди протистоїть на ринку попиту на гроші.

На рівні окремого економічного суб’єкта пропозиція грошей зале-жить від змін, які відбуваються при їхньому розміщенні у фінансові активи, насамперед, від зміни відсоткової ставки (чим вона вища, тим більше грошей буде запропоновано у вигляді кредитів, і навпаки).

Загальний рівень пропозиції грошей, підтримання грошової рів-новаги на ринку монетарного товару забезпечується банківською сис-темою держави, виваженою високоефективною грошово-кредитною політикою.

Загальніша модель пропозиції грошей враховує роль центрально-го банку, поведінку комерційних банків і можливий відтік частини грошових коштів з депозитів банківської системи в готівку. Вона міс-тить ряд нових змінних.

Грошова база — сума готівкових грошей (С), які є в обігу поза банками, плюс мінімальні банківські резерви (77?):

VD = С + 77?.

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

Готівка поза банками є безпосередньою частиною пропозиції гро-шей, тоді як банківські резерви впливають на здатність банків ство-рювати нові депозити, збільшуючи пропозицію грошей. Оскільки грошовій базі властивий мультиплікативний вплив на пропозицію грошей, її ще називають грошима активної, або підвищеної, сили.

Коефіцієнт депонування грошей характеризує структуру збері-гання населенням ліквідних коштів у вигляді їхнього розподілу між готівковими грошима (С) і коштами на поточних (чекових) депози-тах (D). Коефіцієнт депонування — це відношення попиту на готівку до депозитів:

сг = С / D.

Норма фактичного резервування депозитів визначається відно-шенням загальних резервів комерційних банків до депозитів:

rr = TR / D.

При системі часткового резервування рівень фактичного резер-вування (rr) залежить від норми обов’язкових резервів:

rr = (R + Е) / D.

Отже, пропозиція грошей є функцією трьох екзогенних змінних: cr, rr, MB.

Враховуючи, що обсяг готівки поза банками визначається сумою депозитів та коефіцієнтом депонування

С = cr- D,

а загальні резерви — сумою депозитів та нормою фактичного резер-вування

TR = rr-D,

то пропозицію гропіей можна визначити як

Ms= cr- D + D = D- (cr + 1),

a грошову базу як

MB = cr-D + rr-D = D-(cr + rr).

Звідси випливає, що

D = MB/(cr + rr);

a

Ms = MB ■ (cr + 1) / (cr + rr).

 

Тема 3. Грошовий ринок

З цього рівняння видно, що обсяг пропозиції грошей перебуває у прямій залежності від обсягу грошової бази (МВ) і в оберненій залежності — від коефіцієнта депонування (cr) та норми резервуван-ня (rr). Коефіцієнт пропорційності між пропозицією грошей і гро-шовою базою одержав назву грошового мультиплікатора, або мульти-плікатора грошової бази:

M = (cr + 1)/(cr + rr).

На макроекономічному рівні пропозиція грошей формується під впливом фактичної грошової маси в обігу, яка й становить природну межу пропозиції грошей. Тому останню у відповідних умовах можна вважати постійним фактором, який не залежить від динаміки відсо-ткової ставки. Лише додаткова емісія здатна розширити пропозицію грошей понад природну межу.

Чим вищий рівень прибутку в суспільстві, тим більше уклада-ється угод; чим вищий рівень цін, тим більше потрібно грошей для укладання угод у межах національної економіки. Модель грошо-вого ринку подано на рис. 3.1. По горизонтальній осі відкладаєть-ся розмір грошової маси, а по вертикальній — відсоток (ціна гро-шей).

 

Відсотки

 

MSI

 

Пропозиція при експансіоністській грошовій політиці

 

Попит на гроші MD

r

r

 

Розмір грошової маси

Рис. 3.4. Проста модель ринку грошей

 

 

Модуль 1. Гроші та грошовий обіг

Попит на грошову масу зменшується зі збільшенням відсотка. Чим більший відсоток, тим менш розумно зберігати свої кошти у ви-гляді готівки. Краще мати їх у вигляді засобів, що дають прибуток. Зі зниженням відсоткової ставки попит на грошову масу зростає.

Грошовий ринок слід розглядати як механізм відносин між юри-дичними особами, які потребують коштів для свого розвитку, з од-ного боку, і організаціями й громадянами (населенням, домашніми господарствами), які можуть надати такі кошти, — з другого.

Цей ринок поєднує три головні складові: обліковий, міжбан-ківський і валютний ринки. Усі вони виконують декілька основних функцій, у чому й полягає їхня схожість:

об’єднання дрібних заощаджень населення, держави, приват-ного бізнесу, закордонних інвесторів і створення потужних грошових фондів;

трансформація цих коштів у позиковий капітал, що забезпе-чує зовнішні джерела фінансування підприємств (фірм);

спрямування частини коштів на міжбанківський ринок, що забезпечує стійкість кредитної системи, а також процес роз-ширеного відтворення через видачу опосередкованих позик за схемами:

центральний банк — комерційний банк; комерційний банк — комерційний банк; комерційний банк — підприємство, населення;

>          надання позик державним органам для вирішення невідкладних завдань, покриття дефіциту бюджету.

Таким чином, грошовий ринок дає змогу здійснювати накопичен-ня, оборот, розподіл і перерозподіл грошового капіталу між сферами національної економіки. Водночас це — синтез ринків різних засобів платежу. Як переконує досвід країн із розвинутою ринковою еко-номікою, угоди на грошовому ринку опосередковуються, по-перше, кредитними інститутами (комерційними банками або іншими уста-новами), які беруть у борг або надають грошові позики, по-друге — інвестиційними або аналогічними організаціями, які забезпечують випуск і обіг різного роду боргових зобов’язань, що реалізуються за гроші на обліковому ринку.

Отже, грошовий ринок може бути представлений ринком готівки і ринком боргових зобов’язань (облікових або боргових інструментів).

 

Тема 3. Грошовий ринок